Generali е с отлична рентабилност с ръст на премиите и оперативния резултат за първото тримесечие на 2022 г.


Финансова информация към 31 март 20221

  • Брутните записани премии нараснаха до 22,3 милиарда евро (+6,1%), с ръст в сегмента на общото застраховане (+6,4%) и Животозастраховането (+6%). Нетните потоци в Животозастраховане са изцяло фокусирани върху линиите злополука и инвестиционни застраховки, като нарастват до 3,9 милиарда евро (+19,3%)
  • Оперативният резултат нараства до 1,6 милиарда евро (+1,1%), благодарение на положителното представяне в сегментите Животозастраховане, Общозастраховане и Холдинг, както и на други бизнес сегменти. Комбинираният коефициент е 90,4% (+2,4 процентни пункта), а маржът на Нов бизнес е отличен на равнище от 4,94% (+0,53 процентни пункта).
  • Нетният резултат достига 727 милиона евро (802 милиона евро през първото тримесечие на 2021 г.), като отражение върху него има обезценката на инвестиции в Русия, възлизащи на 136 милиона евро. С изключването на този ефект, нетният резултат би бил в размер на 863 милиона евро.
  • Коефициентът на платежоспособност остава изключително висок на ниво от 237% (при 227% за 2021 г.)

***

1 Промените в премийния приход, нетните потоци по Животозастраховане и новия бизнес са представени без ефекти от промени във валутните курсове и в структурата на Групата Дженерали. В резултат, участието на Cattolica group не е отразено. Промените в оперативния резултат, инвестициите и техническите резерви по Животозастраховане не включват активи в процес на отписване или вече отписани в периода. Участието на Cattolica group, обаче, е отразено в изменението в процентните участия на групата. 

***

Обобщение                                                                                               

 

1Q 2022

1Q 2021

Промяна

Брутни записани премии (в млн. евро)

22,322

19,714

6.1%

Консолидиран оперативен резултат (в млн. евро)

1,626

1,608

1.1%

Оперативен резултат в Животозастраховане

842

785

7.2%

Оперативен резултат в общо застраховане

699

690

1.2%

Оперативен резултат за управление на активи и благосъстояние(1)

260

305

-14.5%

Оперативен резултат на Холдинг и други бизнеси

-10

-105

-90.5%

Консолидационни корекции

-165

-67

n.m.

Марж Нов бизнес (% PVNBP)

4.94%

4.44%

0.53 p.p.

Комбиниран коефициент (%)

90.4%

88.0%

2.4 p.p.

Нетен резултат2 (в млн. евро)

727

802

-9.3%

Коригиран EPS(2) (в евро)

0.46

0.51

-9.6%

 

1Q 2022

 2021

Промяна

Акционерен капитал на Групата (в млн. евро)

25,639

29,308

-12.5%

Общо управлявани активи (в млн. евро)

680,460

709,617

-4.1%

Коефициент на платежоспособност (%)

237%

227%

10 p.p.

(1) От  1Q на 2022 г. сегмент Управление на активи е с променено име – Управление на активи и богатство в съответствие с нови отговорности на ръководството. Той също включва Banca Generali, която допреди това беше представена в сегмента Холдинг и други бизнеси.

(2) Нетният резултат за 1Q2022 и печалбата на една акция са идентични на коригирания нетен резултат и печалба на брой акция. Тези коригирани стойности елиминират финансовите ефекти от придобиванията и отписванията на активи.

 

Милано – На среща, водена от Председателя на Generali Andrea Sironi, Бордът на директорите на Assicurazioni Generali одобри финансовата информация за периода до 31 март 2022 г.2

Общите брутни записани премии на Групата нарастват с 6,1% до 22,322 милиона евро, благодарение на растеж, както в сегмента Животозастраховане, така и в сегмента на Общото застраховане. Нетните потоци при Животозастраховане нарастват до 3,9 милиарда евро (+19,3%) и потвърждават положителната тенденция в бизнес линиите Злополука и Инвестиционни застраховки. Техническите провизии за Животозастраховане за периода са 423,4 милиарда евро, като по същество те са стабилни (-0,3%) в сравнение с финансовата 2021 г. Те отразяват представянето на финансовите пазари на компонента Злополука въпреки увеличението на нетните входящи потоци.

Оперативният резултат на групата достига 1,626 милиона евро (+1,1%).

Сегментът Животозастраховане отчита ръст на оперативния резултат от 7,2% и потвърждава отличната техническа рентабилност с ръст в марж Нов бизнес от 4,94% (4,44% за първото тримесечие на 2021 г.).

Оперативният резултат на Общото застраховане остава положителен (+1,2%), като този позитивен резултат се дължи и на приноса на група Cattolica. Комбинираният коефициент  остава на ниво от 90,4% (+2.4 процентни пункта), основно отразяващо по-висок коефициент на загуба.

Оперативните резултати на сегмента Управление на активи и намалява до 260 милиона евро (-14,5%), заради намаление на таксите за изпълнение на групата на Banca Generali спрямо значително силното представяне за първите три месеца на 2021 г. Също така то отразява и представянето на финансовите пазари.

Оперативния резултат на групово ниво и на другите бизнес сегменти се подобрява, основно благодарение на резултатите от сделките с недвижими имоти.

***

2 Финансовата информация към 31 март 2022г не е междинен финансов отчет по смисъла на МСС 34.

***

Неоперативният резултат на Групата е на ниво от -375 милиона евро (-275 милиона евро за първото тримесечие на 2021 г.) заради обезценка на руските инвестиции, които са обявени за продажба.

Нетният резултат е в размер на 727 милиона евро. Спадът от 9,3% отразява гореспоменатите обезценки, включително 96 милиона евро, свързани с руски инструменти с фиксиран доход3, притежавани от Групата, както и дял в Ingosstrakh в размер на 40 милиона евро. Без този негативен ефект нетният резултат би бил в размер на 863 милиона евро.

Общо активите в сегмента Управление на активи и възлизат на 680,5 милиарда евро, което е с 4,1% по-малко в сравнение с 2021 г., като намалението се дължи основно на представянето на финансовите пазари.

По отношение на експозициите на Групата в Русия, след обезценките за последното тримесечие, делът в Ingosstrakh и притежаваните инструменти с фиксиран доход са на стойност от съответно 176 милиона евро (384 милиона евро към 2021 г.) и 40 милиона евро (188 милиона евро към 2021 г.),

Групата има незначителни косвени инвестиции и инвестиции в дялове в Русия и Украйна на обща стойност от респективно 43 милиона евро (111 милиона евро към 2021 г.) и 34 милиона евро (117 милиона евро към 20221 г.).

Собственият капитал на Групата е в размер на 25 639 милиона евро (-12.5% в сравнение с 2021YE). Промяната е вследствие на спад от 4 797 милиона евро в преоценъчните резерви по инвестиции, ефект основно от преоценката на инструменти с фиксиран доход.

Групата потвърждава отличната си капиталова позиция с Коефициент на платежоспособност на равнище от 237% (227% към 2021 г.). Нарастването с 10 процентни пункта се дължи на благоприятните движения на финансовите пазари през тримесечието (водени от ръста на лихвените нива и свитият спред по държавни ценни книжа, частично компенсирани от загуби на капиталовите пазари, по-високи волатилност и инфлация), които, съчетани с неоспоримия ръст на собствения капитал, компенсират повече от очакваното негативните ефекти от транзакциите по сливания и придобивания, заделяне на дивидент за периода и предстоящите регулаторни промени през тримесечието (свързани с промените от EIOPA на референтните безрискови лихвени криви) .

***

3 Съгласно МСС 39, всяка промяна в справедливите стойности в предстоящото тримесечие ще се отчете в Отчета за печалби и загуби