Рекорден ръст на оперативния резултат на Група Generali за 2023 г. Показателят нараства до 6.9 милиарда евро

  • Брутните записани премии нарастват до 82.5 милиарда евро (+5.6%), стимулирани от силното представяне на сегмента Общо застраховане (+12.0%). Нетните потоци в сегмента Животозастраховане са изцяло фокусирани върху Злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд, в съответствие със стратегията на Група Generali;
  • Оперативният резултат отчита рекорден ръст до 9 милиарда евро (+7.9%), подкрепен от всички сегменти и най-вече от Общото застраховане. Комбинираният коефициент се подобрява до ниво от 94.0% (-1.4 пр.п.);
  • Коригирания нетен резултат2 достига до рекорден размер от 3,575 милиона евро (+14.1%);
  • Капиталовата позиция остава солидна с Коефициент на платежоспособност на равнище от 220% (221% за 2022 г.), благодарение на значителния принос от генерирането на капитал;
  • Предложеният дивидент на акция от 1,28 евро (+10,3%) потвърждава силната ориентация на Групата към възнаграждаване на акционерите и постига 3 кумулативната цел за дивидентите за периода 2022-2024 г.

Главният изпълнителен директор на Група Generali Филип Доне (Philippe Donnet), коментира: „Стабилното представяне на Generali през 2023 г., подчертано с ръст в оперативния и нетния резултат, с положителния принос от всички сегменти, демонстрират успешното изпълнение на стратегията ни "Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа". Благодарение на силната ни финансова и капиталова позиция, дивидентите на нашите акционери се увеличават. Групата се намира в един от най-силните си периоди като рентабилен играч в областта на застраховането и управлението на активи. Бъдещият успех на Generali ще бъде подкрепен от придобиванията на Conning и Liberty Seguros. Бих искал да благодаря на всички наши колеги и агенти за техния принос за постигането на тези резултати. Всички те стоят в основата на нашия устойчив растеж и ангажимента ни да работим като отговорен инвеститор, застраховател, работодател и отговорна към обществото компания.“1От 1Q2023 г. джойнт-венчър дружествата на Cattolica (Vera и BCC) се считат за "група за изваждане от употреба, държана за продажба". съгласно МСФО 5 и следователно техните резултати се рекласифицират в "Резултат от преустановени дейности". Следователно, резултатите за 2023 година на Групата, представени миналата година, са преизчислени. Резултатите от „прекратени операции“ възлизат на 84 милиона евро (93 милиона евро за финансовата 2022 година).

Промените в премиите, нетните входящи потоци на Животозастраховане и Нов бизнес са представени в еквивалентни условия (при постоянни обменни курсове и обхват на консолидацията). Сумите са закръглени и не във всички случаи могат да се равняват на закръглената обща сума. Също така представените проценти могат да бъдат повлияни от закръгляването. 

2Коригираният нетен резултат и показателят Печалба на акция включват корекции за: 1) печалба или загуба от активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата (FVTPL) на бизнес без участие в печалбата и фондове на акционерите; 2) ефект на хиперинфлация съгласно МСС 29; 3) амортизация на нематериални активи, свързани със сливания и придобивания; 4) влияние на печалбите и загубите от придобивания и продажби. Изчислението на Печалба на акция се основава на среднопретеглен брой на 1 541 766 041 акции в обращение и изключва среднопретеглените собствени акции, равни на 25 592 377.  Предложеният дивидент на акция, който ще бъде представен за одобрение на Годишното общо събрание на акционерите.

3Предложеният дивидент на акция, който ще бъде представен за одобрение на Годишното общо събрание на акционерите.


(1) Данните в прессъобщението са представени според новите счетоводни стандарти МФСО 17 и МФСО 9.

(2) Моля погледнете бележка 1 на страница 1.

(3) Моля погледнете бележка 2 на страница 1.

Милано – На среща, ръководена от Председателя на Група Generali Андреа Сирони (Andrea Sironi), Бордът на Assicurazioni Generali одобри финансовите резултати на Групата за 2023 г.

Брутните записани премии нарастват с 5.6% до 82,466 милиона евро основно благодарение на силния ръст на Общото застраховане.

Нетните входящи потоци в сегмента на Животозастраховането са на равнище от -1,313 милиона евро. Това представяне показва тенденция към подобрение през четвъртото тримесечие в сравнение с предходните тримесечия на годината с по-ниски нетни изходящи потоци от спестявания и с положителни нетни входящи потоци в сегментите Злополука и застраховки, свързани с инвестиционния фонд. Този резултат съответства на стратегията за препозициониране на бизнес портфолиото в Животозастраховането, а също и отразява наблюдаваните в индустрията трендове, свързани с банковите канали на продажби в Италия и Франция.

Оперативният резултат нараства до рекордните 6, 879 милиона евро (+7.9%), за което допринася диверсифицирането на източниците на приходи.

Оперативният резултат в Общото застраховане нараства значително до 2,902 милиона евро (+15.8%). Комбинираният коефициент се подобрява до ниво от 94.0% (-1.4 пр.п.), в резултат на по-ниския коефициент на щетимост4. Последният се дължи предимно на по-значимия ефект от дисконтиране, който компенсира значителното въздействие от природните бедствия. 

Оперативният резултат на сегмента Животозастраховане е на равнище от 3,735 милиона евро (+1.7%). Маржът на сегмента Нов бизнес нараства до 5,78% (+0.09 пр.п.). 

Оперативният резултат на сегмент Управление на активи и богатство се увеличава до 1,001 милиона евро (+4.9%), благодарение на положителния принос на Banca Generali. 

Оперативният резултат на Холдинг и други бизнес сегменти се подобрява до -320 милиона евро ( -339 милиона евро за 2022 г.). 

Коригираният нетен резултат5 се увеличава значително до 3,575 милиона евро (3,133 милиона евро за 2022 г.). Това е ефект основно от подобряването на оперативния резултат. Това идва вследствие на диверсифицирането на източниците на печалба. Също така принос за ръста имат еднократната капиталова печалба, свързана с продажбата на недвижим имот в Лондон в размер на нетно 193 милиона евро след данъци и  еднократен разход за преструктуриране в Италия (около – 165 милиона евро след данъци), както и  ефектът от отписването на притежавани активи с фиксиран доход в Русия, в размер на 71 милиона евро отчетени през 2022 г.    

Нeтният резултат се подобрява до 3,747 милиона евро (2,235 милиона евро за 2022 г.), в резултат и от капиталова печалба от продажбата на Generali Deutschland Pensionskasse (255 милиона евро)

Акционерният капитал на Групата се увеличава до 29 милиарда евро (+8.7% в сравнение с цялата 2022), като отражение върху него дава изплащането на дивиденти.

Маржът на договорената услуга възлиза на 31.8 милиарда евро (31 милиарда евро за 2022 г.).

Активите под управление на Групата са в размер на 655.8 милиарда евро (+6.6% в сравнение с 2022 г.). 

Групата потвърждава солидната си капиталова позиция, като Коефициентът на платежоспособност е на ниво от 220% (221% за 2022 г.).

4т.е. без nat-cat.

5За дефиницията на Коригиран нетен резултат моля погледнете точка 2 на страница 2.

Документи за изтегляне
заглавие тип размер  
Summary PDF 0.00 MB Свали