За доставчици

Групата Дженерали вярва, че нарастващата глобализирана и интегрирана иконoмика създава мрежа, базирана на дълготрайни и взаимноизгодни отношения с доставчици, като по този начин се гарантира високо качество на продуктите и услугите в полза на Групата. За нея това е стратегическа цел, която изгражда успеха в конкурентна среда.

По-голяма част от партньорите/доставчици на Групата предоставят услуги, свързани с основния бизнес на Групата. По-малък е броят на доставчиците, които предоставят услуги в помощ на бизнеса на компанията (предимно такива свързани с почистването, поддръжката и транспортните услуги и пр.).

Групата предпочита местни доставчици и по-специално предприятия, които могат да доставят стоки и/или услуги в цялата страна. През 2013 г. средно 95,2% от разходите по снабдяване в седемте основни държави са разпределени между местни доставчици. Такива, които са ситуирани в същата държава и в много случаи в същия регион или град, където са разположени офисите на Компанията.

Тази Групова политика оказва позитивен социален и икономически ефект в държавите, в които оперира, като създава заетост и повишава икономическия растеж.

Същевремнно, изборът на местни доставчици, които работят в посока намаляване на въздействието върху околната среда е основна цел на Компанията. Екологичният критерий – като оптимизация на доставките и употребата на „зелени” превозни средства, намаляване на вредните емисии в своята дейност, в много случаи допринася за избора на даден доставчик.

Дженерали Груп цели да работи с доставчици и външни лица, които споделят ценностите и философията на Компанията. Доставчици, които са ангажирани с това да проявяват уважение към околната среда, човешките права и закони, сигурността и всички онези фактори, които допринасят за благосъстоянието на обществото.

ВРЪЗКА С ОТДЕЛ „ТЪРГОВЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДМА”

Всички доставчици, които желаят да се свържат директно с Отдел „Търгове и управление на ДМА”, могат да изпратят писмо по електронна поща (имейл) до [email protected] относно:

  • Запитвания, свързани с квалификацията и оценката на доставчика
  • Запитвания, свързани с процедурите по снабдяване
  • Предложения
  • Други въпроси, касаещи доставчиците или снабдяването (напр. дължими суми, процеси, контакти и т.н.)

 

ВРЪЗКА С ГРУПОВИЯ ПРОКЮРМЪНТ

Връзката с Груповия прокюрмънт може да бъде осъществена чрез електронен адрес [email protected]. На този адрес може да изискате информация относно:

  • Квалификацията и оценката на доставчиците по значими търгове;
  • Запитвания, свързани с изборната процедура по значими търгове;
  • Предложения или други въпроси, свързани с избора на доставчици.

В тази кореспонденция Доставчиците могат да преценят дали да включат свои контактни данни и приложени документи.

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И НАРУШЕНИЯ

Всички доставчици, желаещи да докладват за забелязани нередности или имат съмнение за такива (включващи несъответствия със законовите разпоредби, Кодекс за поведение на Групата, Груповите правила или вътрешни политики) могат да изберат една от опциите, описани подробно в нашия "Етичен кодекс"

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ДОСТАВЧИЦИ

От всички доставчици на Дженерали Застраховане АД и Дженерали Закрила МДЦ ЕООД, се изисква да се съгласят с Етичния кодекс за доставчици на Група Дженерали. Кодексът може да бъде намерен на български и на английски език тук и тук.