Нашите офиси
     

Главен експерт в Дирекция „Административно обслужване“, Централно управление


Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

Главен експерт в Дирекция „Административно обслужване“, Централно управление.

Вашата роля ще бъде да:

 • Работите с корпоративни Указания и Политики, подготвяте и контролирате процесите по имплементирането им в дружеството;
 • Поддържате актуализирани Процедурите на дружеството, за които отговаря дирекция Административно обслужване;
 •  Провеждате търгове, като следвате вътрешните правила на дружеството, включително извършвате квалификация на доставчиците, като събирате и подготвяте необходимите данни и следите за актуалност на извършената оценка. Следите за своевременното и коректно попълване на вътрешните регистри, свързани с тази дейност;
 • Администрирате документацията, необходима за работата на дирекцията, включително договори с доставчици и наемодатели;
 • Участвате в различни проекти;
 •  Участвате в инвентаризациите на дружеството на ДМА и отговаряте за своевременното завеждане на активи в системата за инвентаризация.
 • Организирате поддръжка на сградния фонд и ДМА на дружеството и осъществявате връзка и координация с фирмите – изпълнители. Следите за своевременното отстраняване на проблеми и извършване на дейности по профилактика;
 • Осъществявате контрол върху използването на активите и имуществото на дружеството;
 • Подготвяте предложения и доклади, свързани с дейността на дирекцията;

Ние очакваме от вас:

 • Да владеете английски език на високо писмено и говоримо ниво, позволяващо безпроблемна работа с корпоративни документи и корпоративна комуникация;
 • Висше образование;
 • Много добра компютърна грамотност и умения за работа с Word и Excel;
 • Опит на подобна позиция или сходни дейности минимум 3 години;
 • Отлични комуникативни умения и способност за работа в екип;
 • Оперативност и умения за спазване на срокове, както и приоритизиране на задачите,
 • Възможност за пътуване в командировки в страната и в чужбина;
 • Свидетелство за управление на моторно превозно средство;

Предимство за вас ще бъде:

 • Опит при управление на екипи минимум 1 година.


Компанията предлага:

 • Работа във водеща  международна застрахователна компания;
 • Динамична работна среда;
 • Възможност за кариерно развитие и обучения.
 • Допълнителни социални придобивки, гъвкаво работно време и бонусна система.

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: [email protected] не по-късно от 30 април 2021 г.
Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.
Информационното съобщение по чл. 13 от Общ регламент относно защитата на данни на „Дженерали Застраховане” АД, можете да намерите тук  или на интернет страницата на Компанията - www.generali.bg.