Нашите офиси
     

Отлични резултати за полугодието на 2019 година

ОТЛИЧЕН ОПЕРАТИВЕН РЕЗУЛТАТ - 2.7 МЛРД.ЕВРО (+7.6%) И СИЛЕН РАСТЕЖ В НЕТНАТА ПЕЧАЛБА - 1.8 МЛРД.ЕВРО (+34.6%). СТАБИЛНАТА КАПИТАЛОВА ПОЗИЦИЯ Е ПОТВЪРДЕНА


 Оперативният резултат се повиши, благодарение на положителните промени във всички бизнес сегменти
 Нетната печалба на Групата възлиза на 1.8 млрд.евро (+34.6%), включваща резултата от преустановени операции. Коригираната нетна печалба2 нарасна до 1.3 млрд.евро (+6.4%)
 Нетните потоци от сегмента „Живот“ нараснаха до 7.4 млрд.евро (+29.5%), а техническите резерви достигнаха 358 млрд.евро (+4.3%). Бруто записаните премии са в размер на 35.7 млрд.евро (+1.8%), благодарение на положителното представяне в сегментите „Живот“ и „Общо застраховане“.
 Отличният технически резултат на Групата се потвърждава от комбинирания коефициент от 91.8% (-0.2 pps), както и от маржа по новия бизнес от 4.40% (-0.18 pps)
 Нетната печалба от управление на активи възлиза на 133 млн.евро (+22%), като активите под управление (AuM) на лица извън Групата в този сегмент рязко нарастват до 102 млрд. евро.
 Предварителната оценка на коефициента на платежоспособност показва, че той остава стабилен: 209% (217% FY 2018; -8 pps)

Документи за изтегляне

Прессъобщение резултати 1H2019.pdf 320.33kb