Никое куче не е точно като твоето

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР  
1.1. Играта "Никое куче не е точно като твоето” е организирана от „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков" № 68, за краткост по-долу наречено „Организатор”.

ЧАСТ 2. ПЕРИОД ЗА УЧАСТИЕ  
2.1. Периодът за участие в Играта "Никое куче не е точно като твоето” е от 09:00 ч. на 18.06.2024 г. до 12:30 ч. на 24.06.2024 г.


ЧАСТ 3. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА  

3.1. Играта се организира и провежда онлайн, в официалната страница на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ ” АД във Facebook - https://www.facebook.com/generali.bg.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  
4.1. Участие в играта може да вземе всяко пълнолетно физическо лице /навършило 18 години/ с постоянен адрес на територията на Република България, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение и има валидна регистрация в www.facebook.com (съгласно правилата на META).
4.2. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт или услуга.
4.3. Участниците имат право на участие в тегленетo на наградите, след като в поста на играта в официалната страница на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД във Facebook - https://www.facebook.com/generali.bg напишат коментар с любима снимка на своето куче, името на кучето и последната пакост, която е направил.
4.4. В Играта нямат право да участват служители на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ
 
5.1. За целите на Играта в периода от 18.06.2024 г. до 24.06.2023 г. в официалната Facebook страница на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, от администратор на страницата ще бъде публикуван пост /статус относно играта, който съдържа информация / инструкции за участие в играта. След този период коментарите ще продължат да бъдат възможни, но няма да се вземат предвид в томболата.
5.2. За да се включат в играта, участниците е необходимо да пуснат в коментар на поста във Фейсбук страницата на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД любима снимка на своето куче, името на кучето и последната пакост, която е направил.
5.3. Участието в Играта се осъществява в периода по т. 2.1., при съобразяване с Официалните правила чрез изпълнение на всички стъпки за участие описани в т.5.1 – 5.2.
5.4. Счита се, че с участието си в Играта, съответният Участник приема и се съгласява с настоящите Официални правила и се задължава да ги спазва.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ  
6.1. В играта ще има двама печеливши участника.
6.2. Наградният фонд се състои от общо 8 награди, които не могат да бъдат заменяни с други или с паричен еквивалент.  
6.3. Наградите са, както следва:
6.3.1. 1 бр. купичка за вода (първи печеливш);
6.3.2. 1 бр. брандиран термос 450 мл. (първи печеливш);
6.3.3. 1 бр. брандирана хладилна чанта (първи печеливш);
6.3.4. 1 бр. сертификат „Никое куче не е точно като твоето“ (първи печеливш);
6.3.5. 1 бр. купичка за вода (втори печеливш);
6.3.6. 1 бр. плажна кърпа (втори печеливш);
6.3.7. 1 бр. безжична тонколона (втори печеливш);
6.3.8. 1 бр. сертификат „Никое куче не е точно като твоето“ (втори печеливш).
6.4. Наградите ще бъдат изпратени към спечелилите за сметка на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД


ЧАСТ 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ  

7.1. В рамките на Играта ще бъдат раздадени 8 (осем) броя награди, описани в т. 6.3  по-горе, на участници в Играта определени чрез томбола, която ще се проведе на 24.06.2024 г.
7.2. Тегленето на печелившите участници в играта ще се извършва автоматично, на случаен принцип, в присъствието на комисия, чрез използването на софтуерна програма, която разбърква фейсбук профилите на всички участници в играта и избира 4 (четири) участника (2 печеливши участника и 2 резерви).
7.3. Резервен печеливш участник може да замести титулярен печеливш участник, ако последният не е отговорил на изпратеното му съобщение и не е потърсил наградата си в 7-дневен срок след обявяването на печелившия участник във Фейсбук страницата на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД - https://www.facebook.com/generali.bg
ЧАСТ 8. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Печелившият участник ще бъде обявен до 18:00 ч., на 19.06.2024 г. във Фейсбук страницата на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД - https://www.facebook.com/generali.bg  
8.2. След изтегляне на печелившите участници, „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД ще се свърже с тях през фейсбук профила си, използвайки платформата Месинджър, с цел уточняване на условията за доставка на наградата. Ако печелившият участник не отговори в 7 дневен срок на съобщението на  Организатора, той губи правото да получи награда.
8.3. Печелившият участник трябва да предостави данни за получаване на наградата – имена, телефон и адрес за доставка. Доставката се осъществява за сметка на Организатора.
8.4. В случай на изпълнение на хипотезата на т. 8.2, изречение второ, Организаторът обявява във Фейсбук страницата си резервният печеливш, като се прилагат правилата на т. 8.2.  Ако резервният печеливш участник не се свърже с Организатора в срока по т. 8.2, той губи правото да получи награда.


ЧАСТ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ  

9.1. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД не носи отговорност за неполучена или забавена награда, когато това се дължи на следните обстоятелства: наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител; при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, законови ограничения, или каквито и да е други обстоятелства.
9.2. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД не отговаря за качеството на наградата и евентуални последствия за здравето на участника от използването й, в случай че има отклонения в качеството й.  
9.3. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД не носи отговорност при невъзможност да се осъществи доставка или да се предостави награда, в случай, че предоставената от печеливш участник информация по т. 8.3. по-горе е непълна, невярна или подвеждаща.  
9.4. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД не носи отговорност в случаи на невъзможност за осъществяване на участие в играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги, които са извън контрола на организатора.  
 9.5. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД не гарантира, че опцията за участие в играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън  неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.
9.6. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД има неотменимо право да прекрати възможността за участие в играта, по всяко време, в случай че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди, или пропуснати ползи в резултат на прекратяването.  

ЧАСТ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  
10.1. Играта се провежда от „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД , ЕИК 030269049 при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните, в качеството му на администратор на лични данни. При въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни, може да се обърнете към Длъжностното лице на защита на личните данни на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД чрез имей: [email protected].
10.2. С участие в Играта, всеки участник доброволно предоставя данни за своя Facebook профил , които ще се обработват от “ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД  за целите на играта.  
10.4. Печелившите или резервните печеливши участници предоставят доброволно данни за доставка на наградата, която е за сметка на Организатора.  
10.5. Предоставените от участниците данни се обработват за целите на провеждането на Играта, а именно определянето на печеливш участник и предоставянето на наградата. Личните данни няма да се обработват за други цели.
10.6. Данните на печелившите участници ще бъдат съхранявани за срок до 2 месеца от приключване на играта, с оглед защитата на легитимния интерес на организатора при евентуални бъдещи претенции във връзка с Играта, считано от датата на влизане в сила на настоящите Официални правила.   


ЧАСТ 11. ДРУГИ  

11.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват разпоредбите на настоящите Официални правила. Официалните правила са публикувани на web-страницата на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД: https://generali.bg/.  
11.2 „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://generali.bg/.  
11.3. Спорове между „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, като организатор на играта и участници се решават чрез споразумение в дух на сътрудничество. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентния български съд.