Generali върви към успешно изпълнение на своя стратегическия план „Generali 2021“. Отлична рентабилност, със силен ръст на премии, оперативни и нетни резултати. Изключително солидна капиталова позиция


Финансова информация към 30 септември 20211

→ Силно увеличение на оперативния резултат до 4,4 милиарда евро (+10%), благодарение на положителното представяне на бизнеса линията Животозастраховане, управление на активи, както и други бизнес сегменти. Устойчив принос от сегмента Общо застраховане, въпреки повечето претенции, свързани с природни бедствия

→ Брутните записани премии нараснаха до 54.9 милиарда евро (+6.4%), подкрепени, както от сегмента Животозастраховане (+6.5%), така и от сегмента Общо застраховане (+6.2%). Нетните приходи от Животозастраховане нараснаха до 9.5 милиарда евро (+3%), напълно концентрирани в дялово обвързаните и защитните линии. Комбинираният коефициент е 91.3% (+1.6 п.п.), а маржът на новия бизнес е отличен при 4,76% (+0.66 п.п.)

→ Нетният резултат нарасна със 74% до 2,250 милиона евро (1,297 милиона евро за деветмесечието на 2020 г.)2

→ Коефициентът на платежоспособност беше изключително солиден при 233% (224% 2020 г.)

Главният финансов директор на Група Дженерали, Cristiano Borean, коментира: „Резултатите за първите девет месеца потвърждават отличното представяне на Групата, техническата рентабилност и стабилните тенденции във всички бизнеси с един от най-високите коефициенти на платежоспособност в сектора. Нетните приходи от животозастраховане, изцяло фокусирани върху дялово обвързаните и защитните линии на бизнеса, продължават да се увеличават, докато сегментът Общо застраховане остава устойчив, въпреки по-голямото въздействие на искове, в следствие отприродни бедствия. Резултатите от сегмента за управление на активи продължават да растат, също благодарение на нашата мулти-бутикова стратегия. Тези резултати, които са напълно в съответствие с успешното завършване на стратегическия план „Generali 2021“, представляват солидна основа за новия тригодишен план, който ще представим на пазара на 15 декември“.

ОБОБЩЕНИЕ

Ключови цифри

 

Милано - На среща на Съвета на директорите на Assicurazioni Generali, председателствана от Gabriele Galateri di Genola, беше одобрена финансовата информация към 30 септември 2021 г.3

Оперативният резултат на Групата възлиза на 4,425 милиона евро (+10%), благодарение на положителното представяне на сегмента Животозастраховане, управление на активи и холдинга и други бизнес сегменти. Сегментът Общо застраховане даде устойчив принос, въпреки по-голямото въздействие на претенциите по природни бедствия.
Сегментът Животозастраховане продължи да осигурява отлична техническа рентабилност, като маржът на новия бизнес е 4.76% (4.10% за деветмесечието на 2020 г.). Комбинираният коефициент е 91.3% (+1.6 п.п.).
Оперативният резултат на сегмента за управление на активи нарасна до 451 милиона евро (+32%), основно стимулиран от ръста на оперативните приходи, също благодарение на цялостното нарастване на активите под управление. Оперативният резултат на сегмента Холдинг и други бизнеси продължи да расте, благодарение на резултатите на Banca Generali и значителния принос на частния капитал.

Неоперативният резултат на Групата възлиза на -731 милиона евро (-1,360 милиона евро деветмесечието на 2020 г.). Значителното подобрение се дължи главно на по-ниските обезценки на инвестиции, на разположение за продажба, които бяха особено засегнати през 2020 г. от въздействието на пандемията върху финансовите пазари  и увеличението на реализираните печалби, дължащи се на недвижими имоти, особено 67 милиона евро от сделката за Libeskind Tower в CityLife, Милано и 80 милиона евро за сделката Saint Gobain's Tower в Париж. Неоперативният резултат за деветмесечието на 2020 г. беше основно повлиян от обезценката от 93 милиона евро свързани с репутацията на бизнеса Животозастраховане в Швейцария, от разходите от 94 милиона евро, произтичащи от сделката по управление на пасивите и от еднократния разход от 100 милиона евро за извънредното Международен фонд за Covid-19. Влиянието на разходите за лихви върху финансовия дълг се подобри в резултат на стратегията за оптимизиране на дълга.

Нетният резултат се е увеличил със 74% до 2,250 милиона евро (1,297 милиона евро за деветмесечието на 2020 г.), благодарение на увеличението на оперативния резултат и неоперативните резултати, споменати по-горе.

Брутните записани премии на Групата възлизат на 54,899 милиона евро, увеличавайки се с 6.4%4, благодарение на ръста както в сегмента Животозастраховане, така и в сегмента Общо застраховане. Нетните приходи от Животозастраховане нараснаха до 9.5 милиарда евро (+3%4), изцяло поради тенденцията свързана в дялово обвързаните и защитните линии в бизнеса. Техническите провизии в Животозастраховане бяха 397.5 милиарда евро (+3.3% спрямо 31 декември 2020 г.; +4.5%, ако изключим ефекта от деконсолидацията на пенсионен фонд в страните от Централна и Източна Европа).

Общата сума на управляваните активи на Групата нарасна до 682.1 милиарда евро, което е с 4.2% повече в сравнение с края на 2020 г.5.

Собственият капитал на акционерите в Групата е 29,248 милиона евро (-2,6% спрямо 31 декември 2020 г.). Промяната се дължи на намаление с 1,067 милиона евро в резервите AFS, произтичащо главно от представянето на държавни облигации, и поради приспадането на целия дивидент, одобрен за общо 2,315 милиона евро, от които 1,591 милиона евро, свързани с дивидент за 2020 г., изплатен на 26 май 2020 г.6.

Групата потвърди отличната си капиталова позиция с коефициент на платежоспособност от 233% (224% за 2020 г.). Увеличението от 10 п.п. се дължи главно на солидния принос на нормализираното генериране на капитал, нетно от дивидента за периода, изчислен на пропорционална база спрямо дивидента от предходната година7 и от пазарните отклонения, благоприятствани от възстановяването на лихвените проценти, стесняването на спредовете по италиански и други европейски държавни облигации и възхода на пазара на акции.

 


1 - Промените в премиите, нетните приходи на Животозастраховане и новия бизнес бяха представени в еквивалентни стойности (при постоянни обменни курсове и обхват на консолидация). Промените в оперативния резултат, собствените инвестиции и техническите резерви на Животозастраховане изключват всички активи, които са били под разпореждане или продадени през същия период на сравнение.

2 - Коригираният нетен резултат - дефиниран като нетния резултат без влиянието на печалбите и загубите, свързани с продажбата - беше равен на нетния резултат за периода, тъй като последният не беше повлиян от печалбите и загубите, свързани с продажбата. Коригираният нетен резултат за деветмесечието на 2020 възлиза на 1,479 милиона евро, което неутрализира 183 милиона евро, произтичащи от споразумението за уреждане на продажбата на BSI. Освен това, с изключение на еднократния разход в размер на 100 милиона евро (77 милиона евро, нетно от данъци) от създаването на Извънредния международен фонд за Covid-19 и разходите от 94 милиона евро (73 милиона евро, нетно от данъци) в резултат на сделката за управление на задълженията, коригираният нетен резултат за деветмесечието на 2020 възлиза на 1,629 милиона евро.

3 - Финансовата информация към 30 септември 2021 г. не е междинен финансов отчет съгласно стандарта на IAS 34. 

4 - През юни 2020 г. в Италия Generali беше връчен мандат за управление на два инвестиционни сегмента на Cometa, Националния фонд за допълнително пенсионно осигуряване за служители в инженерството, системна инсталация и подобни индустрии и за служителите в индустриите за злато и сребро. Като изключим ефекта от гореспоменатия пенсионен фонд, общите премии биха се увеличили с 9.6%. В сегмента Животозастраховане премиите биха се увеличили с 11.3%, а нетните входящи приходи с 23%.

5 – Във финансовата информация за деветмесечието на 2021 г. е взето предвид, от управленска гледна точка, по-последователно представяне на управляваните активи на трети страни. Следователно стойността на сравнителния период е преизчислена, на базата на което е изчислена относителната промяна.

6 - Вижте „Значителни събития след 30 септември 2021 г.“ относно изплащането на втория транш от дивидента за 2019 г., равен на 0,46 евро.

7 - Дивидентът за 2020 г. на акция възлиза на 1,01 евро.

 

Документи за изтегляне

Финансова информация към 30 септември 2021 395.72kb