Здравно застраховане

Завеждане на щети

Как да заведеш щета?

Чрез платформата Моето Здравно Досие:

 • Можете да направиш своята регистрация тук, като за потребителско име използваш своето ЕГН, а за парола – номера на здравната ти карта по Медицинска застраховка към Дженерали;
 • За щети до 1000 лв. не е необходимо да изпращаш оригиналите на документите, но моля да запазиш оригиналните документи, защото си запазваме правото да ги поискаме, в случай на необходимост.
Как да заведеш щета?

Подай документите си лично или чрез куриер

Лично подаване на документи:

 • Подай твоите документи на адрес София, бул. "Княз Ал. Дондуков" №68, Дженерали Застраховане АД

Изпрати ни документите по куриер или поща:

 • Гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 68, Дженерали Застраховане АД, отдел "Възстановяване на разходи медицинско застраховане".

Подай документите си лично или чрез куриер

Какво трябва да знаеш?

 • Посочи e-mail адрес и телефон за връзка, ако изпращаш „Искането за плащане“ по куриер. По този начин ще можем да се свържем по-лесно и бързо с теб;
 • Преди да предявиш твоята претенция, увери се, че разполагаш с всички изискуеми от нас документи;
 • Повече информация за необходимите документи за доказване на претенцията, можете да откриеш по-надолу на тази страница.

 
Какво трябва да знаеш?
Допълнителна информация

Документи, които да ни представите при претенция за възстановяване на разходи по пакет "Извънболнична помощ"

За прегледи и манипулации в амбулаторни условия:

 • Медицински документ, с отразени дата на издаване, диагноза, анамнеза, обективно състояние, назначени изследвания/ манипулации/ терапия, подпис и печат на лекаря или на лечебното заведение;
 • Фактура, издадена на името на застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на ползваните медицински услуги;
 • Фискален бон.

При подготовка за планова хоспитализация:

 • Медицински документ, с отразени дата на издаване, диагноза, анамнеза, обективно състояние, назначени проведена консултация/ манипулация, подпис и печат на лекаря или на лечебното заведение;
 • Резултат/ интерпретация от проведени изследвания;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на платените медицински услуги;
 • Фискален бон.

При клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, включително образна диагностика:

 • Медицински документ, с отразени дата на издаване, диагноза, анамнеза, обективно състояние, назначени изследвания, подпис и печат на лекаря или на лечебното заведение;
 • Резултати от проведените изследвания;
 • Разчитане/ интерпретация на резултат от образно-диагностично изследване;
 • Фактура, издадена на името на застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на ползваните медицински услуги;
 • Фискален бон.

За контрастно вещество при образни изследвания:

 • Медицински документ, с отразени дата на издаване, диагноза, анамнеза, обективно състояние, назначени изследвания, подпис и печат на лекаря или на лечебното заведение;
 • Разчитане/ интерпретация на резултат от образно-диагностично изследване;
 • Фактура, издадена на името на застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на закупената стока;
 • Фискален бон.

При физиотерапия и рехабилитация:

 • Медицински документ от преглед при лекар, специалист по профила на заболяването, с отразени дата на издаване, диагноза, анамнеза, обективно състояние и препоръка за физиотерапия и/или рехабилитация, подпис и печат на лекарят/ лечебното заведение;
 • Медицински документ, издаден от лекар, специалист по „физикална и рехабилитационна медицина“, с отразени дата на издаване, диагноза, анамнеза, обективно състояние и назначен комплекс от процедури;
 • Физиопроцедурна карта, с назначени и проведени физиотерапевтични процедури - четливо копие, заверено от лечебното заведение;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описани вида и броя на платените процедури, както и техните индивидуални цени;
 • Фискален бон.

При индивидуално заплатени услуги, свързани с провеждано „Наблюдение на бременност“:

 • Медицински документ, с отразени дата на издаване, диагноза, анамнеза, обективно състояние, назначени изследвания/ манипулации/ терапия, подпис и печат на лекаря или на лечебното заведение;
 • Резултат/ интерпретация от назначени и проведени изследвания;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити, съдържаща описание на ползваните медицински услуги;
 • Фискален бон;

При заплатена пакетна услуга „Наблюдение на бременност“:
*При плащане на пакетна услуга/ вноска по такава/ Застрахованото лице задължително изисква издаване на фактура и фискален бон, със Спецификация, посочваща обхвата на пакета, с посочена индивидуализация на услугите включени в него.
Застрахованото лице събира всички медицински документи, издадени по реда на извършване на медицинските услуги, и при изчерпване на пакета, предявява застрахователна претенция, със задължително приложени:

 • Документ от лечебното заведение, със списък на медицинските услуги – по вид и брой, включени в пакета;
 • Медицински документи, удостоверяващи провеждани консултативни прегледи, свързани с проследяване на бременността;
 • Резултати, от назначените и извършени изследвания;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на платените медицински услуги;
 • Фискален бон.

При еднократно изплащане на застрахователна сума за бременност:

 • Медицински документ, удостоверяващ бременност в четвърти или последващ лунарен месец (след 16 г.с.).Документи, които да ни представите при претенция за възстановяване на разходи по пакет "Болнична помощ"

При болнично лечение:

 • Епикриза, с подпис на лекуващ лекар, дата и печат на лечебното заведение;
 • Служебна бележка, издадена от лечебното заведение за болнична помощ, с отразени вид и единични стойности на заплатените услуги;
 • Резултати от проведени лабораторни изследвания;
 • Разчитания от образно-диагностични изследвания;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на платените медицински услуги;
 • Фискален бон.
  *Представянето на „служебна бележка, издадена от лечебното заведение“, се изисква единствено и само в случай, че издадената фактура, не съдържа данни за вид и единични стойности на заплатените за времето на болничния престой услуги.

При Раждане:

 • Епикриза, с подпис на лекуващ лекар, дата и печат на лечебното заведение;
 • Служебна бележка, издадена от лечебното заведение за болнична помощ, с отразени вид и единични стойности на заплатените, по повод проведеното раждане услуги;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на платените услуги;
 • Фискален бон.

При балнеолечение и рехабилитация в болнични условия:

 • Епикриза, от проведено болнично лечение, с подпис на лекуващ лекар, дата и печат на лечебното заведение, с препоръка за последващо балнеолечение и/или рехабилитация в болнични условия
 • Епикриза от Специализирана болница за рехабилитация, отразяваща проведена физикална терапия, балнеолечение и/или рехабилитация;
 • Физиопроцедурна карта, с назначени и проведени физиотерапевтични процедури - четливо копие, заверено от лечебното заведение;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на платените медицински услуги;
 • Фискален бон.
  *Представянето на „физиопроцедурна карта“, се изисква единствено и само в случай на допълнително заплатени, извън назначения лечебен план физиотерапевтични / рехабилитационни услуги.

Документи, които да ни представите при предявяване на претенция за възстановяване на разходи по пакет "Комфорт"

Допълнително поискани услуги при хоспитализация (индивидуален пост, подобрени битови условия, настаняване в самостоятелна VIP стая и други):

 • Епикриза, с подпис на лекуващ лекар, дата и печат на лечебното заведение;
 • Служебна бележка, издадена от лечебното заведение за болнична помощ, с отразени вид и единични стойности на заплатените услуги;
 • Фактура, издадена на името на застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити, съдържаща описание на платените услуги;
 • Фискален бон.

При направен „избор на лекар/ екип от медицински специалисти“:

 • Епикриза, с подпис на лекуващ лекар, дата и печат на лечебното заведение;
 • Заявление за избор на лекар/ екип от медицински специалисти - четливо копие, заверено от лечебното заведение;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на ползваните медицински услуги;
 • Фискален бон.

За медицински изделия, при болнично лечение:

 • Епикриза, с подпис на лекуващ лекар, дата и печат на лечебното заведение;
 • Стикер, идентифициращ медицинското изделие;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на вида, количеството и единичните цени на закупените здравни стоки;
 • Фискален бон.

Документи, които да ни представите при предявяване на претенция за възстановяване на разходи по пакет "Разходи за лекарства и медицински стоки"

За „Медикаменти и лекарствени продукти, предписани на бяла рецептурна бланка – образец МЗ“:

 • Медицински документ, с отразени дата на издаване, диагноза, анамнеза, обективно състояние, назначена терапия, подпис и печат на лекаря или на лечебното заведение;
 • Рецепта /бяла рецептурна бланка – образец МЗ/ – с отразено количество и схема на лечение за всеки медикамент, с подпис и печат на лекуващия лекар и дата на издаване.
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на вида, количеството и единичните цени на закупените здравни стоки;
 • Фискален бон.

За „Доплащане на лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК“:

 • Амбулаторен лист, с отразени дата на издаване, диагноза, анамнеза, обективно състояние, назначена терапия, подпис и печат на лекаря или на лечебното заведение;
 • Рецептурна книжка на хронично болния, в която са отразени дата на назначение и дата на отпускане на доплатените лекарствени продукти;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на вида, количеството и единичните цени на закупените здравни стоки;
 • Фискален бон.

За „Медицински консумативи, превързочни материали и помощни средства“:

 • Медицински документ, с отразени дата на издаване, диагноза, анамнеза, обективно състояние, обосноваващи заплащане на медицински консуматив и/или превързочен материал, назначение за ползване на помощно средство, подпис и печат на лекарят или на лечебното заведение;
 • Рецепта, с подпис, печат на лекуващия лекар и дата на издаване, с отразено назначение за закупуване на помощно средство;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на вида, количеството и единичните цени на закупените здравни стоки;
 • Фискален бон.

За „Диоптрични стъкла за очила или контактни лещи за корекция на зрението“:

 • Медицински документ, с отразени дата на издаване, диагноза, анамнеза, обективно състояние, назначена оптична корекция, подпис и печат на лекарят или на лечебното заведение;
  *Рецепта, с ясно посочени параметрите на корекцията на диоптъра;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити, с посочени индивидуални стойности на „диоптрична рамка“, „диоптрични стъкла“ / „диоптрични лещи“ и „монтаж“;
 • Фискален бон.
  *Предписанието в рецептата следва да съответства на отразената в издадения медицински документ оптична корекция.

Важно: За да бъде приета от Застрахователя, като легитимно издадена, всяка рецептурна бланка, съдържа следните реквизити: имена, УИН, подпис и печат на лекаря, назначил лекарствена терапия/оптична корекция/помощно средство, дата на предписване, режим на отпускане, име и възраст на пациента.

Документи, които да ни представите при предявяване на претенция за възстановяване на разходи по пакет "Дентална помощ"

При проведено дентално лечение:

 • Медицински документ, с отразен зъбен статус, диагноза, вид на извършените дентални услуги и дата на проведено лечение, подпис и печат на лекарят по дентална медицина или на лечебното заведение;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити, с описание и индивидуални цени на предоставените дентални услуги;
 • Фискален бон.

При „Медикаментозно лечение, назначено от лекар но дентална медицина“:

 • Медицински документ, с отразен зъбен статус, диагноза, вид на извършените дентални услуги и дата на проведено лечение, назначена медикаментозна терапия, подпис и печат на лекарят по дентална медицина или на лечебното заведение;
 • Рецепта /бяла рецептурна бланка – образец МЗ/ – с отразено количество и схема на лечение за всеки медикамент, с подпис и печат на лекуващия дентален лекар и дата на издаване.
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на вида, количеството и единичните цени на закупените здравни стоки;
 • Фискален бон.

Офиси, в които се приемат документи по здравна застраховка

 

Завеждане на медицински разходи АДРЕС стационарен телефон мобилен телефон
Завеждане на медицински разходи АСЕНОВГРАД
гр. Асеновград,
033167355 033167285 033162780
0888681003
ул. „Ради Овчаров“ №10-12
Завеждане на медицински разходи БАЛЧИК
гр. Балчик,
057973514
0899130875
ул. „Константин Кисимов“ №2
Завеждане на медицински разходи БЕЛЕНЕ
гр. Белене,
065831360
0882003603
ул. „Малчика“ №38
Завеждане на медицински разходи БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград,
073883202 073883203
0886606414
ул. „Васил Левски“ №22
Завеждане на медицински разходи БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград,
029420637 029420638
0896691990
бул. „Св. Димитър Солунски“ №85
Завеждане на медицински разходи БОТЕВГРАД
гр. Ботевград,
072366028
0882003982
бул. „Патриарх Евтимий“ №31А
Завеждане на медицински разходи БУРГАС
гр. Бургас,
056833155 056833156
0895670755
бул. „Христо Ботев“ №97
Завеждане на медицински разходи БУРГАС
гр. Бургас,
029420663 029420664 029420628 029420629
0882003868
ул. „Проф. Я Якимов“ № 3 0882003870
Завеждане на медицински разходи ВАРНА
гр. Варна, 02/9420631
0892 200215
бул. „Трети март“ 02/9420632
№ 22Б 02/9420668
Завеждане на медицински разходи ВАРНА
гр. Варна, 02/9267954 0882003945
ул.„Преслав“ № 37 A
Завеждане на медицински разходи ВЕЛИКО ТЪРНОВО
гр. Велико Търново,
062602034 062637920
0896691017
ул. „Христо Ботев“ № 32-34
Завеждане на медицински разходи ВЕЛИКО ТЪРНОВО
гр. Велико Търново,
029420634 029420633
0884770796
ул. „Поп Харитон“ № 2 0876733128
Завеждане на медицински разходи ВИДИН
гр. Видин,
094604270 094604271
0892200226
ул. „Найчо Цанов“ № 2 А
Завеждане на медицински разходи ВИДИН
ул. "Цар Александър ІІ" №1
 

0882003547, 0888356416,

0882003554

Завеждане на медицински разходи ВРАЦА
гр. Враца,
0882003615
ул. „Оборище „ № 10А
Завеждане на медицински разходи ВРАЦА
гр. Враца,
092660101
0896691060
ул. „Христо Ботев“
№ 14-партер
Завеждане на медицински разходи ВРАЦА
гр. Враца,
029420661 029420662
0882003837
ул. „Васил Кънчов“ № 76, автогара
Завеждане на медицински разходи ГАБРОВО
гр. Габрово, 066801508 0882003555
ул. „Опълченска“ № 13 066801507 0882003565
Завеждане на медицински разходи ГОРНА ОРЯХОВИЦА
гр. Горна Оряховица,
061823755
0886801100
ул. „Вичо Грънчаров“ № 2Д
Завеждане на медицински разходи ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ул. „Георги Измирлиев“ № 2
 
0888088108
Завеждане на медицински разходи ГЪЛЪБОВО
гр. Гълъбово,
041863869
0896691047
бул. „Република“ № 43А
Завеждане на медицински разходи ДИМИТРОВГРАД
гр. Димитровград, 039166327
0889583309
ул. „Цар Симеон“ бл.5,вх.В,№ 1 039164449
Завеждане на медицински разходи ДОБРИЧ
гр. Добрич,
058602897
0888805669
ул. „Хан Аспарух“ №18
Завеждане на медицински разходи ДОБРИЧ
гр. Добрич,
029420654 029420653
0892200225
бул. „Добричка епопея“ № 12
Завеждане на медицински разходи ДУПНИЦА
гр. Дупница,
070153065
0896691022
ул. „Солун“ №4
Завеждане на медицински разходи ЗЛАТОГРАД
гр. Златоград,
030712123
0882003560
ул. „Стефан Стамболов“ №3, ет.1
Завеждане на медицински разходи КАЗАНЛЪК
гр. Казанлък, 043164629
0882003540
ул. „Сан Стефано“ №2 043163087
Завеждане на медицински разходи КАЗАНЛЪК
гр. Казанлък,
043164573
0896691046
ул. „Розова долина“ №5
Завеждане на медицински разходи КАРЛОВО
гр. Карлово,
033592161
0884484220
ул. „Васил Левски“ № 6А
Завеждане на медицински разходи КАРНОБАТ
гр. Карнобат,
055922509
0882003553
ул. „Алекси Нейчев“ №18
Завеждане на медицински разходи КОЗЛОДУЙ
гр. Козлодуй,
097387010
0882003964
ул. „Търговска“ №1, ет. 2
Завеждане на медицински разходи КЪРДЖАЛИ
гр. Кърджали,
036167672
0882003538
ул. „Тутракан“ №10 0888296590
Завеждане на медицински разходи КЮСТЕНДИЛ
гр. Кюстендил,
078554125
0895670763
ул. „Демокрация“ №29,вх.Б,ет.1
Завеждане на медицински разходи ЛЕВСКИ
гр. Левски,
065082474
0898650501
ул. „Христо Ботев“ № 52 офис 8
Завеждане на медицински разходи ЛОВЕЧ
гр. Ловеч,
068600763
0892200236
ул. „Димитър Пъшков“ № 8
Завеждане на медицински разходи ЛОВЕЧ
ул. "Александър Стамболийски" № 18
068601402
0882003609; 0888111162
Завеждане на медицински разходи МОНТАНА
гр. Монтана,
096304075
0896691025
бул. „Трети март“ №51
Завеждане на медицински разходи НЕСЕБЪР
гр. Несебър,
055444243
0896691855
ул. „Плиска“ №3
Завеждане на медицински разходи ПАЗАРДЖИК
 
гр. Пазарджик, 034446967
0896691026
ул. „Завоя на Черна“ №5 034446966
ул. "Есперанто" №10 034443 290
0882 003 608
Завеждане на медицински разходи ПАНАГЮРИЩЕ

гр. Панагюрище

 
 
ул. "Г.Бенковски"№ 18
 
0882003606
Завеждане на медицински разходи ПЕРНИК
гр. Перник,
029350869
0896691027
ул. „Черешово топче“ №3
Завеждане на медицински разходи ПЕРНИК
кв. „Пригаров район“,
02/9420669
0889000769
ул. „Люлин“ № 7А, сграда СУАБ-СБА ЕООД
Завеждане на медицински разходи ПЕТРИЧ
гр. Петрич,
074561256
0896691066
бул. „Ал. Стамболийски“ №15
Завеждане на медицински разходи ПЕЩЕРА
гр. Пещера,
035064126
0882416195
ул. „Дойранска епопея“ №36
Завеждане на медицински разходи ПЛЕВЕН
гр. Плевен,
02/9420624 02/9420623
0882003830
ж.к. „Дружба“ м. Чаира № 11
Франс Ауто Плевен
Завеждане на медицински разходи ПЛОВДИВ
гр. Пловдив,
032633326
0887666675
бул. „Цариградско шосе“ №6А 0882003650
Завеждане на медицински разходи ПЛОВДИВ
гр. Пловдив,
032967600
0896691028
ул. „Белград“ №12
Завеждане на медицински разходи ПЛОВДИВ
гр. Пловдив,
029420656 029420655 029267491
0882003959
ул. „Васил Левски“ № 151 0882003882
0882003883
Завеждане на медицински разходи ПОМОРИЕ
гр. Поморие,
059622267
0898643989
ул. „Княз Борис І“ № 91
Завеждане на медицински разходи ПРОВАДИЯ
гр. Провадия,
051846912
0882003552
ул. „Граф Игнатиев“ №1
Завеждане на медицински разходи ПЪРВОМАЙ
гр. Първомай,
033662031
0882003577
ул. „Христо Ботев“ №1
Завеждане на медицински разходи РАДНЕВО
гр. Раднево,
041782856
0896691045
ул. „Димитър Благоев“ №7 ет. 1
Завеждане на медицински разходи РАДОМИР
гр. Радомир,
077780372
0896691053
пл.„Свобода“ №16
Завеждане на медицински разходи РАЗГРАД
гр. Разград,
084661043
0882003573 0889314585
ул. „Марица“ №13
Завеждане на медицински разходи РАКОВСКИ
гр. Раковски, 0882003601
ул. „Никола Вапцаров“ №2А 0899022590
Завеждане на медицински разходи РУСЕ
гр. Русе,
082826818
0882003571
ул. „Стефан Караджа“ №10
Завеждане на медицински разходи РУСЕ
гр. Русе,
029420626 029420625
0882003911
ул. „Цар Освободител“ № 135
Завеждане на медицински разходи САМОКОВ
гр. Самоков,
072288555
0888379562
ул. „Баба Фота“ №16 0885838798
Завеждане на медицински разходи САНДАНСКИ
гр. Сандански,
074632701
0896691064
бул. „Свобода“ № 19
Завеждане на медицински разходи СВИЛЕНГРАД
гр. Свиленград ,
037972073
0882003537
бул. „България“ №56, офис 1 0899961318
Завеждане на медицински разходи СВИЛЕНГРАД гр. Свиленград, ул.„Г.Скрижовски“ №10 037972276 0896691043
Завеждане на медицински разходи СВИЩОВ
гр. Свищов,
063160726
0896691039
ул. “Д-р Г. Атанасович" № 2
Завеждане на медицински разходи СЕВЛИЕВО
гр. Севлиево,
067533130
0896691058
ул. Хаджи Стоян № 8
Завеждане на медицински разходи СИЛИСТРА
гр. Силистра,
086824049
0895670769
бул. „Македония“ № 81
Завеждане на медицински разходи СЛИВЕН
гр. Сливен, 044666406
0896691032
ул. „Г.С.Раковски“ № 13 044666405
Завеждане на медицински разходи СМОЛЯН
гр. Смолян,
030163308
0882004074
ул. „Хан Пресиян“ № 32
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София, 029420644 0898687549
бул. „Европа“ №169 029420641 0892200233
029420642 0893388431
029420648 0896691900
029420647
029420646
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София, 029420621
бул. „Ботевградско шосе“ № 239 в сградата на София Ауто 029420622
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София, 029420648 0896691900
кв. Бояна, ул. Лунна папрат №3, сервиз Тандер 029420647
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София, 029267222
бул. „Княз Ал. Дондуков“ №68 *7222
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София,
029267272
0882003950
ул. „Стафан Караджа“ №12А
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София,
029350873
0898777369
бул. „Шипченски проход“ № 21
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София, 029815448 0882003628
ул. „Аксаков“ №11 029815449 0877853185
Завеждане на медицински разходи СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора, 029420635
0879213392
ул. „Никола Петков“ № 20, ет.1 029420636
Завеждане на медицински разходи ТРОЯН
гр. Троян,
67063277
0879983400
ул. „Осъм“ №1
Завеждане на медицински разходи ТУТРАКАН
гр. Тутракан,
086661396
0896691049
ул. „Трансмариска“ №51А
Завеждане на медицински разходи ТЪРГОВИЩЕ
гр.Търговище,
060166765
0882003539
ул. „Братя Миладинови „ №21
Завеждане на медицински разходи ТЪРГОВИЩЕ
гр. Търговище,
060166011
0896691035
ул. „Трети март „ №59, обект № 1
Завеждане на медицински разходи ХАРМАНЛИ
гр. Харманли,
037382086
0896691043
ул. „Велико Търново „ №1
Завеждане на медицински разходи ХАСКОВО
гр. Хасково, 029420657
0882003808
ул.„Цар Калоян „ № 12-18 029420658
Завеждане на медицински разходи ЧЕРВЕН БРЯГ
гр. Червен бряг,
065992181
0882003602
ул. „Търговска“ №9
Завеждане на медицински разходи ШУМЕН
гр. Шумен, 054800813
0882003594
ул. „Добри Войников“ №14 054800812
Завеждане на медицински разходи ШУМЕН
гр. Шумен,
054892125 054892126
0896691041
ул. „Цар Иван Александър “ № 48, ет.1 и ет.2.
Завеждане на медицински разходи ШУМЕН
гр. Шумен, 0895422652
бул. „Велики Преслав „ № 9, офис 15 0896691029
Завеждане на медицински разходи ЯМБОЛ
гр. Ямбол, 046667890
0896691038
ул. „Кабиле „ № 36, вх. В, ет.1, ап.1 046667891