Здравни заведения

Здравни заведения

Вид и обхват на медицинската помощ по заведения:
МЦ - медицински център
ДКЦ - диагностично-консултативен център
МБАЛ - многопрофилна болница за активно лечение
СБАЛ - специализирана болница за активно лечение
АПМП - амбулаторна практика за медицинска помощ
АПИМП - амбулаторна практика за индивидуална медицинска помощ
МДКЦ - медико-диагностичен консултативен център
ТДКЦ - транспортен диагностично-консултативен център
СМДЛ/МДЛ - специализирана медико-диагностична лаборатория
ИППДП - индивидуална практика по първична дентална помощ
ГППДП - групова практика по първична дентална помощ
АСЦССП - Амбулатория стоматологичен център по специализирана стоматологична помощ
АГППДП - Амбулатория за групова практика за първична дентална помощ
МДЦ - Медико Дентален Център
ОМЦ - Общински Медицински Център