Нашите офиси
     

Поглеждайки напред

2016 е първата година, в която застрахователните компании в ЕС изготвят пълни годишни доклади и справки според изискванията на директива Платежоспособност II и свързаните с нея актове. Предизвикателството е голямо предвид това, че информацията, обект на докладване пред надзорните органи и обществеността, е много обемна, изключително разнородна и строго регламентирана.

Отчитането се извършва в две направления - количествено и качествено. Количественото отчитане обхваща изготвянето на образците за количествено отчитане (QRTs), а качественото обхваща изготвянето на два доклада: Отчет за платежоспособност и финансово състояние и Редовен Надзорен Отчет. Първият доклад е публичен, изготвя се всяка година и следва да се обяви на официалната интернет страница на компанията.

Вторият доклад се изпраща само към надзорния орган на поднадзорното лице и се изготвя на всеки три години, освен ако няма изрично изискване на регулатора за по-честото му изготвяне. Ако такова изискване няма, то компаниите са длъжни ежегодно да докладват на регулатора, че не са настъпили съществени промени в докладваната в предния доклад информация.

Паралелно с това, през първата половина на 2017 Комисията за Финансов Надзор провежда  стрес тестовете и втората фаза на прегледа на балансите на застрахователни компании с референтна дата 31.12.2016 г.

Следващите предизвикателства пред застрахователния сектор, свързани с Платежоспособност II, ще бъдат фокусирани върху подобряване на ефективността на отчитането - до 2019 г. сроковете за репортинг всяка година ще се съкращават.