Обща гражданска отговорност

Untitled-1.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за юридически лица, еднолични търговци и физически лица осъществяващи определена дейност.


Какви рискове покрива застраховката?

Покритието включва гражданската отговорност на застрахования (в т.ч. ръководни органи на застрахования, техните заместници и членове на колективни органи на управление, както и служителите на трудов договор от всички категории персонал) за имуществените и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейност. 

Покритието е конкретизирано в следните клаузи:

 • Клауза „Отговорност на работодателя”: по тази клауза се покрива отговорността на застрахования в качеството му на работодател по отношение на обезщетенията, които той следва да заплати съгласно Кодекса на труда на своите работници и служители за вреди от трудова злополука, настъпила през срока на действие на застраховката при или по повод изпълнение на възложена от него работа или на каквато и да е работа, извършена и без негово нареждане, но в негов интерес, както и по време на почивка, прекарана в предприятието. Покрива се и отговорността на застрахования, когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила.
 • Клауза „Отговорност за дейността”: по тази клауза се покрива отговорността на застрахования за щети на имущество и/или телесни увреждания (вкл. смърт) на трети лица, причинени от него вследствие или по повод упражняване на застрахованата дейност, както и притежаването, стопанисването и използването на помещения.
 • Клауза „Отговорност за продукта”: по тази клауза се покрива отговорността на застрахования за телесно увреждане (вкл. смърт) и/или щети на имущество на трети лица, причинени от неговите продукти. Застрахователната премия се определя в зависимост от размера на търговския оборот и вида на продуктите, териториалния обхват на покритието, договореното самоучастие и избраните лимити на отговорност.
 • Клауза „Отговорност на наемателя”: по тази клауза се покрива отговорността на застрахования за причинените от него материални щети на сгради и/или помещения, които той ползва по силата на договор за наем.
 • Клауза „Отговорност на хотелиера и ресторантьора”: по тази клауза се покрива отговорността на застрахования за претърпени от негови клиенти и/или посетители щети на имущество и/или телесни увреждания (вкл. смърт), настъпили при предоставяните от него на услуги, включени в обхвата на хотелиерската и/или ресторантьорската дейност, в негов собствен или нает обект.
 • Клауза „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие”
  Застраховката е предназначена за:
  • юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие;
  • служители на юридически лица, които използват огнестрелно оръжие за охранителна дейност;
  • физически лица, които използват огнестрелно оръжие за самоотбрана;
  • други физически и юридически лица, притежаващи и/или използващи огнестрелно оръжие за културни, ловни и спортни цели.

  По тази клауза се покрива гражданската отговорност на посочените лица за пряко причинените през времетраене на застраховката имуществени и неимуществени вреди на трети лица, във връзка с използването на огнестрелно оръжие по повод осъществяване на охранителна дейност, охрана и самоотбрана.

 • Клауза „Отговорност на транспортни фирми” /за доказване на финансова стабилност/ Застраховани могат да бъдат физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за превоз на пътници и товари.
  Изискването за наличие на застраховка е предвидено в Регламент (ЕО) № 1071/2009 г. на Европейският парламент, налагащ промените в Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари и Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

 


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме широк обхват от застрахователни покрития.
 • Нашите експерти ще Ви предложат най-добрите решения и подходящи комбинации от застрахователни покрития.
 • Предлагаме конкурентни тарифни условия.
 • Прецизност при ликвидацията на щети.

Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт 270.67kb