Нашите офиси
     

Медицинските застраховки на "Дженерали Застраховане" АД прилягат като ръкавица към всяка категория служители

Харватска11249479_10153345361813122_9168141369730948961_n.png

Интервю с Ирина Пейчева, директор "Злополука, здравно застраховане и помощ при пътуване с осигурен асистанс" в "Дженерали Застраховане" за сп. Мениджър.

Госпожо Пейчева, кои са големите предимства на здравните застраховки на Generali?
- "Дженерали Застраховане" АД е една от най-опитните компании в областта на медицинското застраховане. "Закрила" е едно от първите дружества за доброволно здравно осигуряване, сред лидерите на пазара, притежаващо собствен Медицински център за извънболнична помощ. След промените в Закона за здравното осигуряване и Кодекса за застраховането, през 2013 г. "Закрила" се влива в общозастрахователното дружество "Дженерали Застраховане" АД, което позволи нашата дейност да се дообогатява с повече рискове и да се развива.
На българския пазар има формирана традиция в предлагането на медицинската застраховка. Обикновено застраховките се сключват от работодателите с опция за включване на членовете на семействата на служителите. Като рискове на практика здравната застраховка допълва и надгражда пакетите на НЗОК, но това, което я отличава от конкурентните продукти, са доброто обслужване и улеснението при ползване. Това са характеристиките, които правят нашия продукт разпознаваем и предпочитан.
- Кои са най-търсените покрития Във Вашите застраховки?
- Иновативното при "Дженерали" е стремежът да обхванем комплексно застрахователните потребности на нашите клиенти. За една фирма никога не е достатъчна само здравната застраховка, обикновено се търсят и покритията по живот и злополука и заболяване, улеснения при ползването на социалния пакет, който са купили. Ние се опитваме да моделираме покритията си така, че да няма дублиране в рисковете, а и да бъдем максимално полезни на нашите клиенти при ползването на социалния пакет, който са закупили. Предлагаме също така и добри индивидуални и семейни пакети, съобразени с основните потребности на хората, които ще ги ползват. Напоследък се наблюдава интерес и към тази форма на застраховане.
Друго наше съществено предимство е собственият медикодентален център - МДЦ "Закрила", където работят изявени в своята област лекари специалисти. През 2015 и 2016 г. "Дженерали Застраховане" АД извърши значителна инвестиция в центъра и купи нова и модерна апаратура, особено в областта на офталмологията. Нашата гордост е единственият в страната офталмологичен апарат Vizionix, най-модерното достижение в областта на компютърната диагностика на зрението. Разполагаме и с оптика, разположена в сградата на МЦ "Закрила".
- От финансова гледна точка как инвестицията в здраве се отплаща на работодателите?
- Според изследванията на "Дженерали" в международен мащаб всяко евро, вложено от работодателите в програма за здравно застраховане или уелнес на служителите, се възвръща в четворен размер като производителност на труда, ангажираност и мотивация. Медицинската застраховка се превръща в стандартна част от социалния пакет на всяка фирма, която има политика, насочена към здравето на служителите си. В България се наблюдава същата тенденция на повишено търсене. По данни на КфН за период от десетина години премийният приход по медицински застраховки нараства с изпреварващи пазара темпове.
Конкретният ефект за работодателите се наблюдава в няколко направления: снижаване на продължителността на временната неработоспособност, превенция на хроничните заболявания, мотивираност и ангажираност на служителите, спестено време за прегледи, удобство при организирането на задължителните профилактики, данъчни облекчения. Здравната застраховка освен грижа за здравето е и начин да се увеличат доходите на служителите. Застрахователят осигурява в рамките на лимитите по полицата финансиране на здравето, което при липса на застраховка ще тежи на собствения им джоб и би било платено от доходите им след облагане. Предвид нарастването на броя на здравните услуги и стоки, които се заплащат от пациента, това финансиране става все по-осезаемо, а застраховката - все по-ползваема и съответно търсена.
- За кои групи служители наличието на социалната придобивка най-силно влияе на мотивацията им?
- Медицинските ни застраховки прилягат като ръкавица към всяка категория служители, тъй като касаят здравето, което е основна ценност. Плащанията по застраховката са чести и това дава на служителите "осезание" за отношението на работодателя към тях. Това е и взаимен процес - всяка година работодателите надграждат пакетите, които са купили.
- Има ли различия 6 здравните застраховки, които търсят жените и мъжете?
- Медицинските застраховки обхващат на практика всички видове здравни услуги и стоки. От тази гледна точка, разбира се, има разлика в част от услугите според пола, но не предлагаме пакети, разделени на полов принцип. Наблюдението на бременност и раждането се включват в пакетите за извънболнична и болнична помощ.
- Кои са здравните заведения, включени във вашите пакети, и в кои случаи покривате разходи, направени в клиники и болници, с които нямате договори за партньорство?
- "Дженерали Застраховане" има сключени договори за абонаментно обслужване с повече от 400 изпълнители на медицинска помощ. На нашата интернет страница може да видите техния списък по градове. Принципите на ползване на медицинската застраховка са "Абонамент" и "Възстановяване на разходи". Когато застрахователният договор е сключен на принципа на абонаментното обслужване, при договорените условия и лимити нашите клиенти не заплащат разходите за своя сметка, тъй като ние като застраховател възстановяваме разходите на съответното здравно заведение, извършило прегледа или лечението. При застрахователните договори на принципа на възстановяване на разходи в рамките на договорените покрития и лимити дружеството ни възстановява фактическите разходи на клиентите ни, извършени при изпълнители на медицинска помощ извън нашия списък с лечебни заведения.
- Кои здравни застраховки покриват лечение в чужбина и какво е тяхното търсене?
- Това са т.нар. международни здравни застраховки. При тях продажбите и търсенето все още са ограничени, тъй като премията е чувствително по-висока от тази на традиционната медицинска застраховка. Отделно все още има езикова бариера при ползването. Обикновено се търси от чужди мениджъри в България или клиенти с по-високи доходи.
- За вас кой е следващият етап от развитието на здравните застраховки на нашия пазар?
- Развитието на медицинската застраховка като продукт се обуславя силно от нейната роля като допълваща и надграждаща пакета на НЗОК. Всичко зависи от начина, по който държавата вижда изпълнението на тази роля (това личи от историята на този бранш застраховане), останалото е добър маркетинг.
Като тенденции, независимо от гореказаното, очаквам интересът към застраховката да продължи да нараства, ползваемостта да продължи да се увеличава с подобряване информираността на клиентите, както и сериозна дигитализация, развитие и ускоряване на процесите на продажба и обслужване. Нишата, в която виждам огромен потенциал за работа и пазарно проникване, са средните и малките предприятия.


ИРИНА ПЕЙЧЕВА е директор на направление "Злополука, здравно застраховане и помощ при пътуване с осигурен асистанс" на "Дженерали Застраховане" от 2015 г. Работила е като директор "Рисково гкивотозастраховане и презастраховане" в ДЗИ, както и директор "Злополука, туристически застраховки и помощ при пътуване с осигурен асистанс" в ЗАД "ВИКТОРИЯ". Има магистратури по икономика на труда, по застрахователно дело и здравен мениджмънт, както и множество квалификационни курсове в чужбина. Омъжена, с две деца.

 

Източник сп. Мениджър | стр. 70, 71 | 01.03.2017 04:12