Имущество за малък среден бизнес

smallbusiness.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Продуктът е предназначен за застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на български и чуждестранни физически и юридически лица, което те използват за търговски или производствени цели и се намира на територията на Република България.


Какво се застрахова?

Недвижими и/или движими имущества, собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или ползвани на друго основание от застрахования, както следва: 

 • Имущества на търговски дружества, кооперации и еднолични търговци, обслужващи дейността им в сферата на търговията, услугите и други дейности с непроизводствен характер;  
 • Имущества на производствени обекти: оборудване, машини и съоръжения, материални запаси (материали, стоки, незавършено производство, готова продукция), други имущества - по опис; 
 • Имущества на физически лица, упражняващи свободни професии или занаяти, служещи за осъществяване на тяхната трудова дейност;
 • При специални условия могат да се застраховат и фотоволтаични системи. Повече информация за тази опция можете да намерите в секция Новини на Generali.bg.

Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие: 

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар  
 • Разходи за разчистване  

Допълнителни покрития: 

 • Буря (падане на дървета и клони), градушка, проливен дъжд, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване  
 • Наводнение вследствие на природни бедствия  
 • Свличане и срутване на земни пластове и подпочвени води  
 • Земетресение
 • Изтичане на вода и пара  
 • Удар от транспортно средство и щети в резултат на авария на товаро-разтоварни машини, удар от животно  
 • Късо съединение и токов удар  
 • Действие на морски вълни  
 • Разходи за алтернативно настаняване  
 • Загуба на доход от наем  
 • Щети при промяна на адрес  
 • Стачки и бунтове  
 • Деклариране на материални запаси  
 • Вандализъм /злоумишлени действия на трети лица  
 • Счупване на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели  
 • Кражба чрез взлом  
 • Грабеж
 • Кражба чрез взлом или грабеж на пари в каса и/или трезор  
 • Кражба чрез използване на техническо средство  
 • Гражданска отговорност към трети лица  
 • Преносима електронна техника/оборудване извън застрахованите помещения  

Застраховка „Имущество за малък и среден бизнес“ покрива обекти със застрахователна сума до 2 млн. лева. 


Какви действия трябва да предприема при настъпване на застрахователно събитие?

При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни: 

 • да уведомите Дженерали Застраховане при в срок не по-дълъг от 3 (три) дни от узнаването на застрахователното събитие чрез попълване на Уведомление за настъпила щета по образец на Застрахователя.  
 • при застрахователно събитие, покрито по клаузи „Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар”; „Вандализъм /злоумишлени действия на трети лица”; „Кражба чрез взлом”; „Грабеж”, „Кражба чрез взлом или грабеж на пари в каса и/или трезор” и „Кражба чрез използване на техническо средство”  - да уведоми писмено Дженерали Застраховане в срок до 24 часа от узнаване за настъпването на застрахователното събитие. 
 • да осигурите достъп на Дженерали Застраховане до увреденото имущество и източника на щетата. 
 • да предоставите изисканите от Дженерали Застраховане документи за доказване на събитието и определяне размера на щетите.

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме конкурентни тарифни условия за застраховане и допълнителни отстъпки;  
 • Предлагаме бърз и ефективен административен процес при издаване на застрахователна полица; 
 • Получавате професионално обслужване, прецизност и експертност при ликвидацията на щети.

Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт 1.15mb  
Предложение - въпросник 195.09kb  
Общи условия за застраховка Имущество за малък и среден бизнес 364.87kb