Generali отчита ръст на оперативния резултат през първата половина на 2022 г.


КОНСОЛИДИРАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПА GENERALI КЪМ 30 ЮНИ 20221

  • Общите брутни записани премии нараснаха до 41,9 милиарда евро (+2,4%), стимулирани от силния растеж в сегмента на общото застраховане (+8,5%), воден от линията на продукти извън автомобилното застраховане. Премиите в Животозастраховане остават на стабилно ниво (-0,5%). Нетните потоци на сегмента са на стабилно равнище от 6,2 милиарда евро, подкрепени от растежа в линиите злополука и инвестиционни застраховки. Те компенсират намалението в сегмента на спестовните застраховки, в съответствие с промяната в позиционирането на бизнес портфолиото Живот.
  • Оперативният резултат продължава да расте, достигайки 3,1 милиарда евро (+4,8%), благодарение на положителното представяне на сегментите Животозастраховане, общо застраховане и груповия сегмент, както и на други бизнес сегменти. Комбинираното съотношение е 92,5% (+2,8 процентни пункта). Сегментът Нов бизнес е с отличен марж, достигащ 5,23% (+0,59 процентни пункта).
  • Нетният резултат е 1,402 милиона евро. Ако бъде изключен негативният ефект от инвестициите в Русия, резултатът е 1,541 милиона евро.
  • Капиталовата позиция е изключително солидна с коефициент на платежоспособност на равнище от 233% (227% за 2021 г.), като бъде отчетено обратното изкупуване на акции за 500 милиона евро.

1 Промените в премиите, нетните потоци на Живот и новия бизнес бяха представени в еквивалентни изрази (при постоянни обменни курсове и обхват на консолидация), в резултат на което приносът на Cattolica Group се неутрализира при изчислението за вариации при еквивалентни условия. Промените в оперативния резултат, собствените инвестиции и техническите резерви на Живот изключват всички активи, които са били продадени през същия период на сравнение, в резултат на което се отчита приносът от Cattolica Group в процентни промени

Сумите са закръглени до първия десетичен знак и те може да не се равняват на закръглената обща сума. Представеният процент може да бъде повлиян от закръгляването.

Резюме 

 

30/06/2022

30/06/2021

Промяна

Брутни записани премии (млн. евро)

41,880

38,093

2.4%

Консолидиран оперативен резултат (млн. евро)

3,140

2,996

4.8%

Оперативен резултат в животозастраховане

1,689

1,442

17.1%

Оперативен резултат в общо застраховане

1,294

1,256

3.0%

Оперативен резултат за управление на активи и богатство(1)

503

520

-3.3%

Оперативен резултат на Холдинг и други бизнес сегменти

121

37

n.m.

Консолидационни корекции

-467

-259

80.5%

Марж Нов бизнес (% PVNBP)

5.23%

4.67%

0.59 p.p.

Комбиниран коефициент (%)

92.5%

89.7%

2.8 p.p.

Нетен резултат(2) (млн. евро)

1,402

1,540

-9.0%

EPS(2) (евро)

0.89

0.98

-9.3%

 

30/06/2022

31/12/2021

Промяна

Акционерен капитал на групата (млн. евро)

19,078

29,308

-34.9%

Общо управлявани активи (млн. евро)

635,407

709,617

-10.5%

Коефициент на платежоспособност (%)

233%

227%

6 p.p.

(1) От  1Q на 2022 г. сегмент Управление на активи е с променено име – Управление на активи и богатство в съответствие с нови отговорности на ръководството. Той също включва Banca Generali, която допреди това беше представена в сегмента Холдинг и други бизнеси.

(2) Нетният резултат за първото полугодие на 2022 и печалбата на акция (EPS) бяха равни на коригирания нетен резултат и на коригирания  EPS, дефинирани като нетен резултат и EPS без отчитане на ефекта на печалбите и загубите от придобивания и отписвания.


Милано – На среща, оглавявана от Председателя Andrea Sironi, Бордът на директорите на Assicurazioni Generali одобри Консолидирания финансов доклад на Група Generali за първата половина на 2022 г.

Общите брутни записани премии се увеличават до 41,880 милиона евро (+2.4%), благодарение на растежа на общото застраховане.

Нетните потоци на Животозастраховане остават стабилни на ниво от 6,240 милиона евро. Спадът (-7.9%) е заради линията на спестовните застраховки в съответствие с промяната в позиционирането на бизнес портфолиото Живот, както и с други специфични управленски действия. Линиите злополука (+7%) и инвестиционни застраховки (+2,1%) отчитат ръст.

Техническите провизии на Животозастраховане достигат 419,2 милиарда евро (-1,2% за 2021 г.), като лекото намаление при тях отразява представянето на финансовите пазари.

Оперативният резултат продължава да расте и достига 3,140 милиона евро (+4,8%) благодарение на положителното развитие на сегментите Животозастраховане, общозастраховане, груповия сегмент, както и на други бизнес сегменти.

Оперативният резултат на Животозастраховане расте със стабилен темп (+17,1%), отразявайки отличната техническа рентабилност, потвърдена и от маржа на сегмента Нов бизнес, който достига  5,23% (+0,59 процентни пункта).

Оперативният резултат на общото застраховане също отчита ръст (+3,0%). Комбинираният коефициент е на равнище от 92,5% (+2,8 процентни пункта), отразявайки по-високия коефициент на загуба, а също и ефекта от хиперинфлацията в Аржентина. Ако бъде изключен ефектът на този пазар, комбинираният коефициент би бил на ниво от 91,9% (89,4% за първата половина на 2021г.).

Оперативният резултат на сегмента Управление на активи и богатство е 503 милиона евро (-3,3%). Спадът се дължи изцяло на по-ниските такси за изпълнение на Banca Generali, свързани с представянето на финансовите пазари. Оперативният резултат на Управление на активи нараства с 6,2%.

Оперативният резултат на Холдинг и други бизнес сегменти отчита ръст основно в резултат на представянето на пазара на недвижими имоти.

Неоперативният резултат възлиза на -713 милиона евро (-496 милиона евро за първата половина на 2021г.). По-специално неоперативният резултат на инвестициите е -168 милиона евро (48 милиона евро за първата половина на 2021г.), основно заради по-големите обезценки на инвестиции, класифицирани като налични за продажба, конкретно инвестиции в Русия, както и на по-ниски нетни реализирани печалби2.

Нетният резултат е в размер на 1,402 милиона евро (1,540 милиона евро за първата половина на 2021г.). Ефект върху него оказва обезценката на инвестиции в Русия на обща стойност от 138 милиона евро. 97 милиона евро от тях са в резултат на вложенията в ценни книжа с фиксиран доход, притежавани директно от Групата, а инвестицията в Ingosstrakh възлиза на 41 милиона евро. Ако бъде изключен този ефект, нетният резултат би възлизал на 1,541 милиона евро.

Общо управляваните от Групата активи са в размер на 635,4 милиарда евро (-10,5% в сравнение с 2021г.). Този резултат изцяло отразява представянето на финансовите пазари въпреки позитивните нетни потоци.

Акционерният капитал на Групата е в размер на 19,078 милиона евро (-34,9% за 2021 г.). Промяната се дължи на намаление в размер на 10,876 милиона евро на наличните за продажба резерви. Това произлиза основно от повишаване на лихвите на държавните и корпоративните облигации, както и от изплащането на дивидент за 2021 г. в размер на 1,691 милиона евро.

Групата отчита изключително стабилна капиталова позиция с Коефициент на платежоспособност на равнище от 233% (227% за 2021г.).2 Ефект върху резултатите от първото полугодие на 2021 г. имаше имотната сделка за Libeskind Tower в Милано за 67 милиона евро.


Обратно изкупуване на акции

Assicurazioni Generali започва обратно изкупуване на акции в изпълнение на решение, взето по време на Среща на акционерите от 29 април 2022 г., което разреши закупуването и продажбата на ценни книжа. Програмата включва акции за общо 500 000 000 евро или за брой, който се равнява на максимум 3% от акционерния капитал на компанията. Нейният срок ще продължи до 29 октомври 2023 г.

Програмата за обратно изкупуване на акции е част от стратегическия план “Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа”. Тя е свързана с политиката за управление на капитала и има за цел излишните ликвидни средства, натрупани през периода 2019 – 2021 г. и неизползвани за преразпределение на капитала, да бъдат използвани. Също така предназначението на програмата включва осигуряването на възнаграждение за акционерите в допълнение към разпределените дивиденти. Покупките и продажбите на акции от собствения капитал е инструмент за обезсилването на акциите, което може да стане на няколко етапа, без да се намалява размера на акционерния капитал.

За целите на програмата Generali подписа споразумение за обратно изкупуване с UBS Europe. Посредникът ще пристъпи към изкупуване на дяловете в пълна независимост , съобразно параметрите и критериите в споразумението, както и спрямо приложимите разпоредби и решението на акционерите. Програмата започва на 3 август 2022 г. и трябва да продължи до края на годината. Минималната цена за закупуване на акция не може да бъде по-ниска от имплицитната номинална стойност на дял, понастоящем равен на 1 евро. Максималната цена за закупуване не може да надхвърля 5% от референтната стойност на акция, записана по време на борсовата сесия в деня преди приключването на всяка отделна сделка за покупка.

Транзакциите ще се извършват единствено на борсата Euronext в Милано. Спрямо действащите разпоредби, Generali ще споделя информация на пазара за всички извършени сделки до края на програмата за обратно изкупуване.