Премиен приход


Разпределението на премийния приход за 2018 и 2017 година в хил.лв е представено по-долу: