Всички рискове на електронна техника и оборудване

vvv.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховат се юридически лица, които са собственици, наематели или ползватели на законно основание на застрахованата електронна техника и оборудване и/или външни носители на данни (включително стандартен и потребителски софтуер).


Какво се застрахова?

Обект на застраховката са изрично описаните в застрахователната полица и намиращи се на посочения в нея адрес, монтирани и въведени в експлоатация (след успешно приключване на пробните изпитания) електронна техника и/или електронно оборудване, като: 

 • електронни системи за обработка на данни; 
 • персонални компютри (стационарни и преносими) и офис оборудване (копирни машини, принтери, скенери, мултимедиа и др.); 
 • електронно управлявани машини и съоръжения, като машини за издаване на фактури, текстообработващи машини, сканиращи устройства, фотографски апарати, електронни печатни машини и други подобни; 
 • електронно-изчислителни устройства за контрол и управление на производствени машини, процеси и промишлени съоръжения с ЦПУ, роботехника и други подобни; 
 • постоянно монтирани (вътрешни) информационни носители; 
 • електромедицински уреди и апарати; 
 • електронни съоръжения за комуникация като телекси, автоматични телефонни централи, устройства за радиорелейни връзки, радио и телевизионни съоръжения и оборудване, кабелни мрежи (включително оптични); 
 • алармени и пожароизвестителни системи, електронно-лъчеви панели, дисплеи за графично изображение; 
 • спомагателно оборудване (климатични инсталации, UPS, честотни преобразуватели и подобни), при условие че са в пряка експлоатационна зависимост със застрахованата електронна техника и/или оборудване; 
 • друго оборудване (устройства за непрекъснато електрозахранване и други). 

Какви рискове покрива застраховката?

Материални вреди:

Всички рискове на електронна техника / оборудване, като в застрахователното покритие се включват обичайните рискове пожар (вкл. последиците от гасенето му), природни бедствия, кражба чрез взлом, късо съединение / токов удар, грабеж, вандализъм, удар от ПС или животно, авария на В и К, свличане и срутване и много други. Допълнителни рискови покрития: 

 • Стачки, бунтове и граждански размирици  
 • Разходи за извънреден труд, нощен труд, труд по време на официални празници и експресни доставки (без въздушни)  
 • Допълнителни разходи за самолетни доставки  
 • Преносима електронна техника / оборудване извън помещенията  
 • Земетресение  
 • Кражба чрез използване на техническо средство  

Външни носители на данни:

Всички рискове по покритие материални вреди, но по отношение на:  

 • външни носители на данни (магнито-оптични дискове, външни HDD, и други подобни, включително повреждане и унищожаване на съхраняваните данни и разходите по възстановяването им), довели до невъзможност върху тях да бъде записана и/или съхранена информация; 
 • лицензиран стандартен и/или специализиран софтуер, използван в застрахованото електронно оборудване.  

Допълнителни разходи: 

Покриват се допълнителните разходи за използване на алтернативна (заместваща) електронна техника/ оборудване, в случай на настъпване на застрахователно събитие по условията на Материални вреди, в резултат на което застрахованата електронна техника/ оборудване не може да изпълнява своите функции по предназначение.  

Прекъсване на дейността: 

Покриват се понесените от Застрахования преки финансови загуби, изразяващи се в:  

 • загубата на брутна печалба, в резултат на намаляване на търговския оборот и увеличаване на разходите за дейността или 
 • неспечелената сума през периода на обезщетяване в резултат от намаляване на търговския оборот и увеличение на разходите за дейността, вследствие настъпило през периода на застрахователно покритие принудително цялостно или частично прекъсване на застрахованата дейност, в резултат на щета на застрахованата електронна техника и/или оборудване, покрита по условията на Материални вреди.  

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме широк избор на отделни застрахователни покрития отговарящи на Вашите нужди и изисквания.  
 • Предлагаме конкурентни тарифни условия. 
 • Предлагаме бърз и ефективен административен процес при издаване на застрахователна полица. 
 • Прецизност и експертност при ликвидацията на щети. 

Документи за изтегляне

Общи условия Всички рискове на електронна техника и оборудване 319.12kb  
Информационен документ за застрахователен продукт Всички рискове на електронна техника и оборудване 740.66kb