Нашите офиси
     

Специалист „Имуществено застраховане” в направление „Застрахователни обезщетения – общо застраховане”, базиран в град София.


Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех
Ако Вие:
•    Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
•    Имате отлични комуникативни качества;
•    Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си
Станете част от Дженерали Застраховане АД като:
Специалист „Имуществено застраховане” в направление „Застрахователни обезщетения – общо застраховане”, базиран в град София.
Вашата роля ще бъде:
•    Регистриране на преписки в информационната система
•    Възлагане и координация при извършване на огледи в София и страната.
•    Определяне на размера на застрахователното обезщетение.
•    Разглеждане и обработване на преписки по щети и предлагане на решение, в установените срокове, при стриктно спазване на приложимите Нормативни актове и Вътрешни правила, регламентиращи дейността на направлението, Общи и специални условия за одобряване или отказване плащането на застрахователни обезщетения.
•    Разглеждане в установените срокове на писмени възражения, жалби и молби от заинтересованите лица и предлагане на решение по тях.
Ние очакваме от Вас:
•    Висше образование.
•    Отлична компютърна грамотност.
•    Стриктно спазване на поставените срокове и задачи.
•    Комуникативност и умения за работа в екип.
•    Отговорност, самодисциплина и организираност при изпълнение на служебните задължения.
•    Познаване на нормативната уредба за уреждане на претенции.
Компанията предлага:
•    Работа във водеща международна застрахователна компания
•    Динамична работна среда;
•    Гъвкаво работно време;
•    Допълнителни социални придобивки;
•    Възможност за кариерно развитие и обучения
Ако желаете:
•    да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;
•    да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда;
Изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: [email protected]com, не по-късно от 27.04.2021 г.
Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.
Информационното съобщение по чл. 13 от Общ регламент относно защитата на данни на „Дженерали Застраховане” АД, можете да намерите тук или на интернет страницата на Компанията - www.generali.com.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.