Нашите офиси
     

Премиен приход

Разпределението на премийния приход за 2016 и 2015 година в хил.лв е представено по-долу:

 

На 18 декември 2015 в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано преобразуване на ЗАД ВИКТОРИЯ чрез вливане в Дженерали Застраховане АД. С оглед на това, данните за балансовите позиции към 31/12/2015 отразяват и влетите активи и пасиви на ЗАД Виктория към датата на вливане, а за 2014 са само тези на Дженерали Застраховане АД. За целите на съпоставимост с пазара, данните за приходно-разходните позиции включват и премийния приход на ЗАД ВИКТОРИЯ за 2015 до датата на вливането.