Спечели уикенд в Банско от „Дженерали Застраховане” АД

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР 
1.1. Играта " Спечели уикенд в Банско ” е организирана от „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков" № 68, за краткост по-долу наречено „Организатор” и ще бъде проведена в периода от 21.05.2024 до 15.06.2024.

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ 
2.1. Периодът за участие в Играта " Спечели уикенд в Банско ” е от 09:00 ч. на 21.05.2024 г. до 23:59 ч. на 15.06.2024 г.  

ЧАСТ 3. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА  
3.1. Играта се организира и провежда от Организатора онлайн, чрез изпращане на имейл, който съдържа бутон „абонирай се“ за бюлетина на „Дженерали Застраховане“ АД.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  
4.1. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно лице с постоянен адрес на територията на Република България, което е получило имейл от Организатора и се е абонирало за бюлетина на „Дженерали Застраховане“ АД.
4.2. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт или услуга.
4.3 Всички участници абонирали се за  бюлетина на „Дженерали Застраховане“ АД участват в тегленетo на наградата по т. 6.2.
4.4. В Играта нямат право да участват:
4.4.1.  непълнолетните лица /ненавършили 18 години/, лица поставени под пълно или ограничено запрещение.  
4.4.2. служители на „Дженерали Застраховане” АД, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца). 

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ  

5.1. За целите на Играта за периода от 21.05.2024 до 15.06.2024 г., клиентите на  „Дженерали Застраховане” АД ще получат информативен имейл, който ще съдържа бутон „Абонирай се“ за бюлетина. След натискане на бутона, те ще бъдат автоматично включени да участват в игра с награда.
5.2. Участието в Играта се осъществява в периода по т. 2.1., при съобразяване с Официалните правила чрез изпълнение на всички стъпки за участие описани в т.5.1.
5.3. Всеки участник може да участва в играта само 1 /един/път.  
5.4. Събраните контактни данни ще бъдат използвани само за целите на настоящата игра. Единственото условие за включване на участника в томболата за наградата е да са спазени настоящите правила и всички стъпки за участие.  
5.5. Счита се, че с участието си в Играта, съответният Участник приема и се съгласява с настоящите Официални правила и се задължава да ги спазва.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
 
6.1. Наградният фонд се състои от 1 награда.  
6.2. Наградата е ваучер – уикенд в Банско от „Балкан Холидейс“ АД.

ЧАСТ 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ  
7.1. В рамките на Играта ще бъде раздадена 1 (един) брой награда, описана в т. 6.2  по-горе, определена чрез томбола. Томболата ще определи 1 (един) печеливш участник. Ще бъде изтеглен и 1 (един) резервен участник. Томболата ще се проведе на 17.06.2024 г.  
7.2. Наградата от Играта не може да бъде заменяна с друга и няма паричен еквивалент.  
7.3. Тегленето на наградата в играта ще се извършва автоматично, на случаен принцип, в присъствието на комисия, чрез използването на софтуерна програма, която разбърква електронните пощи на всички участници в играта и избра 2 (два) уникални имейл адреса (1 печеливш участник и 1 резерва).
7.4. Резервен печеливш участник може да замести титулярен печеливш участник, ако последният не е отговорил на изпратеното му съобщение по имейл или чрез телефонно обаждане на посочения от участника телефон и не е потърсил наградата си в 14-дневен срок след обявяването на печелившия участник на интернет страницата на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД - https://generali.bg/

ЧАСТ 8. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Печелившият участник ще бъде обявен до 18:00 ч., на 17.06.2024 г. в страницата на „Дженерали Застраховане” АД - https://generali.bg/
8.2. В срок от 14 дни, считано от датата на обявяване на печелившия участник, той следва да се свърже с „Дженерали Застраховане” АД, чрез отговор на получения имейл, с цел уточняване на условията за доставка на наградата. Ако печелившият участник не се свърже с Организатора в посочения срок, той губи правото да получи награда. В този срок Организаторът също ще прави опити да свърже с печелившия участник на имейла или телефон.
8.3. Печелившият участник трябва да предостави данни за получаване на наградата – три имена, телефон и адрес. Доставката се осъществява за сметка на изпращача – „Дженерали Застраховане“ АД.
8.4. В случай на изпълнение на хипотезата на т. 8.2, изречение второ, организаторът обявява на интернет страницата си резервният печеливш, като се прилагат правилата на т. 8.2.  Ако резервният печеливш участник не се свърже с Организатора в срока по т. 8.2, той губи правото да получи награда.

ЧАСТ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ  
9.1. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД не носи отговорност за неполучена или забавена награда, когато това се дължи на следните обстоятелства: наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител; при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, законови ограничения, или каквито и да е други обстоятелства.
9.2. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД не отговаря за качеството на наградата и евентуални последствия за здравето на участника от използването й, в случай че има отклонения в качеството й.  
9.3. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД не носи отговорност при невъзможност да се осъществи доставка или да се предостави награда, в случай, че предоставената от печеливш участник информация по т. 8.3. по-горе е непълна, невярна или подвеждаща.  
9.4. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД не носи отговорност в случаи на невъзможност за осъществяване на участие в играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги, които са извън контрола на организатора.  
 9.5. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД не гарантира, че опцията за участие в играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън  неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.
9.6. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД има неотменимо право да прекрати възможността за участие в Играта, по всяко време, в случай че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди, или пропуснати ползи в резултат на прекратяването.
 
ЧАСТ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

10.1. Играта се провежда от „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД , ЕИК 030269049 при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните, в качеството му на администратор на лични данни.
10.2. С участие в Играта, всеки участник дава съгласие имейл адресът и телефонният номер, който е предоставил на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД да бъдат обработвани от Организатора за целите на играта .  
10.3 Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на тези данни с писмено изявление, адресирано до Организатора на имейл: [email protected]
10.4 Печелившият или резервния печеливш участник предоставят доброволно данни за доставка на наградата, която е за сметка на Организатора.  
10.5 Предоставените от участниците данни се обработват за целите на провеждането на Играта, вкл. определянето на печеливш участник и предоставянето на наградата. Личните данни няма да се обработват за други цели, освен ако не е дадено изрично съгласие за това. При предоставяне на изрично съгласие, за обработване на данните за маркетингови и промоционални цели, същото може да бъде оттеглено чрез писмено изявление на имейл: [email protected]
10.6 Данните за всички участници ще бъдат съхранявани за срок до 2 месеца от приключване на играта, с оглед защитата на легитимния интерес на организатора при евентуални бъдещи претенции във връзка с Играта, считано от датата на влизане в сила на настоящите Официални правила.  
10.7 Данните на всички участници предоставили изрично съгласие за обработване на данните им за маркетингови и промоционални цели ще се съхраняват до оттегляне на съгласието.

ЧАСТ 11. ДРУГИ  

11.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват разпоредбите на настоящите Официални правила. Официалните правила са публикувани на web-страницата на „Дженерали Застраховане” АД: https://generali.bg/.  
11.2 „Дженерали Застраховане” АД си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://generali.bg/.  
11.3. Спорове между „Дженерали Застраховане” АД, като организатор на играта и участници се решават чрез споразумение в дух на сътрудничество. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентния български съд.