Съобщение до акционерите 2021

До акционерите на „Дженерали Застраховане‘ АД

На 16 юни 2021 г., в гр. София, се проведе годишното общо събрание на акционерите на „Дженерали Застраховане” АД. На събранието беше представен 99.96% от капитала на дружеството. Основните точки в дневния ред на събранието бяха приемането на одитирания годишен финансов отчет и на отчета за платежоспособността и финансовото състояние на дружеството към 31.12.2020 г., както и разпределението на реализираната печалба. След като отчетоха, че „Дженерали Застраховане” АД приключва финансовата 2020 г. с нетна печалба от 23 004 210,20 лева, акционерите гласуваха половината от тази печалба да бъде разпределена като дивидент. Точната сума, която ще се разпредели между акционерите, е 11502 105, 10 лева. Това прави дивидент в размер на 0, 2431365619 лева на акция.
Акционерите – физически лица и еднолични търговци и акционерите – местни юридически лица, които не са търговци, ще получат дивидент, намален с размера на окончателния данък от 5%, удържан при източника. За останалите акционери горното ограничение не се прилага.
Акционерите на дружеството могат да упражнят правото си да получат така гласувания дивидент от 01.07.2021 г. до 15.06.2026 г.

Лице за контакт:

Г-жа Десислава Попова
служебен телефон: 02/9267344; e-mail: [email protected]