Злополука на учащи и преподаватели

studenti.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за учащите, преподавателски и друг персонал в учебните заведения: основни, средни, полувисши и висши, както и децата, учителите, обслужващия персонал в детските градини и ясли.


Какви рискове покрива застраховката?

  • Смърт от злополука – изплаща се застрахователната сума. Обезщетението се поделя поравно между законните наследници. Рискът смърт не се носи за лица под 14 год. 
  • Трайна нетрудоспособност от злополука – изплаща се процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност, определен от ТЕЛК (Териториална експертна лекарска комисия) / НЕЛК (Национална експертна лекарска комисия). 
  • Временна нетрудоспособност от злополука 
  • Временна нетрудоспособност над 5 дни от акутно заболяване (съгласно списък на заболяванията) 
  • Медицински разходи и транспортиране вследствие злополука   

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

При застраховане на цяла паралелка, Дженерали Застраховане предоставя “безплатна застраховка за сираци” – в списъците на застрахованите се включват безплатно тези учащи от паралелката, които са с един или двама починали родители.


Документи за изтегляне

Информационно съобщение по чл. 13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги 519.16kb  
Искане за плащане 1.91mb  
Информационен документ за застрахователен продукт 720.8kb  
Общи условия 823.39kb