Всички монтажни рискове

Защо да изберете нас?

 • Ние предлагаме конкурентни тарифни ставки, базирани на дългогодишния опит на нашите експерти и гарантирани от презастрахователните ни договори;   
 • Предлагаме широк обхват от застрахователни покрития; 
 • Гарантираме бърз и ефективен административен процес за сключване на застраховка; 
 • Работим с прецизност и експертност при ликвидацията на възникнали претенции.    
 

 

Защо да изберете нас?

Свържете се с нас

Тази застраховка Ви помага при:

 • Материални вреди;
 • Първоначалните тестове на машни, съоражения и оборудване;
 • Допълнителни разходи за извънреден труд;
 • Покритие за строителни или монтажни машини;
 • Отговорности към трети лица;
 • Загуба на печалба от възложителя.


Получете оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е подходяща застраховката?

 • Физическо лице или едноличен търговец; 
 • Търговско дружество; 
 • Държавна фирма; 
 • Община; 
 • Юридическо лице, създадено по силата на закон или подзаконов нормативен акт; 
 • Субект, създаден по силата на международен договор или друг акт на международното право. 

По нея могат да бъдат застраховани:

 • Възложителят; 
 • Главният изпълнител; 
 • Подизпълнител; 
 • Трето лице и други лица със застрахователен интерес в застрахованите монтажни работи.  

Какво можете да застраховате?

 • Монтаж на различни видове конструкции;   
 • Монтаж на инженерни инсталации и системи;  
 • Монтаж на машини и съоръжения и много други.  

Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие:

 • Всяка внезапна и непредвидима материална (физическа) загуба или увреждане на застрахованите монтажни работи; 
 • Разходи за разчистване и/или за събаряне на останки в резултат на настъпването на застрахователно събитие; 
 • Първоначалните изпитания на машини, съоръжения и оборудване (МСО), включително 72-часовите проби. 

Допълнително покритие:

 • Допълнителните разходи за извънреден труд - нощен труд, труд в почивни и празнични дни; 
 • Разходите за експресни доставки, включително доставки с въздушен транспорт- в резултат на настъпването на застрахователно събитие; 
 • Покритие за гаранционно обслужване;  
 • Покритие за строителни или монтажни машини.

Какви допълнителни покрития мога да добавя?

Отговорност към трети лица: 

 • Това покритие е за нанесени непозволено увреждане или заболяване (включително смърт) на трети лица или за нанесени вреди на имущество на трети лица; 
 • То е за вреди, нанесени на монтажната площадка или в непосредствена близост до нея и в пряка връзка със застрахованите работи по основното покритие; 
 • Застрахователят изплаща обезщетението, което застрахованият дължи за тези нанесени вреди. Размерът на изпратената сума е в размер на посочените в полицата застрахователни суми. 

Загуба на печалба от възложителя: 

 • Това допълнително покритие може да се ползва от застрахования, когато той е възложител; 
 • То е насочено за покриването на загуба на брутната печалба в резултат на спад в оборота или на нарастване на разходите за дейността; 
 • Покритието важи, когато в резултат на частична щета или пълна загуба има отлагане на планирания пусков срок на застрахования обект и/или на дейността на застрахования, свързана с експлоатацията на обекта. 

Документи за изтегляне
Име на документа Вид на документа Размер на документа  
Общи условия Всички монтажни рискове PDF 0.00 MB Свали
Информационен документ Всички монтажни рискове PDF 0.00 MB Свали
Други Застраховки
Всички строителни рискове

Всички строителни рискове

За целия строителен процес
Прекъсване на дейността

Прекъсване на дейността

Спокойствие в непредвидени ситуации
Имущество за корпоративен бизнес

Имущество за корпоративен бизнес

За Вашия дългогодишен успех
Професионални отговорности

Професионални отговорности

За спокоен бизнес