Нашите офиси
     

Служителите от Дженерали Застраховане АД завършиха курса за вътрешни одитори на Система за управление безопасността на движение по пътищата

2017-05-16 12-12-26.JPG

На  04 и 05 май 2017 г., Интертек ВА, проведе курс за вътрешни одитори на Система за управление безопасността на движение по пътищата, съобразно изискванията международен стандарт ISO 39001:2012 на служители от Дженерали Застраховане АД.

Осигуряване безопасност на движение по пътищата е основен подход за ограничаване на жертвите и сериозните материални и нематериални щети, причинени от пътно-транспортни произшествия (ПТП). Стандартът ISO 39001:2012 „Системи за за управление безопасността на движение по пътищата“, е първият управленски стандарт пряко насочен към тази глобална цел.

Основавайки се на проактивна оценка на риска в управлението на организациите, механизмите му дават възможност на държавни и бизнес организации да идентифицират рисковете отнесени към ПТП и последиците от възникването им. Използването на този подход дава редица предимства на застрахователната компания при оценка представянето на своите клиенти и партньори, с оглед правилна оценка на застрахователната им отговорност и оптимизиране на финансовите разходи, свързани с изплащане на обезщетения.

Служителите от  Дженерали Застраховане  АД завършиха курса за вътрешни одитори на Система за управление безопасността на движение по пътищата и положиха успешно изпит, като придобиха права на вътрешни одитори и получиха сертификат от Интертек Академи.

Получените допълнителни знания и умения от тези служители да оценяват рисковите фактори по управление безопасността на движение по пътищата на своите партньори и клиенти, дават редица предимства пред ръководството на  Дженерали Застраховане  АД, а именно:

 • Повишава възможността за постигане на целите на компанията;
 • Насърчава проактивното управление на своите клиенти и партньори, като осъзнаят потребността от идентифициране и третиране на риска от ПТП;
 • Подобрява задължителното и доброволно предоставяне на информация от своите клиенти, по отношение управление на риска от ПТП;
 • Подобрява доверието на заинтересованите страни – клиенти и партньори;
 • Създава надеждна база за вземане на управленски решения и планиране на следващи действия;
 • Подобрява механизмите за наблюдение и контрол;
 • Подобрява ефективността и ефикасността на оперативната дейност;
 • Стимулира  изпълнение на дейностите по отношение на здравето и безопасността и защита на човешките и материални ресурси на застрахованите компании;
 • Стимулира партньорите си да подобрят дейностите по предотвратяване на загуби и управление на инциденти;
 • Минимизира загубите и подобрява квотата на щетимост;
 • Подобрява организационната устойчивост.