Група Generali постигна най-добрия оперативен резултат досега с растеж на премиите и на нетния резултат


КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПА GENERALI КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022

  • Общите брутни записани премии нараснаха до 81.5 милиарда евро (+1.5%), със силно представяне на сегмента на Общото застраховане (+9.8%), воден от линията на продукти извън автомобилно застраховане. Устойчивите нетни потоци в Животозастраховането достигнаха общ размер от 8.7 милиарда евро, като това се дължи изцяло на фокуса върху линиите Злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд. Това е в съответствие със стратегията на Групата;
  • Рекорден оперативен резултат, възлизащ на 6.5 милиарда евро (+11.2%), стимулиран основно от Животозастраховане и Общо застраховане. Комбинираният коефициент беше на ниво от 2% (+2.4 пр.п.). Сегментът Нов бизнес беше с отличен марж на равнище от 5.35% (+0.86 пр.п.);
  • Нетният резултат нарасна до 2,912 милиона евро (+2.3%)2
  • Капиталовата позиция е изключително солидна с Коефициент на платежоспособност на ниво от 221% (227% за цялата 2021);
  • Предложеният дивидент на акция е в размер на 1.16 евро (+8.4%), което потвърждава фокусът на Групата към възвръщаемостта за акционерите.

1 Промените в премиите, нетните парични потоци от животозастраховане и новия бизнес бяха представени при еквивалентни условия (при постоянни обменни курсове и обхват на консолидация). Промените в оперативния резултат, собствените инвестиции и техническите резерви по животозастраховане изключват всички активи, които са били за продажба или са били продадени през същия период на сравнение. Сумите са закръглени до първия десетичен знак и те може да не се равняват на закръглената обща сума. Представените проценти може да бъдат повлияни от закръгляването.

2 Коригираният нетен резултат, определен като нетен резултат без влиянието на печалбите и загубите, свързани с придобивания и продажби на дружества, през 2022 г. беше равен на нетният резултат за периода, като той е с повишение от 4,2%. През 2021 този показател беше в размер на 2,795 милиона евро, като този резултат не включва 52 милиона евро, свързани с придобиването на Cattolica group и извънредните разходи, свързани с интегрирането на групата.


Главният изпълнителен директор на Група Generali, Филип Доне (Philippe Donnet) коментира: Резултатите на Generali потвърждават успеха на нашето пътешествие към трансформация, което продължава с дисциплинираното и ефективно въвеждане на стратегията Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа. Подкрепяни от визията за позициониране на Групата като световен лидер в застраховането и управлението на активи, ние сме на път да постигнем целите и амбициите на нашия стратегически план, допринасяйки за устойчив растеж, като създаваме стойност за всички заинтересовани страни, дори в предизвикателния геополитически и икономически контекст. Това ни позволи да предложим на нашите акционери увеличен дивидент, благодарение на продължаващия ръст на приходите, както и на силната парична и капиталова позиция на Групата. Generali продължава да бъде водеща и в областта на устойчивото развитие, което вече е напълно интегрирано във всички бизнес дейности на Групата. Това  съответства на ангажимента ни да действаме като отговорен застраховател, инвеститор, работодател и отговорен бизнес като част от обществото. Постигнахме всичко това благодарение на страстта на нашите хора и на уникалната ни агентска мрежа."

Резюме

 

31/12/2022

31/12/2021

Промяна

Брутни записани премии ( млн. евро)

81,538

75,825

1.5%

Консолидиран оперативен резултат (млн. евро)

6,509

5,852

11.2%

Оперативен резултат в животозастраховане

3,522

2,816

25.1%

Оперативен резултат в общо застраховане

2,696

2,650

1.7%

Оперативен резултат за управление на активи и богатство(1)

972

1,076

-9.6%

Оперативен резултат на Холдинг и други бизнес сегменти

202

157

28.9%

Консолидационни корекции

-883

-847

4.3%

Марж Нов бизнес (% PVNBP)

5.35%

4.52%

0.86 p.p.

Комбиниран коефициент (%)

93.2%

90.8%

2.4 p.p.

Нетен резултат(2) (млн. евро)

2,912

2,847

2.3%

EPS(2) (евро)

1.85

1.78

4.4%

 

1.16

1.07

+0.09

Акционерен капитал на групата (млн. евро)

16,201

29,308

-44.7%

Общо управлявани активи (млн. евро)

618,207

709,617

-12.9%

Коефициент на платежоспособност (%)

221%

227%

-6 p.p.

(1) От 1Q на 2022 г. сегмент Управление на активи е с променено име – Управление на активи и богатство в съответствие с нови отговорности на ръководството. Той също включва Banca Generali, която допреди това беше представена в сегмента Холдинг и други бизнеси.

(2) Нетният резултат и печалбата на акция за 2022 г. са равни на коригирания нетен резултат и коригираната печалба на акция за 2022 г., определени като нетен резултат и печалба на акция без влиянието на печалбите и загубите, свързани с придобивания и продажби на дружества.


Милано – На среща, ръководена от Председателя на Група Generali Андреа Сирони (Andrea Sironi), Бордът на директорите на Assicurazioni Generali одобри консолидираните финансови резултати и предварителния финансов отчет на компанията майка за цялата 2022 г.

Общите брутни записани премии нарастват до 81,538 милиона евро (+1.5%), благодарение на положителното представяне на сегмента на Общото застраховане, воден от продуктите извън автомобилното застраховане.

Нетните потоци на Животозастраховане са на равнище от 8.7 милиарда евро (-36.1%). Линиите злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд, отчетоха съответно нетни приходи от 5 и от 8.9 милиарда евро. Спестовните застраховки регистрират спад в размер на 5.2 милиарда евро.

Техническите резерви на Животозастраховане възлизат на 414,7 милиарда евро (-2.3%). Този резултат отразява свиването на линията на застраховките, свързани с инвестиционен фонд, произтичащо от волатилността на финансовите пазари. 

Оперативният резултат отчита ръст до 6.5 милиарда евро (+11.2%), благодарение на положителния растеж на Животозастраховане, Общо застраховане, Холдинг и други бизнес сегменти.

Оперативният резултат на Животозастраховането записа силен растеж, достигайки 3,522 милиона евро (+25.1%). Това отразява отличната техническа рентабилност, което се потвърждава още от маржа на сегмент Нов бизнес, който е на ниво от 5.35% (+0.86 пр.п.)

Оперативният резултат на Общо застраховане също нараства до 2,696 милиона евро (+1.7%).

Комбинираният коефициент е на ниво от 93.2% (+2.4 пр.п.), като той отразява по-високия коефициент на загуба, а също и хиперинфлацията в Аржентина. Ако бъде изключен ефектът на този пазар, комбинираният коефициент би бил на ниво от 92.6% (90.4% за цялата 2021).

Оперативният резултат на сегмента Управление на активи и богатство е 972 милиона евро (-9.6%). Оперативният резултат на Banca Generali възлиза на 334 милиона евро (-17.4%), като той беше засегнат от представянето на финансовите пазари.

Оперативният резултат на сегмента Управление на активи беше 638 милиона евро (-5.0%). Резултатът се дължи на намаляването на управляваните активи в резултат основно на движението на пазара.

Оперативният резултат на Холдинга и други бизнес сегменти се увеличи и достигна 202 милиона евро (157 милиона евро за цялата 2021), подкрепен от приноса на бизнеса с недвижими имоти.

Неоперативният резултат беше в размер на -1,710 милиона евро (-1,306 милиона евро за цялата 2021), който отразява: -511 милиона евро (-251 милиона евро за цялата 2021) обезценка на инвестициите, класифицирани като налични за продажба, включително инвестициите в Русия3; 71 милиона евро нетни реализирани печалби в сравнение с 368 милиона евро за 2021, когато Групата спечели от две сделки с недвижими имоти; други нетни неоперативни разходи, включително -195 милиона евро разходи за преструктуриране (-387 милиона евро през 2021 година, които отразяват извънредните разходи, свързани с интегрирането на Cattolica group за -212 милиона евро).

Нетният резултат се увеличи до 2,912 милиона евро (+2.3%), основно благодарение на положителното представяне на оперативния резултат, стимулиран от сегментите Животозастраховане, Общо застраховане, Холдинг и други бизнес сегменти. Като бъде изключен ефектът от обезценките на активи на руския пазар, нетният резултат би бил в размер на 3,066 милиона евро (+7.7%)5.

Общо управляваните от Групата активи са в размер на 618 милиарда евро (-12,9%).

Акционерният капитал на Групата е в размер на 16,201 милиона евро (-44.7%). Промяната при него се дължи основно на намалението преоценъчните резерви резерви, следващо представянето на облигациите.

Групата потвърждава изключително високата си капиталова позиция с Коефициент на платежоспособност на равнище от 221% (227% за цялата 2021). През годината Коефициентът на платежоспособност беше подкрепен от нормализираното генериране на капитал и позитивни пазарни движения, които само частично компенсират ефекта на регулаторните промени, сливанията и придобиванията, както и движенията в капитала (включително приключилото обратно изкупуване на акции и предвидения дивидент).

Нормализираното генериране на капитал (то е изчистено от пазарните въздействия като промяна в лихвените проценти, кредитните спредове, печалбите от акции и други подобни, както и от еднократните финансови ефекти) беше потвърдено със солидно равнище от 4.1 милиарда евро (3.8 милиарда за цялата 2021).

Нетните парични потоци на сегмент Холдинг се задържаха на ниво от 2.9 милиарда евро (2.6 милиарда евро за цялата 2021), водени предимно от по-високи регулярни парични преводи.


3 Що се отнася до експозициите на Групата в Русия, след обезценките за цялата 2022 г., делът в Ingosstrakh и притежаваните ценни книжа с фиксиран доход, притежавани директно от Групата, възлизат на съответно 116 милиона евро (384 милиона евро за финансовата 2021 г.) и на 18 милиона евро (188 милиона евро за финансовата 2021 г.). Групата има също индиректни инвестиции в Русия и Украйна в размер на 14 милиона евро (111 милиона евро за финансовата 2021 г.) и застраховки, свързани с инвестиционен фонд в размер на 19 милиона евро (117 милиона евро за финансовата 2021 г.).

4 Ефект върху резултатите за деветмесечието на 2021 г. имат продажбите на Libeskind Tower  в  Милано for 67 милиона евро и на Saint Gobain Tower в Париж за 80 милиона евро.

5 Ефектът, произтичащ от руските инвестиции, възлиза на 154 милиона евро, от които 71 милиона евро идват от инструменти с фиксиран доход, държани директно от Групата, и 83 милиона евро от инвестицията в Ingosstrakh.