Етичният кодекс на Групата “Дженерали” e приет от Съвета на директорите на “Асикурациони Дженерали” (Assicurazioni Generali S.p.A) и заменя всички предходни Етични кодекси в Групата “Дженерали”.

Етичният кодекс е задължителен за всички служители на Групата “Дженерали”, включително и за членовете на надзорните и управителните органи. В допълнение и от третите лица, които действат от името на Групата (консултанти, доставчици, агенти и т. н.), се очаква да спазват приетите принципи в Кодекса.

Етичният кодекс задава минималните стандарти за поведение, които следва да бъдат спазвани, и предвижда конкретни правила за поведение по отношение на следните въпроси: насърчаване на разнообразието и социалното включване, защита на активите и търговските данни, конфликти на интереси, антикорупция и борба с непочтените практики, финансова информация и злоупотреба с вътрешна информация, борба с прането на пари, борба с финансирането на тероризма и съблюдаване на международни санкции.

Етичният кодекс е преведен на езиците на всички държави, в които Групата извършва дейност. Можете да изтеглите копие на нашия Етичен кодекс на езика на която и да е от страните, в които работим.

 
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И НАРУШЕНИЯ

Сигнали за всякакви практики и поведение, които съвсем добросъвестно бъдат счетени за нередни или несъвместими със закона, Етичения кодекс, вътрешните правила на Групата, Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения или други вътрешни политики (напр. относно дискриминация, тормоз, малтретиране или други форми на унижение, корупция, рушветчийство и т. н.) могат да бъдат подавани както на местно ниво, така и посредством каналите на Централното управление на Групата. С оглед на по-бързото получаване на отговор, съветваме ви първо да използвате комуникационните канали на местно ниво.
Сигналите могат да бъдат изпращани посредством:

Местни канали 

  • електронна поща: Директор дирекция "Контрол за законосъобразност": [email protected]
  • обикновена поща: 1504, София, Бул. „Княз Ал. Дондуков” 68

Канали на Централното управление на Групата:

  • електронна поща: [email protected]
  • обикновена поща: Group Ethics & Investigations, Via Machiavelli 3, 34132 Trieste, Italy.

Подозрения и опасения по повод на нередности, свързани с финанси, одит и счетоводство, банкиране, антикорупция също така могат да бъдат сигнализирани и чрез Горещата линия за сигнализиране на нарушения на Група Дженерали, осигурена от компанията "Whispli SASU" Ltd (трето лице – доставчик):

Сигналите трябва да съдържат достатъчно подробна информация при описанието на обстоятелствата, касаещи заподозряното нарушение. Оплаквания, които не са подкрепени с достатъчно подробна информация, не подлежат на разглеждане.
Макар да се приемат и анонимни сигнали - там където са разрешени от местното законодателство, Групата счита, че разследването на всеки сигнал е по-ефективно тогава, когато е известна самоличността на лицето, подало сигнала, и по тази причина Групата призовава да се избягва подаването на анонимни сигнали.
Както сигналите, така и имената на техните автори, а също и имената на визираните в сигналите лица, се третират като конфиденциална информация и се обработват с максимална предпазливост в съответствие с действащите разпоредби, защитаващи неприкосновеността на личния живот.
Групата строго забранява реваншистки действия срещу което и да било лице, подало добросъвестен сигнал, независимо кой е засегнат от подобен сигнал.

*Важно е да се отбележи, че горепосочените канали не трябва да се използват за подаване на клиентски оплаквания по повод на предлагани от дружествата в Групата продукти или услуги, тъй като те се подават посредством точно определени и подходящи за целта канали в съответствие с условията на съответната договорна документация и съгласно местното законодателство

Пълният текст на нашият етичен кодекс може да намерите тук.