Моля, прочетете внимателно следните условия за ползване на корпоративен уебсайт на "Дженерали Застраховане" АД – www.generali.bg. Използването му е подчинено на приемането на реда и условията, описани по-долу. То се счита за неотменимо приемане на тези услови:

  • Търговските марки и лога, както и съдържанието на www.generali.bg са собственост на "Дженерали Застраховане" АД. Всяко възпроизвеждане, презапис, копиране на съдържанието е забранено.
  • "Дженерали Застраховане" АД си запазва правото да променя  съдържанието и оформлението на уебсайт www.generali.bg, по всяко време и както намери за добре, без предизвестие.
  • "Дженерали Застраховане" АД не носи отговорност при никакви обстоятелства за щети, разходи, загуби, причинени от използването или невъзможността за използване на материали от този сайт.
  • "Дженерали Застраховане" АД не носи отговорност за вреди, произтичащи от прекъсване, спиране или забавяне, причинени от неизправности в интернет мрежата или поради други причини.

Права за ползване на мобилните приложения MyGenerali

My Generali може да бъде ползвано само след приемане на реда и условията, описани по-долу. Моля, прочетете внимателно следните правила и условия за ползване на My Generali  Използването му се счита за неотменимо приемане на тези условия:

  • My Generali е собственост на "Дженерали Застраховане" АД.
  • Търговските марки и лога в My Generali, както и съдържанието на www.generali.bg, са собственост на "Дженерали Застраховане" АД.
  • Всяко възпроизвеждане, презапис или копирането на съдържанието е забранено.
  • "Дженерали Застраховане" АД си запазва правото да променя съдържанието и оформлението на уебсайта www.generali.bg, както и на my.generali.bg.
  • "Дженерали Застраховане" АД не носи отговорност за вреди, причинени от използването и/или невъзможността за използване на материали от уебсайта www.generali.bg и My Generali.
  • "Дженерали Застраховане" АД не носи отговорност за вреди, произтичащи от прекъсване, спиране или забавяне на процесите в резултат на неизправност на интернет мрежата, както и по други независещи от Дружеството причини.