Политика за опазване на околната среда и климата


Група Generali, една от водещите застрахователни и финансови групи в света, признава, че правенето на бизнес в изключително разнообразните социални, екологични и културни контексти изисква ангажимент в преследване на общата цел за устойчиво икономическо развитие, свързан с прякото въздействие от дейността на Групата и зоните на влияние. 

Както ясно се посочва в Кодекса за поведение, Групата се ангажира с опазването на околната среда като основен актив. На 31 юли 2009 г. Съвета на директорите на компанията-майка одобри Политика в областта на околната среда на групата Generali. Документът, който ангажира 100% от работниците и служителите, съдържа ръководните принципи, следвани от групата в управлението на всички важни екологични аспекти на бизнес операциите  с цел да се осигури съвместимост между стопанска инициатива и изискванията за опазване на околната среда. По-специално Политиката определя целите и ангажиментите, ръководещи избора и действията на групата, за се даде положителен принос за устойчиво развитие в сферата на опазване на околната среда. Целите на политиката са свързани, както с директното въздействия върху околната среда, което следва пряко от застрахователни и финансови дейности на групата, така и непреките въздействия, свързани с възлагането на обществени поръчки за стоки и услуги, с планирането и предоставянето на застрахователни и финансови продукти и институционални инвестиционни операции. Документът установява ръководните принципи на подхода на Generali за опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването  като определя целите и ангажиментите на Групата в това отношение. 

Съгласно европейската регулация 2018/2088, политиката на възнаграждението е съобразна с рисковете за устойчивост.

 

 

Документи за изтегляне

Group Policy for the environment.pdf 4.22mb