Група Generali отчита силен ръст на печалбата и потвърждава стабилната си капиталова позиция


ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА ГРУПА GENERALI КЪМ 31 МАРТ 2023

  • Общите брутни записани премии нараснаха до 22.2 милиарда евро (+1.3%), стимулирани от стабилния растеж на сегмента на Общото застраховане (+10.1). Нетните постъпления в сегмент Животозастраховане бяха изцяло фокусирани върху линиите Злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд в съответствие със стратегията на Групата;  
  • Оперативният резултат се увеличи до 1,820 милиона евро (+22.1%), стимулиран основно от силното представяне на Общото застраховане, а представянето на Животозастраховане остана стабилно. Комбинираният коефициент отчете подобрение до 90.7% (-5.6 пр.п.). Маржът по новия бизнес е отличен, на нива от 5.72% (+0.32 пр.п.); 
  • Коригираният нетен резултат2 нарасна до 1,229 милиона евро (+49.7%), отразявайки положителния ефект от диверсифицирането на източниците на печалба; 
  • Коефициентът на платежоспособност остава изключително стабилен на равнище от 227% (221% за цялата 2022 г.). 

Главният финансов директор на Група Generali Кристиано Бореан (Cristiano Borean) коментира: Силният ръст на печалбата, отчетен през първото тримесечие, потвърждава, че сме в позиция да изпълним целите на нашата стратегия Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа. Представянето на сегмента на Общото застраховане отразява нашия фокус върху техническото съвършенство, докато в Животозастраховането продължаваме да правим промени в бизнес микса си, като се насочваме към по-печелившите ни линии, дори в условията на предизвикателна среда. Групата потвърждава изключително стабилната си позиция при платежоспособността, дължаща се на органичното генериране на капитал.

През това тримесечие за първи път отчитаме резултатите си според новите счетоводни стандарти. Това ни позволява значително да подобрим видимостта и предвидимостта на източниците на печалба, и осигурява по-точно отразяване на стойността на нашия бизнес в сегмента на Животозастраховането. Бих искал да благодаря на всички колеги в Групата, които допринесоха за изпълнението на проекта за МСФО 17 и 9.


1 От първото тримесечие на 2023 г. съвместните участия на Cattolica в дружествата Vera и BCC, се считат за "група, държана за продажба", съгласно МСФО 5. Техните резултати се прекласифицират  и влизат в група "Резултат от преустановени дейности". Заради това резултатите на Групата за първото тримесечие 2022 г., представени миналата година, са преизчислени. Резултатът от преустановени дейности възлиза на 27 млн. евро (1 млн. евро за първото тримесечие на 2022 г.). Промените в застрахователните премии, нетните постъпления в Животозастраховане и записания нов бизнес са представени по еквивалентни показатели (при постоянни обменни курсове и обхват на консолидацията). Промените в оперативния резултат, инвестициите по обща сметка и пасивите по Животозастраховане изключваха всички активи в процес на продажба или продадени през същия период. Сумите са закръглени, но може да не достигнат закръглената обща стойност във всички случаи. Закръглянето може да повлияе на представените проценти.

2 Коригираният нетен резултат и коригираният EPS включват корекции на 1) печалбата или загубата на активи по справедлива стойност в печалбата или загубата (FVTPL) на неучастващи предприятия и средства на акционерите, 2) ефект от хиперинфлация според IAS 29, 3) амортизация на нематериални активи, свързана със сливания и придобивания, 4) ефект върху печалбите и загубите от придобивания и продажби.


Резюме

 

31/03/2023

31/03/2022(2)

Промяна(3)

Брутни записани премии ( млн. евро)

22,163

21,511

1.3%

Консолидиран оперативен резултат (млн. евро)

1,820

1,491

22.1%

Оперативен резултат в животозастраховане

924

915

1.0%

Оперативен резултат в общо застраховане

847

485

74.6%

Оперативен резултат за управление на активи и богатство(1)

233

259

-10.0%

Оперативен резултат на Холдинг и други бизнес сегменти

-117

-110

6.2%

Консолидационни корекции

-67

-58

15.6%

Марж Нов бизнес (% PVNBP)

5.72%

5.39%

0.32 пр. п.

Комбиниран коефициент (%)

90.7%

96.3%

-5.6 пр. п.

Коригиран нетен резултат(4) (млн. евро)

1,229

821

49.7%

Нетен резултат (млн. евро)

1,199

481

-%

  Коригиран EPS(4) (евро)

0.80

0.52

53.5%

 

31/03/2023

31/03/2022

Промяна

Собствен капитал на акционерите (млн. евро)

28,026

27,064

3.6%

Марж на договорните услуги (млн. евро)

32,079

30,870

3.9%

Общо управлявани активи (млн. евро)

631,278

615,180

2.6%

Коефициент Платежоспособност II (%)

227%

221%

6 пр. п.

(1) Резултатите в това прессъобщение са представени според изискванията на счетоводните стандарти МСФО 17 и 9.

(2) Резултатите за Общи брутни записани премии и Оперативен резултат по сегменти са представени според стандарта МСФО 5.

(3) Погледнете бележка 1 на страница 1;

(4) Погледнете бележка 2 на страница 1.


Милано – На среща, ръководена от Председателя Андреа Сирони (Andrea Sironi), Бордът на директорите на Assicurazioni Generali одобри финансовата информация на Група Generali към 31 март 2023 г3.

Общите брутни записани премии нарастват с 1.3% до 22,163 милиона евро благодарение на положителното представяне на сегмента на Общото застраховане. Нетните постъпления в Животозастраховане са на равнище от -190 милиона евро, където отрицателния паричен поток при спестовните застраховки е компенсиран с положителни нетни постъпления при застраховките Злополука и тези с инвестиционен елемент. Tова е в съответствие със стратегията на Групата за препозициониране на портфейла ѝ и отразява тенденциите в сектора, наблюдавани в Италия и Франция.


3.Финансовата информация към 31 март 2023г не е междинен финансов отчет съгласно МСС 34. От Q1 2023, От Q1 2023, докладваната финансова информация по географски области отразява новата управленска структура, ефективна от 1 септември 2022г и включваща Италия, Франция, DACH (Германия, Австрия, Швейцария), регион International (включващ ЦИЕ, Средиземноморие, Латинска Америка и Азия), Асет мениджмънт и Холдинг компании и други в група Дженерали, включително Europ Assistance и Global Business Activities.


Оперативният резултат отчита ръст до 1,820 милиона евро (+22.1%), благодарение основно на приноса на Общото застраховане.

Оперативният резултат на Животозастраховането остава стабилен на ниво от 924 милиона евро (+1.0%), а маржът на сегмент Нов бизнес се увеличи до 5.72% (+0.32 пр.п.).

Оперативният резултат на Общо застраховане нарасна до 847 милиона евро (+74.6%). Комбинираният коефициент се подобри до 90.7% (-5.6 пр.п.), стимулиран от по-ниския коефициент на загуба.

Оперативният резултат на сегмента Управление на активи беше 233 милиона евро (-10.0%) със значително подобрение при Banca Generali. Този показател беше повлиян от солидните резултати за първото тримесечие на 2022 г.

Оперативният резултат на Холдинга и други бизнес сегменти беше на равнище от -177 милиона евро (+6.2).

Както беше обявено през декември 2022 г. Групата въведе нова дефиниция на показателя коригиран нетен резултат, за да може той да отразява по-ефективно динамиките на бизнеса. Тази промяна влезе ефективно от първото тримесечие на 2023 г. Нормализират се посочените елементи – волатилността от преоценката към пазарна на активите по справедлива стойност в печалби и загуби, свързани с немажоритарни участия в компании и дялове; прилагането на хиперинфлация съгласно МСС29; амортизацията на нематериални активи, възникващи при сливания и придобивания; печалби и загуби от покупки и продажби на бизнеси.

Коригираният нетен резултат нарасна в значителна степен до 1,229 милиона евро (821 милиона евро за първото тримесечие на 2022 г.). Това беше в резултат на подобряването на оперативния резултат вследствие на диверсифицирането на източниците на печалба. Отражение оказаха също еднократната капиталова печалба от продажбата на проект за недвижими имоти в Лондон (193 милиона евро без начислени данъци), а също и ефектът от обезценката на руски активи с фиксиран доход в размер на 96 милиона евро през първото тримесечие на 2022 г.

Нетният резултат отчете подобрение до 1,199 милиона евро (481 милиона евро през първото тримесечие на 2022 г.)

Собственият капитал на акционерите се увеличи до 28 милиарда евро (+3.6% в сравнение с цялата 2022 г.) благодарение на нетния резултат за периода.

Маржът на договорните услуги, който като показател представлява балансово задължение, въведено с МСФО 17 и което отразява разсрочените дисконтирани бъдещи печалби от бизнес операциите, възлиза на 32,1 млрд. евро (30,9 млрд. евро през 2022 г.).

Общо управляваните активи от Групата нарастват до 631.3 милиарда евро (+2.6% в сравнение с цялата 2022 г.). Те отразяват положителния ефект на пазара във всички класове активи.

Групата потвърждава солидната си капиталова позиция с Коефициент на платежоспособност на равнище от 227% (221% за цялата 2022 г.). Увеличението с 6 пр.п. е резултат основно на нормализираното генериране на капитал и на положителното въздействие на пазарните отклонения (свързани със свиването на спредовете по държавните облигации, възстановяването на пазара на акции и намалената волатилност). Това компенсира с повече от половин процент въздействието на провизиите за дивиденти за тримесечието и ефекта от обратното изкупуване на акции, свързано с дългосрочния план за стимулиране на Групата.