Застрахователен пакет Алтернативно лечение

bb855862e4d221b97ef086d8bbc741e3.png

Застрахователен пакет АЛТЕРНАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ покрива извършените в периода на застрахователното покритие разходи за здравни услуги и/или стоки, произтичащи от заболяване или вследствие на злополука и свързани с упражнени спрямо Застрахования неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, както и някои стоки и услуги, попадащи сред изключенията на Общите условия на медицинска застраховка. 

Пакетът се сключва като допълнително покритие по Медицинска застраховка Закрила със сключени пакети: Извънболнична, Болнична помощ и Възстановяване на разходи. 

Какво покритие предлага застраховката

 • Неконвенционални физикални методи: контактни масажи на тялото или на негови части, в т.ч. кинезитерапия, хиропрактика, боуен терапия; топлинни източници за въздействие върху отделни участъци от кожата или вендузи; магнитно поле, създавано от постоянни магнити 
 • Акупункура и акупресура  
 • Ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване 
 • Диетика и лечебно гладуване   
 • Хомеопатия 
 • Нелекарствени продукти от органичен и /или минерален произход: Възстановяват се разходи за закупени от Застрахования: хранителни добавки; имуностимулатори;  препарати, регистрирани като медицински изделия и лекарствени форми, приготвени по магистрална и фармакопейна рецептура (екстемпорални форми). 

Защо да сключа пакет Алтернативно лечение

 • Сключвайки допълнителния пакет, Вашите служители могат свободно да използват всички възможности, които се предлагат за благоприятно влияние върху здравето- било те традиционни или алтернативни. 
 • Увеличаване нивото на осъзнатост на процеса на грижа за собственото здраве и защита на финансовите си интереси при получаването на здравни услуги и стоки. 
 • Покриване на разходи за предписани от правоспособни лекари средства за лечение, които са регистрирани като хранителни добавки.   

Как да се възползвам от пакет Алтернативно лечение

1. По здравен пакет Алтернативно лечение, Застрахователят покрива разходи на Застрахования за здравни услуги и/или стоки, произтичащи от заболяване или вследствие на злополука и пряко свързани с упражнени спрямо Застрахования неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. 
2. Услугите и стоките, покрити по условията на пакет Алтернативно лечение се ползват само на принципа на „възстановяване на разходи“. 
3. Услугите, покрити от пакет Алтернативно лечение, се предоставят единствено от „Изпълнители на услуги за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве“ (наричани по-долу още „Изпълнители на услуги“) - лица, регистрирани като такива в Регионалната здравна инспекция към административната област, където практикуват, по реда и условията на чл.170, ал.1 от Закона за здравето. 
4. Стоките, покрити от от пакет Алтернативно лечение се предоставят единствено от „Доставчици на стоки за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве“ (наричани по-долу още „Доставчици“) - търговци по смисъла на Търговския закон, които имат издадено разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в „аптека”, в т.ч. „дрогерии“ и „билкови аптеки“. 
5. Ползването на услуги и/или стоки по пакет Алтернативно лечение, с изключение на покритито за хомеопатия, следва да бъде във връзка и по повод, установени от правоспособен лекар заболяване и/или злополука. 
6. С цел определяне основателността и размера на предявената претенция, (с изключение на случаите, свързани с претенции за проведени хомеопатични прегледи, назначено хомеопатично лечение и/или закупени хомеопатични продукти), Застрахованият, представя пред Застрахователя: медицински документ, издаден от правоспособен лекар, с отразени в него анамнеза, обективно състояние и основна диагноза, както и други документи, в зависимост от вида и естеството на настъпилото събитие, а именно:

6.1 при претенция, касаеща приложени неконвенционални методи на изследване, неконвенционални физикални методи, акупунткура, акупресура, назначени диетични режими или лечебно гладуване и/или консултация за тях: 

 • попълнена бланка - по образец на Застрахователя - с отразени оплаквания; документирани назначени изследвания, проведени процедури, назначен диетичен режим или лечебно гладуване, носеща подпис и печат на изпълнителя на услугата или на лечебното заведение; 
 • фактура с фискален бон (а не квитанция или приходен касов ордер) към нея, издадени на името на Застрахования от изпълнителя на услугата, с описание на ползваните услуги; 

6.2 при претенция за закупени нелекарствени продукти:

 • попълнена бланка - по образец на Застрахователя - с отразени оплаквания; 
 • медицински документ с отразени в него анамнеза, обективно състояние, основна диагноза, предписани нелекарствени продукти, с отразена за тях дозировка и период на лечение (прием); 
 • фактура с фискален бон (а не квитанция или приходен касов ордер) към нея, издадени на името на Застраховани от доставчика, с описание на закупените продукти.

7. С цел определяне основателността и размера на предявената претенция за проведени хомеопатични прегледи, назначено хомеопатично лечение и/или закупени хомеопатични продукти, Застрахованият, представя пред Застрахователя:

 • медицински документ с отразени диагноза, анамнеза, обективно състояние, предписани хомеопатични продукти, с отразена за тях дозировка и период на лечение; 
 • рецепта - с отразено количество и схема на лечение за всеки медикамент, с подпис и печат на лекаря-хомеопат/лечебното заведение и дата на издаване; 
 • фактура с фискален бон (а не квитанция или приходен касов ордер) към нея, издадени на името на Застрахования от изпълнителя на услугата, с описание на ползваните услуги; 
 • фактура с фискален бон (а не квитанция или приходен касов ордер) към нея, издадени на името на Застрахования от доставчика, с описание на закупените хомеопатични продукти. 

8. В попълнената от него Бланка, Изпълнителят на услуги задължително вписва номера на удостоверението за регистрация, издадено му от съответната Регионална здравна инспекция. Можете да изтеглите Бланка „Искане за плащане“ - образец на Застрахователя, . Вижте и Списък с интернет-адресите на Регионалните здравни инспекции, по административни области.

9. Застрахователят не обезпечава разходи за услуги и/или стоки покрити от пакет Алтернативно лечение, в случай, че:

 • същите не са предоставени от Изпълнители на услуги, респективно Доставчици по смисъла на Специалните условия на Пакета - неделима част от Вашия застрахователен договор; 
 • заболяването или злополуката, по повод на които са предоставени или ползвани неконвенционални методи и/или стоки за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, не са установени от правоспособен лекар; 
 • Изпълнителя на услуги не са заявил в Регионалната здравна инспекция практикуване на предоставените неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве; 
 • Ползваните услуги и/или закупените стоки, касаят въздействие върху отклонение от здравния статус или самите те, представляват изключения от покритието на „Медицинската застраховка“, съгласно раздел ІІІ. „Изключения” от Общите условия на същата.