Всички строителни рискове

всички строителни рискове.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически лица и търговски дружества, еднолични търговци, държавни фирми, общини, юридически лица, създадени по силата на закон или подзаконов нормативен акт или субекти, създадени по силата на международни договори и други актове на международното право.

Застраховано лице по договор за застраховка “Всички строителни рискове” може да бъде Възложителя, Главния изпълнител, Подизпълнителите, Третото ползващо лице и други лица, които имат застрахователен интерес в застрахованите обекти (цялата строителна площадка; материалите; механизацията и оборудването; извършваните по договор строително-монтажни работи и други).


Какво се застрахова?

Обект на тази застраховка са строителни работи, посочени в полицата, като може да бъде застрахован както целия строителен процес, така и отделни етапи.  


Какви рискове покрива застраховката?

Секция I. Материални вреди (основно покритие) 

  • всяка внезапна и непредвидима материална /физическа/ загуба или увреждане на застрахованите строителни работи. 
  • разходи за разчистване и/или за събаряне на останки в резултат на настъпването на застрахователно събитие.

 

Срещу заплащане на допълнителна премия, покритието  по тази Секция може да бъде разширено с:

  • покритие за строителната механизация (машини без държавен регистрационен номер)
  • допълнителните разходи за извънреден труд /нощен труд, труд в почивни и празнични дни/ и разходите за експресни доставки /включително доставки с въздушен транспорт/ в резултат на настъпването на застрахователно събитие. 
  • загуба или увреждане на съществуващо имущество, но само ако същата е в пряка връзка с извършването на застрахованите работи и е настъпила през срока на действие на застраховката. 


Секция II. Отговорност към трети лица (допълнително покритие) 

  • По тази Секция, застрахователят се задължава да заплати в границите на посочените в полицата застрахователни суми/ лимити на отговорност обезщетението, което Застрахованият дължи съгласно действащото законодателство за причинени в резултат на непозволено увреждане, настъпило през периода на застрахователно покритие в границите на договорената територия на валидност, имуществени и неимуществени вреди на трети лица, нанесени на монтажната площадка или в непосредствена близост до нея в пряка връзка със застрахованите работи по Секция I. Материални вреди и изразяващи се в: телесни увреждания или заболяване на трети лица (включително смърт); вреди на имущество на трети лица.
  • всички други Клаузи, договорени с писменното съгласие на Застрахователя. 

 

Секция III. Загуба на печалба от Възложителя (допълнително покритие) 

По тази Секция, Застрахователят ще обезщетява Застрахования, посочен като Възложител в полицата към Секция І. Материални вреди, за настъпила загуба на брутната печалба, действително претърпяна в резултат от намаляването на оборота, а също и от увеличаване на необходимите разходи за дейността, ако през периода на застраховката, дефиниран в Секция I. Материални вреди, една или повече от застрахованите позиции претърпи покрита по условията на полицата частична щета или пълна загуба, причиняваща прекъсване на строителните работи и/или първоначалните изпитания, водещо до отлагане на планирания пусков срок на застрахования обект и/или дейността на Застрахования във връзка с експлоатацията на застрахования обект.

 

 


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Предлагаме индивидуален подход към всеки клиент  
  • Гарантирана презастрахователна програма 
  • Прецизност и коректност при ликвидацията на възникнали претенции 

Документи за изтегляне

Общи Условия за застраховка Всички строителни рискове 322.82kb  
Информационен документ Всички строителни рискове 265.81kb