Прекъсване на дейността

selected-4.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, извършващи производствена или непроизводствена дейност.


Какво се застрахова?

Застраховат се финансовите загуби на застрахования, произтичащи от прекъсване на производствената му дейност в резултат на вреда върху имущество, използвано за производствени цели, при застрахователно събитие, покрито по Общите условия за застраховане за "Имущество за среден и малък бизнес" и "Имущество за корпоративен бизнес".


Какви рискове покрива застраховката?

  • Намаляване на нето печалбата на застрахования за периода на обезщетяване, в резултат на намаляването на оборота на застрахования след настъпването на застрахователното събитие. 
  • Постоянните разходи на застрахования за периода на обезщетяване, доколкото същите не могат да бъдат спестени поради прекъсването на дейността и не могат да бъдат покрити от оборота, реализиран от застрахования след настъпването на застрахователното събитие. 
  • Необходимите и целесъобразни разходи за предотвратяване, ограничаване или намаляване размера на загубите, извършени от застрахования през периода на обезщетяване, но само до размера на реализираното намаление на загубите.

Как се определя застрахователна сума и застрахователната премия?

Размерът на застрахователната сума трябва да съответства на максималния възможен размер на покритите финансови загуби, които застрахованият би могъл да понесе през договорения максимален период на обезщетяване. 

Застрахователната премия се определя от Дженерали Застраховане, съгласно тарифата, действаща към момента на сключване на застраховката. 


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Предлагаме конкурентни тарифни условия за застраховане и допълнителни отстъпки;  
  • Предлагаме бърз и ефективен административен процес при издаване на застрахователна полица; 
  • Прецизност и експертност при ликвидацията на щети.

Документи за изтегляне

Инфрмационен документ за застрахователен продукт 258.25kb