Generali постигна растеж в опeративния и нетния резултат. Потвърждава солидна капиталова позиция

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА ГРУПА GENERALI КЪМ 31 МАРТ 2024 (1)


• Общите брутни записани премии нараснаха до 26.4 милиарда евро (+21.4%), стимулирани от стабилния растеж, както на Общото застраховане, така и на Животозастраховане.
• Положителните нетни постъпления в Животозастраховането в размер на 2,3 млрд. евро са основно благодарение бизнес линиите Злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд в съответствие със стратегията на Групата;  Ръст на новия бизнес до 5%
• Комбинираният коефициент е 91% (+0.3 пп). На недисконтирана база комбинираният коефициент се подобрява до  93.7% (-0.5 пп).
• Оперативният резултат се увеличи до 1.9 милиарда евро (+5.5%), благодарение на стабилния растеж на всички сегменти.
• Коригираният нетен резултат е 1.1 милиарда евро (-9.0%). Коригираният нетен резултат щеше да нарасне с 8%, ако се изключи еднократна капиталова печалба, реализирана през първото тримесечие на 2023 г.
• Стабилната капиталова позиция се потвърждава и от коефициента на платежоспособност на равнище от 215% (220% към края на 2023 г.). 

Ключови показатели: (1)

 

 

31/03/2024

31/03/2023

Промяна(2)

Брутни записани премии ( млн. евро)

26,391

22,163

+21.4%

Консолидиран оперативен резултат (млн. евро)

1,898

1,800

+5.5%

Оперативен резултат в животозастраховане

969

924

+4.9%

Оперативен резултат в общо застраховане

867

847

+2.4%

Оперативен резултат за управление на активи и благосъстояние

263

225

+16.7%

Оперативен резултат на Холдинг и други бизнес сегменти

-129

-130

-0.6%

Консолидационни корекции

-72

-67

+7.3%

Марж на новия бизнес (% PVNBP)

3.94%

5.72%

-1.79 пр.п.

Комбиниран коефициент

91.0 %

90.7%

+0.3 пр.п.

Коригиран нетен резултат (млн. евро)

1,119

1,229

14.1%

Нетен резултат (млн. евро)

1,256

1,199

+4.8%

Коригирана печалба на акция(2) (евро)

0.73

0.80

-9.0%

 

31/03/2024

31/12/2023

Промяна

Акционерен капитал на групата (млн. евро)

30,110

28,968

+3.9%

Марж на договорената услуга (млн. евро)

32,154

31,807

+1.1%

Общо управлявани активи (млн. евро)

670,257

655,783

+2.2 %

Коефициент на платежоспособност (%)

215%

220%

-5 пр.п.

(1) Моля погледнете бележка 1 на страница 1.

(2) Изчислението на печалбата на акция се основава на среднопретегления брой от 1,542,221,589 акции в обращение и не включва среднопретеглената на изкупени собствени акции, равняващи се на 17,059,872

Главният финансов директор на Група Generali Кристиано Бореан (Cristiano Borean) коментира: "През първото тримесечие на 2024 г. Generali продължава растежа на оперативния си резултат, благодарение на солидния принос на всички бизнес сегменти. Групата постигна положителните нетни постъпления в Животозастраховането, благодарение на стратегическото ни решение да се съсредоточим върху бизнес линиите Злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд и търговските решения, осъществени през 2023 г. Придобиването на Liberty Seguros  вече има положителен принос към профила на приходите на Групата, както и към сегмента Общо застраховане. Благодарение на диверсифицирания модел на застраховане и управление на активи, както и стабилната капиталова позиция, дължаща се на стабилното генериране на капитал, ние се движим в правилната посока за да постигнем всички цели на нашата стратегия "Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа“.
(1) Промените в премиите, нетните входящи потоци и новия бизнес по Животозастраховане са представени в еквивалентни стойности (при постоянни валутни курсове и обхват на консолидацията). Сумите са закръглени и може да не се равнят винаги до закръглената обща сума. Представените проценти също могат да бъдат повлияни от закръгляването.

Милано – На среща, ръководена от Андреа Сирони (Andrea Sironi), Бордът на директорите на Assicurazioni Generali одобри финансовата информация на Група Generali към 31 март 2024 г(3).
Общите брутни записани премии нарастват с 21.4% до 26,4 милиона евро благодарение на положителното представяне както в Общото застраховане, така и в Животозастраховането. Нетните входящи потоци в животозастраховането се върнаха на положителни нива от 2,3 млрд. евро, изцяло благодарение на застраховките Злополука и тези свързани с инвестиционен фонд, в съответствие със стратегията на Групата и отразявайки успеха на търговските действия прилагани от 2023 г. насам.
Оперативният резултат достигна до 1,898 милиона евро (+5.5%), благодарение на всички сегменти.
Оперативния резултат в Животозастраховането нарасна до 969 милиона евро (+4.9%). Стойността на новият бизнес се увеличи до 688 милиона евро (+5.0).
Оперативния резултат на Общо застраховане нарасна до 867 милиона евро (+2.4%) също благодарение на Liberty Seguro, която беше консолидирана от февруари 2024 г. Комбинираният коефициент беше 91.0% (90.7%1Q2023) възползвайки се по-малко от дисконтиране. Недисконтираният комбиниран коефициент се подобри до 93.7%(94.2% към 1Q2023). 

Оперативният резултат на сегмента Управление на активи и благосъстояние значително нарасна до 263 милиона евро (+16.7%), благодарение на силното представяне на Banca Generali. 
Оперативният резултат на Холдинг и други бизнес сегменти е на равнище от -129 милиона евро (-130 милиона евро 1Q2023).

Коригираният нетен резултат е 1,119 милиона евро (1,229 милиона евро 1Q2023). 1Q2023 с включена еднократната капиталова печалба от продажбата на проект за недвижим имот в Лондон (193 милиона евро нетно от данъци). Без този ефект коригираният нетен резултат би се увеличил с 8.0%.
Нетният резултат нарасна до 1,256 милиона евро (1,199 милиона евро 1Q2023) с включена 58 млн. евро нетна капиталова печалба от продажбата на TUA Assicurazioni. 
Акционерният капитал на групата се увеличи до 30.1 милиарда евро (29.0 милиарда през финансовата 2023 година).
Маржът на договорните услуги нарасна до 32.2 милиарда евро (31.8 милиарда през финансовата 2023 година). 
Общо управляваните активи от Групата нарастват до 670.3 милиарда (655.8 милиарда през финансовата 2023 година). 

Групата потвърждава солидната си капиталова позиция с Коефициент на платежоспособност  от 215% (220% към края на 2023 г.). Намаляването с 5 пр. п. е резултат от придобиването на Liberty Seguros. Този ефект, съчетан с отрицателните регулаторни промени и провизиите за дивиденти за периода, беше частично компенсиран от стабилното генериране на капитал и положителните пазарни движения. 

(2)1Q2023 Цифрите са преизчислени, като са взети предвид: (1) LTIP и други плащания на базата на акции (вкл. планът WeShare) са преместени от неоперативния резултат в оперативния резултат. (21 милиона евро в 1Q2023; 24 милиона евро 1Q2024);

(2) Сегментът AWM в момента включва всички оперативни и неоперативни разходи, които преди това са се смятали за разходи по задържане, включително гореспоменатия LTIP и други плащания на базата на акции (съответно 7 милиона евро в оперативния резултат и 1 милион евро в неоперативния резултат).

(3)   Финансовата информация към 31 март 2024 г. не е междинен финансов отчет съгласно МСС 34. 

 


 

.