Какво е застраховане


services-big.jpg

Застраховането винаги е следвало икономическото развитие и има ясно изразено обществено предназначение – възмездяване на вредите при реализирането на опасностите съпътстващи човешкото общество. Застраховането осигурява средства за защита на хората от рисковете, пред които са изправени в своето ежедневие за да гарантира сигурност и спокойствие. Едни от основните принципи и идеи обуславящи застраховането са следните:

  • Нуждата да се осигури бъдеща икономическа стабилност и сигурност;
  • Принципа на солидарност между сходни групи (обекти, субекти), които са изложени на един и същ риск; 
  • Връзка между застраховател и застрахован базирана на принципа на прозрачност.

Отделните видове застраховки се различават преди всичко по тяхното икономическо значение за обществото, като всяка една от тях покрива определена застрахователна потребност. Основните категории ще бъдат представени накратко в следващите раздели.