Отворени позиции

Специалист в Дирекция Контрол на продажбите - по заместване

София, Централно управление

Дженерали Застраховане АД, част от Група Дженерали е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си
 
Вашата роля ще бъде:
 • Извършване на контролни ангажименти, свързани с работата на продажбената мрежа на компанията;
 • Изготвяне на доклади от проверките;
 • Участва в събирането и анализирането на информацията, свързани с дейността на продажбената мрежа на дружеството.
Ние очакваме от Вас:
 • Висше образование;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Отлични комуникативни умения, способност за работа в екип и готовност за поемане на отговорност;
 • Оперативност и умения за спазване на срокове;
 • Добра организираност, гъвкавост.
Предимство за вас ще бъде:
 • Отлично познаване и използване на MS Office (особено MS Excel), адаптивност и бърза ориентация в информационни системи;
 • Добри познания по английски език;
 • Свидетелство за управление на моторно превозно средство, категория B, активен шофьор.


Компанията предлага:
 • Работа във водеща международна застрахователна компания;
 • Срочен трудов договор - по заместване;
 • Гъвкаво работно време и възможност за дистанционна работа;
 • Професионално обучение и непрекъснато усъвършенстване;
 • Допълнителни социални придобивки.
Ако желаете:
 • да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;
 • да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда.


Моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на [email protected] не по-късно от 15.06.2024 г.

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Експерт – обработка на щети по имуществени застраховки в направление Застрахователни обезщетения – общо застраховане

София, Централно управление

Дженерали Застраховане АД, част от Група Дженерали е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

Експерт – обработка на щети по имуществени застраховки в направление Застрахователни обезщетения – общо застраховане, базиран в град София

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си
 
Вашата роля ще бъде:
 • Регистриране на застрахователни претенции в информационната система;
 • Изискване, преглед и анализ на документи, необходими за обработка на претенция;
 • Определяне на основанието и размера на застрахователното обезщетение или подготовка на аргументиран отказ в установените срокове, при стриктно спазване на приложимите;
 • Нормативни актове и Вътрешни правила, регламентиращи дейността на направлението, Общи и специални условия по вид застраховка;
 • Комуникация с потребители на застрахователни услуги, посредници и териториални структури;
 • Разглеждане в установените срокове на писмени възражения, жалби и молби от заинтересованите лица и предлагане на решение по тях.


Ние очакваме от Вас:
 • Висше образование;
 • Опит при обработка на претенции по имущество;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Стриктно спазване на поставените срокове и задачи;
 • Комуникативност и умения за работа в екип.
 • Отговорност, самодисциплина и организираност при изпълнение на служебните задължения.
 • Познаване на нормативната уредба за уреждане на претенции.
Компанията предлага:
 • Работа във водеща международна застрахователна компания;
 • Динамична работна среда;
 • Гъвкаво работно време;
 • опълнителни социални придобивки;
 • Възможност за кариерно развитие и обучения.


Ако желаете:
 • да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;
 • да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда.


Моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на [email protected] не по-късно от 15.06.2024 г.

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Експерт Информационно обслужване в Направление Информационни технологии

София, Централно управление

Дженерали Застраховане АД, част от Група Дженерали е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

Експерт Информационно обслужване в Направление Информационни технологии, Централно управление, базиран в гр. София

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си.
 
Вашата роля ще бъде:
 • Разрешаването на технологични проблеми – Посредством предоставяне на експертни съвети и оказване на помощ на потребителите на информационни услуги в компанията;
 • Инсталиране и поддръжка на хардуер и софтуер – Подготовка на нови компютри за използване от служителите на компанията, в това число инсталиране на необходимият софтуер и извършването на всички необходимите настройки;
 • Оказване на поддръжка на всички крайни потребители (служители на компанията) – В това число тяхното консултиране по отношение на използваният хардуер и софтуер, както и консултиране на ръководството по отношение на рационалното и икономически обоснованото използване на нови технологии и програмни продукти.
Ние очакваме от Вас:
 • Висше образование;
 • Много добра комуникативна култура и насоченост към клиента;
 • Коректност и оперативност;
 • Способност за работа в екип;
 • Отговорност, самодисциплина и организираност при изпълнение на служебните задължения;
 • За предимство ще се счита владеенето на английски език и опит на подобна позиция.
Компанията предлага:
 • Работа във водеща международна застрахователна компания;
 • Въвеждащо обучение и широк кръг от възможности за кариерно и персонално развитие;
 • Допълнителни социални придобивки, участия в проекти и социални инициативи;
 • Възможност за дистанционна работа и гъвкаво работно време.


Ако желаете:
 • да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;
 • да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда;на среда.


Моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на [email protected] не по-късно от 15.06.2024 г.

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Специалист презастраховане в отдел Международни програми и факултативно презастраховане, Дирекция Презастраховане и международни програми

София, Централно управление

Дженерали Застраховане АД, част от Група Дженерали е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

Специалист презастраховане в отдел Международни програми и факултативно презастраховане, Дирекция Презастраховане и международни програми, в Централно Управление, базиран в град София

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Готови сте за нови предизвикателства и усвояване на нови знания и умения;
 • Отворени сте за работа в динамична среда;
 • Имате отлични комуникативни качества,
 
Вашата роля ще бъде:
 • Договаряне, сключване и администриране на презастрахователни договори;
 • Подготовка на преддоговорна и договорна информация по презастрахователни договори;
 • Изготвянето на технически разчети по презастрахователни договори;
 • Изготвянето на отчети, справки и анализи за презастрахователни договори;
 • Обслужването на международни програми.
Ние очакваме от Вас:
 • Висше образование или последна година студент с профил Финанси, Икономика, Математика или Статистика;
 • Опит с Office 365 и отлично владеене на Excel, Word и Power Point. С предимство са кандидати с познания/опит с PowerApps;
 • Отлично владеене на Английски език – говоримо и писмено;
 • Комуникативност и организираност с оглед спазване на поставените срокове;
 • Кандидати с опит в областта на презастраховането ще имат предимство.
Компанията предлага:
 • Работа във водеща международна застрахователна компания;
 • Въвеждащо обучение и широк кръг от възможности за кариерно и персонално развитие;
 • Допълнителни социални придобивки, участия в проекти и социални инициативи;
 • Възможност за дистанционна работа и гъвкаво работно време.


Ако желаете:
 • да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;
 • да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда.


Моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на [email protected] не по-късно от 15.06.2024 г.

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Координатор в Център за обслужване на клиенти

София, Централно управление

Дженерали Застраховане АД, част от Група Дженерали е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

Координатор в Център за обслужване на клиенти, Централно управление, базиран в гр. София

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си.
 
Ние очакваме от Вас:

• Много добра комуникативна култура и насоченост към клиента;
• Коректност и оперативност;
• Добра компютърна грамотност;
• Владеене на английски език - говоримо

Вашата роля ще бъде:

• Регистрирате на щети онлайн;
• Осъществявате телефонни разговори - входящи и изходящи, свързани със застрахователни продукти, статус на щети, записване на часове, консултиране на услуги по здравни договори;
• Предоставяте информация за предмет на застраховката, покрити застрахователни рискове и изключени рискове, в случай че има такива;
• Осъществявате на изходящи телефонни разговори с клиенти;
• Консултирате здравно-застраховани лица и лечебни заведения по отношение обхвата, покритието и начина на ползване на сключените здравно-застрахователни договори;
• Разрешавате казуси и въпроси, свързани с услугите, използвани от клиентите;
• Обработвате и регистрирате информацията в базата данни;
• Работа по график

 
Компанията предлага:

• Работа във водеща международна застрахователна компания;
• Допълнителни социални придобивки;
• Динамична работна среда;
• Възможност за кариерно развитиеМоля изпратете автобиография и мотивационно писмо на [email protected] не по-късно от 20.06.2024 г.

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.