Нашата стратегия


Партньор за Цял Живот 2024: Двигател на растежа

ПЕРСПЕКТИВА И СТРАТЕГИЯ

Generali е една от най-големите компании в света, в секторите на застраховането и управлението на активи, с успешна история, която през 2021 г. отбеляза своите 190 години. Искаме да засилим лидерството си в Европа и да разширим присъствието си на избрани азиатски пазари, като изтъкнем ангажимента си да бъдем устойчив Партньор за Цял Живот на нашите клиенти.
Застрахователната индустрия, като всички останали, е изправена пред огромни предизвикателства, породени от пандемията. Ние, от Generali, обаче, продължихме да наблюдаваме тенденциите, криещи рискове и възможности за нас и нашите партньори, за да продължим да предоставяме стойност във времето. Дигитализацията на процесите се развива с огромна скорост, благодарение на технологичните иновации, което променя вътрешните ни процеси – а новото нормално се променя все повече. 
Освен това, застрахователната индустрия е изправена пред някои от големите проблеми на нашето време: пандемии и екстремни събития; промени в климата; геополитическа и финансова нестабилност; дигитална революция и киберсигурност; застаряване и благосъстояние. 
Ние, обаче, превръщаме тези предизвикателства във възможности и предлагаме на нашите клиенти нови и все по-персонализирани решения. 
Generali вече почти два века демонстрира своята устойчивост и помага на хората да изградят по-безопасно бъдеще. Ние се грижим за живота и мечтите им и ще продължим да го правим в бъдеще. Успехът, постигнат благодарение на стратегията „Generali 2021“ всъщност ни позволява да поемем този ангажимент. Благодарение на новия стратегически план  „Партньор за цял живот 2024: Двигател на растежа“, ние ще продължим да стимулираме устойчив растеж, като си заложим още по-амбициозни цели. 


ПАРТНЬОР ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ 24: ДВИГАТЕЛ НА РАСТЕЖА

По време на „Деня на инвеститора“, проведен на 15 декември 2021 г., Generali стартира новата тригодишна стратегия на Групата: „Партньор за цял живот 2024: Двигател на растежа“.
В основата на новия ни тригодишен план, се крие стремежа ни Generali да продължи да бъде партньор за цял живот на своите, вече, 68 милиона клиенти в над 50 държави. Инвестициите ни в персонализирани продукти, дигитални съвети и превъзходно клиентско преживяване, ще помогнат на нас, и мрежата ни от 165,000 агенти, да се доближим още повече до нашите клиенти.
„Дългогодишният ангажимент на Generali да бъде Партньор за Цял Живот поставя нашите клиенти в центъра на всичко, което правим. Съгласно нашия нов план, ние ще изведем този ангажимент на следващото ниво и ще потвърдим, че Generali е фокусиран върху клиентите и движен от данните иноватор. Амбициозните цели и инициативи представените в плана са възможни благодарение на успешното изпълнение на предишните ни стратегически планове. Днес, Generali има силна финансова позиция, диверсифицирани печалби, постоянен печеливш растеж и опит в генерирането на най-добра възвръщаемост на акционерите спрямо пазара. Очакваме с нетърпение надграждането на тези постижения през следващите три години. Нашето лидерство в застраховането, нашите утвърдени вътрешни възможности за управление на активи, нашата дигитално активирана мрежа от 165 000 агенти и повишеният ни ангажимент за положителен социален и екологичен принос означават, че Generali е идеално разположена за постигане на устойчив растеж в полза на всички заинтересовани страни."
Philippe Donnet, главен изпълнителен директор на Група Generali

Стратегическия план „Партньор за цял живот 2024: Двигател на растежа“ предоставя ясна визия за Generali през 2024 г. и е изграден върху три стратегически стълба: 
1.    Стимулиране на устойчив растеж
2.    Подобряване на профила на печалбите
3.    Водещи в иновациите
Планът, също така, ще осигури силна печалба от акции, повишено генериране на доход и по-висок дивидент. 
По време на този стратегически цикъл, ще продължим и развитието на нашия ангажимент към устойчивостта – оказването на положително социално, екологично и акционерно въздействие. Също така, ще продължим да инвестираме в нашите хора и да насърчаваме устойчива работна среда. С това, ще гарантираме техния ангажимент към успешното изпълнение на новия ни план. 

 

Стимулиране на устойчив растеж
Generali ще продължи увеличаването на приходи от общо застраховане, а техническите маржове ще са най-добри спрямо пазара. Това ще бъде постигнато чрез подобрен пазарен дял в области със значителен растеж. Такива включват малък и среден бизнес, здравеопазване, грижи за възрастни хора в Европа и пътувания в САЩ. 
В сегмента на животозастраховането, Групата ще увеличи своя капитал в областта на лекия бизнес и техническите печалби. Това ще стимулира обемите на инвестиционно-застрахователен бизнес и допълнително ще интернализира маржовете. Растежът ще е подкрепен от ефективното управление на разходи, с продължаването на разходната дисциплина на зрелите пазари и фокусирани инвестиции в Азия и бизнеса, обвързан с такси. 

Подобряване профила на печалбите
Generali ще предприеме нужните стъпки за оптимизация с цел подобряване профила и рентабилността на своя бизнес, в областта на животозастраховането. Това ще намали интензивността на капитала и подобри оперативните резултати.
Групата ще продължи да следва своя дисциплиниран подход, при който Generali инвестира над 3 милиарда евро в доходоносни сливания и придобивания. По време на настоящия стратегически цикъл, ще вложи капитала си в доходоносни инициативи за растеж. Generali ще се фокусира върху укрепването на своята лидерска позиция на европейския застрахователен пазар и разширяването на присъствието си на азиатски пазари, изпитващи растеж. 
В управлението на активи, Групата ще продължи да инвестира в продукти и възможности за дистрибуция - включително и разширяване на възможностите за частни активи. Така, ще изгради мащаб и генерира допълнителни 100 милиона евро приходи от трети страни. 

Водещи в иновациите
Инвестициите в дигиталните технологии ще възлязат на общо 1.1 милиарда евро по време на плана - увеличение от 60% спрямо последния стратегически цикъл. Това включва допълнители инвестиции в плана на Generali да бъде „Партньор за Цял Живот“, с цел повишаване стойността за клиентите. Също така, увеличаване възможностите за дигитално консултиране и установяване на безпроблемен омниканален подход във всички канали за дистрибуция. 
Групата, също така, ще инвестира в разширяване на споделените платформи, нови възможности за обработка на данни, интелигентна автоматизация и технологии на изкуствен интелект. Това ще намали разходите и ще подобри оперативното предимство на Generali, като поддържа подобрение от 2.5-3.0% в съотношението на разходи/приходи на Групата.
Лидерството в технологиите на Групата ще бъде подобрено допълнително от мощен двигател за иновации, комбиниращ вътрешни и партньорски дейности. Нов застрахователен фонд за риск, от 250 милиона евро, ще позволи на Generali да се възползва от възможности с по-голям потенциал. Групата, също така, ще стартира нов проект за директни, дигитални операции, който ще улавя по-голям дял от дигиталните пулове за печалба в Европа. 

Осигуряване на положително социално, екологично и акционерно въздействие
Generali се ангажира да действа като сила за добро в изграждането на по-устойчиво и справедливо общество. Ангажиментите за ESG са включени в този стратегически план, включително премиите, които ще нарастват, благодарение на устойчиви решения, с 5-7% CAGR до 2024 г. Това включа и пълното интегриране на ESG критериите в директните инвестиции, част от портфолиото за общи сметки на Групата. Generali, също така, ще намали въглеродния отпечатък на инвестиционното си портфолио с 25% до 2024 г., в съответствие с ангажимента му като член на Net-Zeto Asset Owner Alliance. Също, цели да направи 8.5-9.5 милиарда евро нови, зелени и устойчиви инвестиции, между 2021 г. и 2025 г. 
Групата, също така, дефинира план за пълното изключване на инвестициите и застрахователните дейности, в сектора на термичните въглища, и напредва с ангажимента да не застрахова повече нефтени и газови дейности. 
Проектът на Generali SME EnterPRIZE помага на МСБ да направят устойчив преход, докато водещата социална инициатива на Групата – The Human Safety Net, ще отключи потенциала на хората, живеещи в уязвими условия. 

Ангажирани хора като основен актив за успешното изпълнение на новия план
По време на „Партньор за цял живот 2024: Двигател на растежа“, Групата ще се съсредоточи върху развиване на компетенциите си и подобряването на своята култура – меритократична и ориентирана към клиентите. Това включва повишаване на квалификацията на 70% от служителите на Generali с нови, дигитални и стратегически умения, до 2024 г. 
Хората на Generali ще продължат да бъдат подкрепяни от справедливи процеси и равни възможности. Ще се разглежда разнообразието като ценност и по-специално, ще се стреми да има жени на 40% от ръководните позиции до края на 2024 г. Generali, също така, се ангажира да приеме нови, устойчиви и балансирани хибридни модели на работа във всички свои предприятия, като предоставя важни ползи за своите служители и акционери в „Новото нормално“.