Обща гражданска отговорност

Защо да изберете нас?

 • Ние Ви предлагаме широк обхват от застрахователни покрития;
 • Ние имаме индивидуален подход към всеки клиент и ще изготвим предложение спрямо Вашите нужди;
 • Ние ще ви предложим различни комбинации от застрахователни покрития при сключването на застрахователен договор;
 • Ние гарантираме конкурентни тарифни условия;
 • Работим с прецизност при ликвидацията на щети.


Защо да изберете нас?

Свържете се с нас

Тази застраховка Ви помага при:

 • Нанесени на трети лица имуществени вреди от Вас или Ваши служители, които са се случили в резултат на дейността Ви;
 • Нанесени на трети лица неимуществени вреди от Вас или Ваши служители, които са се случили в резултат на дейността Ви.

Искам да получа оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е подходяща застраховката?

Застраховка “Обща гражданска отговорност” е за Вас, ако осъществявате определена дейност като: 

 • Едноличен търговец; 
 • Физическо лице; 
 • Юридическо лице. 

Какви рискове покрива застраховката?

Покритието на застраховката включва гражданската отговорност на застрахования при нанесени на трети лица вреди. В него са включени и ръководни органи на застрахования, техните заместници и членове на колективни органи на управление, както и служители на трудов договор от всички категории персонал. Тези вреди могат да бъдат имуществени или неимуществени, причинени при или по повод осъществяване на дейността на застрахования.

Какви видове покрития предлага застраховката?

Застраховката предлага различни видове покрития спрямо дейността на застрахования.

Покритие "Отговорност на работодателя"

Тази клауза е предназначена да покрива отговорността на работодателя. Тя е свързана с изискванията за изплащане на обезщетение, спрямо Кодекса на труда, за вреди от трудова злополука на неговите служители и работници в резултат на:

 • Злополука при изпълнение на възложена от него работа;
 • Злополука при извършена работа без негово нареждане, но в негов интерес;
 • Злополука по време на почивка на служител или работник, прекарана на работното му място;
 • Злополука, причинена от непреодолима сила.

Покритие "Отговорност за дейността"

По тази клауза се покрива отговорността на застрахования за причинени от него щети на имущество и/или телесни увреждания (вкл. смърт) на трети лица. Тези щети могат да бъдат:

 • Вследствие или по повод упражняване на извършваната от него застрахована дейност;
 • Притежаването, стопанисването и използването на работни помещения.

  Към тази клауза може да бъде сключена и “Отговорност на наемателя”. Тя е предназначена да покрива отговорността на застрахования като наемател на сгради и/или помещения. Клаузата покрива причинените от него материални щети на тези сгради и/или помещения.

Покритие "Отговорност за продукта"

По тази клауза се покрива отговорността на застрахования за телесно увреждане (включително смърт) и/или щети на имущество на трети лица, причинени от неговите продукти. Застрахователната премия се определя в зависимост от:

 • Размера на търговския оборот;
 • Вида на продуктите;
 • Териториалния обхват на покритието;
 • Договореното самоучастие;
 • Избраните лимити на отговорност.


Покритие "Отговорност на хотелиера и ресторантьора"

Тази клауза е предназначена за хотелиери и ресторантьори. Тя покрива отговорността на застрахования за претърпени от негови клиенти и посетители телесни увреждания (включително смърт) или щети върху тяхно имущество при предоставяните от него на услуги. Това включва услуги, извършвани в негов собствен или нает обект.

Покритие "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие"

Тази клауза е предназначена за лица, извършващи охранителна дейност или такива, които притежават огнестрелно оръжие. Тя покрива гражданската отговорност на застрахованото лице за пряко причинените имуществени и неимуществени вреди на трети лица при осъществяване на охранителна дейност или самоотбрана.

Тази застраховка е предназначена за:

 • Юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие;
 • Служители на юридически лица, които използват огнестрелно оръжие за охранителна дейност;
 • Физически лица, които използват огнестрелно оръжие за самоотбрана;
 • Други физически и юридически лица, притежаващи и/или използващи огнестрелно оръжие за културни, ловни и спортни цели.

Покритие "Отговорност на транспортни фирми” (за доказване на финансова стабилност)

Тази застраховка е задължителна за фирми, осъществяващи международен автомобилен превоз на пътници и товари, както и обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

Застраховани могат да бъдат физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за превоз на пътници и товари.

Документи за изтегляне
Име на документа Вид документ Размер на документа  
Информационен документ за застрахователен продукт PDF 0.26 MB Свали
Други застртаховки
Каско на МПС

Каско на МПС

За Вашия автопарк
Гражданска отговорност на автомобилистите

Гражданска отговорност на автомобилистите

За Вашия автопарк
Медицинска застраховка "Закрила" + пакет Алтернативно лечение

Медицинска застраховка "Закрила" + пакет Алтернативно лечение

За здравето на Вашия екип
Отговорност на превозвача на товари по шосе (CMR)

Отговорност на превозвача на товари по шосе (CMR)

За сигурност на пътя