Съобщение до акционерите 2022

До акционерите на „Дженерали Застраховане‘ АД

На 17 май 2022 г., в гр. София, се проведе годишното общо събрание на акционерите на „Дженерали Застраховане” АД. На събранието беше представен 99.96% от капитала на дружеството. Основните точки в дневния ред на събранието бяха приемането на одитирания годишен финансов отчет и на отчета за платежоспособността и финансовото състояние на дружеството към 31.12.2021 г., както и разпределението на реализираната печалба. След като отчетоха, че „Дженерали Застраховане” АД приключва финансовата 2021 г. с нетна печалба от 11,945,622.37 лева, акционерите гласуваха 75% от тази печалба да бъде разпределена като дивидент. Точната сума, която ще се разпредели между акционерите, е 8,959,216.78 лева. Това прави дивидент в размер на 0.189383869 лева на акция.

Акционерите – физически лица и еднолични търговци и акционерите – местни юридически лица, които не са търговци, ще получат дивидент, намален с размера на окончателния данък от 5%, удържан при източника. За останалите акционери горното ограничение не се прилага.

Акционерите на дружеството могат да упражнят правото си да получат така гласувания дивидент от 01.06.2022 г. до 16.05.2027 г.

Лице за контакт:

Г-жа Десислава Попова
служебен телефон: 0882004084; e-mail: [email protected]