Generali постигна растеж в опeративния и нетния резултат. Потвърждава солидна капиталова позиция

  • Брутните записани премии нарастват до 5 милиарда евро (+4.7%), стимулирани от силното представяне на Общото застраховане (+11.4%). Нетните потоци в Животозастраховане са изцяло фокусирани върху Злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд, в съответствие със стратегията на Групата;
  • Запазва се ръстът в оперативния резултат, като той се увеличава до 1 милиарда евро (+16.7%), подкрепен от сегмента на Общото застраховане, компенсиращ ефекта от катастрофичните събития върху бизнеса. Комбинираният коефициент се подобрява и е с ниво от 94.3% (-3.1 пр.п.). Отчита се солидно представяне на Животозастраховането и на сегмента Нов бизнес с повишение от 5.74% (+0.04 пр.п.);
  • Растежът на коригирания нетен резултат2 се увеличава до 2,979 милиона евро (+29.6%)
  • Капиталовата позиция остава солидна с Коефициент на платежоспособност на равнище от 224% (221% за 2022 г.).

Милано – На среща, ръководена от Председателя на Група Generali Аднреа Сирони (Andrea Sironi), Бордът на Assicurazioni Generali одобри финансовата информация на групата към 30 септември  20233 г.

Брутните записани премии нарастват с 4.7% до 60,461 милиона евро основно благодарение на силния ръст на Общото застраховане. Нетните потоци на Животозастраховането са на равнище от -1,194 милиона евро. Това представяне показва тенденция на подобрение през третото тримесечие в сравнение с предходните тримесечия на годината и потвърждава устойчивите положителни нетни потоци към Злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд. Този резултат съответства на стратегията за препозициониране на бизнес портфолиото в Животозастраховането, а също и отразява наблюдаваните в индустрията трендове, свързани с банковите канали на продажби в Италия и Франция.

Оперативният резултат нараства до 5,100 милиона евро (+16.7%), за което допринася диверсифицирането на източниците на приходи, както и придобиванията.

Оперативният резултат в Общото застраховане нараства значително до 2,155 милиона евро (+50.3%). Комбинираният коефициент се подобрява до ниво от 94.3% (-3.1 пр.п.), в резултат на по-ниския коефициент на щети. Последният се дължи предимно на по-значимия ефект от дисконтиране, който компенсира значителното въздействие от природните бедствия.

Оперативният резултат на сегмента Животозастраховане е на равнище от 2,786 милиона евро (-1.1%), като тенденцията при него през третото тримесечие на 2023 г. се подобрява в сравнение с предходното. Маржът на сегмента Нов бизнес нараства до 5,74% (+0.04 p.p.).

Оперативният резултат на сегмент Управление на активи и богатство се увеличава до 728 милиона евро (+3.8%), благодарение на положителния принос на Banca Generali.

Оперативният резултат на Холдинг и други бизнес сегменти се подобрява до -216 милиона евро ( -249 милиона евро за деветмесечието на 2022 г.).

Коригираният нетен резултат се увеличава значително до 2,979 милиона евро (2,299 милиона евро за деветмесечието на 2022 г.). Това е ефект основно от подобряването на оперативния резултат, което е вследствие на диверсифицирането на източниците на печалба, на еднократната капиталова печалба, свързана с продажбата на недвижим имот в Лондон в размер на нетно 193 милиона евро след данъци и такси, както и на ефекта от отписването на притежавани активи с фиксиран доход в Русия, които намаляват с 93 милиона евро в сравнение с края на септември 2022 г.  

Нетният резултат се подобрява до 2,822 милиона евро (1,455 милиона евро за деветте месеца на 2022 г.).

Акционерният капитал на Групата се увеличава до 27.2 милиарда евро (+2.1% в сравнени с цялата FY2022).

Маржът на договорената услуга възлиза на 32.2 милиарда евро (31 милиарда евро за 2022 г.).

Активите под управление на Групата са в размер на 625.3 милиарда евро (+1.6% в сравнение с 2022 г.).

Групата потвърждава солидната си капиталова позиция, като Коефициентът на платежоспособност е на ниво от 224% (221% за 2022 г.). Повишението отразява основно солидния принос на изчистеното от еднократни ефекти генериране на капитал, което, заедно с като цяло благоприятните пазарни промени, компенсира в по-голяма степен отрицателните въздействия, произтичащи от регулаторни промени, неикономически вариации и движения в капитала (провизия за дивиденти за периода нетно от последното емитиране на подчинен дълг).


Документи за изтегляне
заглавие тип размер  
Резюме PDF 0.00 MB Свали