Застраховка Злополука

Завеждане на щети

Как да заведеш щета?

Можете да заведеш твоята щета по застраховка Злополука и Заболяване по един от следните начини:

 • Лично да подадеш твоите документи на адрес: София, бул. "Княз Ал. Дондуков" №68, Дженерали Застраховане АД – Офис за приемане на Искане за плащане на застрахователни обезщетения по застраховки Злополука и Медицинска застраховка;
 • Да ни изпратиш документите по куриер на адрес гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" №68, Дженерали Застраховане АД, отдел „Ликвидация злополука и заболяване“;
 • Онлайн на email: [email protected]
Как да заведеш щета?

Какво трябва да знаеш?

 • След изпращане на попълнена интерактивна бланка „Искане за плащане“ и регистриране на преписка, ще получиш допълнителна информация на посочената от теб електронна поща;
 • Не забравяй да посочиш e-mail адрес и телефон за връзка, ако изпращаш „Искането за плащане“ по куриер. По този начин ще можем да се свържем по-лесно и бързо с теб;
 • Не прилагай снимки, документи или други файлове по-големи от 8 МБ, когато ни уведомяваш за събитие с писмо по електронната поща;
 • Преди да предявиш своята претенция, увери се, че разполагаш с всички изискуеми от нас документи.

 Какво трябва да знаеш?
Допълнителна информация

Изискуеми документи при смърт от трудова злополука

 • Съобщение за смърт /в случай, че смъртта не е настъпила в лечебно заведение/ – четливо копие;
 • Епикриза /в случай, че смъртта е настъпила в лечебно заведение/ - четливо копие;
 • Съдебно медицинска експертиза и/или аутопсионен протокол /в случай, че такива са извършени/ - четливо копие;
 • Резултат от токсико-химичен анализ /химическа експертиза/, удостоверяващ липсата или наличието, както и количеството на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, в организма на застрахованото лице – четливо копие;
 • Документ от орган на досъдебното наказателно производство или съдебен акт, удостоверяващ обстоятелствата съпътстващи настъпване на трудовата злополука – четливо копие;
 • Декларация за трудова злополука по чл.57 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) – четливо копие;
 • Разпореждане на Национален осигурителен институт (НОИ) по чл. 60 от КСО – четливо копие;
 • Декларация, че разпореждането на НОИ не е /е обжалвано – четливо копие;
 • Удостоверение за наследници – оригинал;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор);
 • Служебна бележка, издадена от Работодател, с посочени дата на постъпване и длъжност, месечна брутна работна заплата (при непоименно сключен застрахователен договор) – оригинал.

Изискуеми документи при трайна неработоспособност

 • Декларация за трудова злополука по чл. 57 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) – четливо копие;
 • Разпореждане на Национален осигурителен институт (НОИ) по чл. 60 от КСО – четливо копие;
 • Медицински документи – епикризи, амбулаторни листа, болнични листа, издадени във връзка с лечение на последиците от настъпила трудова злополука - четливо копие;
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за определяне процента на трайната загуба на работоспособност, заверено с гриф „Влязло в сила“ – заверено копие;
 • Документ от орган на досъдебното наказателно производство или съдебен акт, удостоверяващ обстоятелствата съпътстващи настъпване на трудовата злополука – четливо копие;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор);
 • Служебна бележка, издадена от Работодател, с посочени дата на постъпване и длъжност, месечна брутна работна заплата (при непоименно сключен застрахователен договор) – оригинал;

Изискуеми документи при смърт от злополука в бита или общо заболяване

 • Съобщение за смърт (в случай че смъртта не е настъпила в лечебно заведение) – четливо копие;
 • Епикриза (в случай че смъртта е настъпила в лечебно заведение) - четливо копие;
 • Медицински документи – епикризи, амбулаторни листа, издадени във връзка с лечение на последиците от настъпила злополука или диагностицирано заболяване – четливо копие;
 • Съдебно медицинска експертиза и/или аутопсионен протокол (в случай че такива са извършени) - четливо копие;
 • Резултат от токсико-химичен анализ (химическа експертиза), удостоверяващ липсата или наличието, както и количеството на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, в организма на застрахованото лице – четливо копие;
 • Документ от орган на досъдебното наказателно производство или съдебен акт, удостоверяващ обстоятелствата съпътстващи настъпване на злополуката – четливо копие;
 • Удостоверение за наследници – оригинал;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор);
 • Служебна бележка, издадена от Работодател, с посочени дата на постъпване и длъжност, месечна брутна работна заплата (при непоименно сключен застрахователен договор) – оригинал.

Изискуеми документи при трайна неработоспособност от злополука в бита, общо или професионално заболяване

 • Акт за злополука (служебна бележка за датата, обстоятелствата и уврежданията – в случай,че не са описани в медицинската документация);
 • Медицински документи – епикризи, амбулаторни листа, болнични листа, издадени във връзка с лечение на последиците от настъпила злополука или диагностицирано заболяване - четливо копие;
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за определяне процента на трайната загуба на работоспособност, заверено с гриф „Влязло в сила“ – заверено копие;
 • Документ от орган на досъдебното наказателно производство или съдебен акт, удостоверяващ обстоятелствата съпътстващи настъпването на трудовата злополука – четливо копие;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор);
 • Служебна бележка, издадена от Работодател, с посочени дата на постъпване и длъжност, месечна брутна работна заплата (при непоименно сключен застрахователен договор) – оригинал.

Изискуеми документи при временна неработоспособност от злополука или общо заболяване

 • Акт за злополука (служебна бележка за датата, обстоятелствата и уврежданията – в случай,че не са описани в медицинската документация);
 • Медицински документи – епикризи, амбулаторни листа, издадени във връзка с лечение на последиците от настъпила злополука или диагностицирано заболяване – четливо копие;
  * за учащи се, пенсионери и други лица, за които болничен лист не се издава, се представя попълнено„медицинско удостоверение“ по образец на Застрахователя;
 • Болнични листове, заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и с поставен текст „Болничните са реално ползвани“, подпис на длъжностно лице и печат на работодателя – заверено копие;
 • Копие от удостоверението за раждане – за малолетни/непълнолетни застраховани;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор);
 • Служебна бележка, издадена от Работодател, с посочени дата на постъпване и длъжност, месечна брутна работна заплата (при непоименно сключен застрахователен договор) – оригинал.

Изискуеми документи при хирургично лечение от злополука или заболяване

 • Акт за злополука (служебна бележка за датата, обстоятелствата и уврежданията – в случай, че не са описани в медицинската документация);
 • Медицински документи – амбулаторни листа, издадени във връзка с лечение на последиците от настъпила злополука или диагностицирано заболяване – четливо копие;
 • Епикриза удостоверяваща проведено хирургично лечение в болнични условия – четливо копие;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор);
 • Служебна бележка, издадена от Работодател, с посочени дата на постъпване и длъжност, месечна брутна работна заплата (при непоименно сключен застрахователен договор) – оригинал.

Изискуеми документи за дневни пари за болничен престой от злополука или заболяване

 •  Акт за злополука (служебна бележка за датата, обстоятелствата и уврежданията – в случай, че не са описани в медицинската документация);
 • Медицински документи – амбулаторни листа, издадени във връзка с лечение на последиците от настъпила злополука или диагностицирано заболяване – четливо копие;
 • Епикриза, удостоверяваща проведено лечение в болнични условия – четливо копие;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор);
 • Служебна бележка, издадена от Работодател, с посочени дата на постъпване и длъжност, месечна брутна работна заплата (при непоименно сключен застрахователен договор) – оригинал.

Изискуеми документи за следхоспитализационно възстановяване от злополука или заболяване

 • Акт за злополука (служебна бележка за датата, обстоятелствата и уврежданията – в случай,че не са описани в медицинската документация);
 • Медицински документи – амбулаторни листа, издадени във връзка с лечение на последиците от настъпила злополука или диагностицирано заболяване – четливо копие;
 • Епикриза, удостоверяваща проведено лечение в болнични условия – четливо копие;
 • Болнични листове, заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и с поставен текст „Болничните са реално ползвани“, подпис на длъжностно лице и печат на работодателя – заверено копие;
   * за учащи се, пенсионери и други лица, за които болничен лист не се издава, се представя попълнено „медицинско удостоверение“ по образец на Застрахователя;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор);
 • Служебна бележка, издадена от Работодател, с посочени дата на постъпване и длъжност, месечна брутна работна заплата (при непоименно сключен застрахователен договор) – оригинал.

Изискуеми документи при възстановяване на разходи за извънболнично лечение от злополука или заболяване

 • Акт за злополука (служебна бележка за датата, обстоятелствата и уврежданията – в случай,че не са описани в медицинската документация);
 • Медицински документ, с отразени дата на издаване, диагноза, анамнеза, обективно състояние, назначени и/или проведени изследвания/ манипулации/ терапия, подпис и печат на лекаря или на лечебното заведение;
 • Резултати от проведените изследвания;
 • Фактура, издадена на името на застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на ползваните медицински услуги - оригинал;
 • Фискален бон – оригинал;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор);
 • Служебна бележка, издадена от Работодател, с посочени дата на постъпване и длъжност, месечна брутна работна заплата (при непоименно сключен застрахователен договор) – оригинал.

Изискуеми документи при възстановяване на разходи за здравни стоки (лекарства, консумативи, помощни и корекционни средства)

 • Акт за злополука (служебна бележка за датата, обстоятелствата и уврежданията – в случай, че не са описани в медицинската документация);
 • Медицински документ, с отразени дата на издаване, диагноза, анамнеза, обективно състояние, назначена терапия, подпис и печат на лекаря или на лечебното заведение;
 • Рецепта (бяла рецептурна бланка – образец МЗ) – с отразено количество и схема на лечение за всеки медикамент, с подпис и печат на лекуващия лекар и дата на издаване;
 • Рецепта, с подпис, печат на лекуващия лекар и дата на издаване, с отразено назначение за закупуване на помощно/корекционно средство;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на вида, количеството и единичните цени на закупените здравни стоки - оригинал;
 • Фискален бон – оригинал;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор);
 • Служебна бележка, издадена от Работодател, с посочени дата на постъпване и длъжност, месечна брутна работна заплата (при непоименно сключен застрахователен договор) – оригинал.

Изискуеми документи при възстановяване на разходи за болнично лечение

 • Акт за злополука (служебна бележка за датата, обстоятелствата и уврежданията – в случай, че не са описани в медицинската документация);
 • Епикриза, с подпис на лекуващ лекар, дата и печат на лечебното заведение;
 • Служебна бележка, издадена от лечебното заведение за болнична помощ, с отразени вид и единични стойности на заплатените услуги;
 • Резултати от проведени лабораторни изследвания;
 • Разчитания от образно-диагностични изследвания;
 • Стикер, идентифициращ медицинското изделие, вложено в болничното лечение – оригинал;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на платените медицински услуги/здравни стоки- оригинал;
 • Фискален бон – оригинал;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор);
 • Служебна бележка, издадена от Работодател, с посочени дата на постъпване и длъжност, месечна брутна работна заплата (при непоименно сключен застрахователен договор) – оригинал.

Изискуеми документи при възстановяване на медицински транспорт или репатриране при злополука или заболяване

 • Акт за злополука (служебна бележка за датата, обстоятелствата и уврежданията – в случай, че не са описани в медицинската документация);
 • Епикриза, с подпис на лекуващ лекар, дата и печат на лечебното заведение;
 • Медицински документ, с предписание за транспортиране от едно болнично заведение в друго;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор);
 • Служебна бележка, издадена от Работодател, с посочени дата на постъпване и длъжност, месечна брутна работна заплата (при непоименно сключен застрахователен договор) – оригинал.

Изискуеми документи при изплащане на фиксирана сума за разходи за погребение

 • Съобщение за смърт (в случай че смъртта не е настъпила в лечебно заведение) – четливо копие;
 • Епикриза (в случай че смъртта е настъпила в лечебно заведение) - четливо копие;
 • Удостоверение за наследници – оригинал;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор).

Изискуеми документи при възстановяване на разходи за погребение

 • Съобщение за смърт (в случай че смъртта не е настъпила в лечебно заведение) – четливо копие;
 • Епикриза (в случай че смъртта е настъпила в лечебно заведение) - четливо копие;
 • Фактура, съдържаща всички нормативни реквизити и описание на платените услуги и/или стоки, по вид и единични стойности - оригинал;
 • Фискален бон – оригинал;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор).

Изискуеми документи при възстановяване на разходи по фактури от злополука

 • Акт за злополука (служебна бележка за датата, обстоятелствата и уврежданията – в случай,че не са описани в медицинската документация);
 • Медицински документи – амбулаторни листа, резултати от образно-диагностични издадени във връзка с диагностика лечение на фрактури, възникнали вследствие злополука – четливо копие;
 • Епикриза, удостоверяваща проведено лечение в болнични условия на фрактури, възникнали вследствие злополука – четливо копие;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор);
 • Служебна бележка, издадена от Работодател, с посочени дата на постъпване и длъжност, месечна брутна работна заплата (при непоименно сключен застрахователен договор) – оригинал.

Изискуеми документи при възстановяване на разходи за дентална помощ извършена по повод настъпила злополука или спешна дентална помощ

 • Акт за злополука (служебна бележка за датата, обстоятелствата и уврежданията – в случай,че не са описани в медицинската документация);
 • Медицински документ, с отразен зъбен статус, диагноза, вид на извършените дентални услуги и дата на проведено лечение, подпис и печат на лекарят по дентална медицина или на лечебното заведение;
 • Фактура, издадена на името на Застрахованото лице, съдържаща всички нормативни реквизити, с описание и индивидуални цени на предоставените дентални услуги;
 • Фискален бон;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор);
 • Служебна бележка, издадена от Работодател, с посочени дата на постъпване и длъжност, месечна брутна работна заплата (при непоименно сключен застрахователен договор) – оригинал.

Изискуеми документи при възстановяване на разходи за изгаряния от злополука

 • Акт за злополука (служебна бележка за датата, обстоятелствата и уврежданията – в случай,че не са описани в медицинската документация);
 • Медицински документи – амбулаторни листа, резултати от изследвания, извършени по повод лечение на изгаряния, възникнали вследствие злополука – четливо копие;
 • Епикриза, удостоверяваща проведено лечение в болнични условия на изгаряния, възникнали вследствие злополука – четливо копие;
 • Копие от застрахователен договор и списък на застрахованите лица (при поименно сключен застрахователен договор);
 • Служебна бележка, издадена от Работодател, с посочени дата на постъпване и длъжност, месечна брутна работна заплата (при непоименно сключен застрахователен договор) – оригинал.

Офиси, в които се приемат документи по застраховка злополука

Завеждане на застраховка Злополука АДРЕС стационарен телефон мобилен телефон
Завеждане на медицински разходи АСЕНОВГРАД
гр. Асеновград,
033167355 033167285 033162780
0888681003
ул. „Ради Овчаров“ №10-12
Завеждане на медицински разходи БАЛЧИК
гр. Балчик,
057973514
0899130875
ул. „Константин Кисимов“ №2
Завеждане на медицински разходи БЕЛЕНЕ
гр. Белене,
065831360
0882003603
ул. „Малчика“ №38
Завеждане на медицински разходи БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград,
073883202 073883203
0886606414
ул. „Васил Левски“ №22
Завеждане на медицински разходи БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград,
029420637 029420638
0896691990
бул. „Св. Димитър Солунски“ №85
Завеждане на медицински разходи БОТЕВГРАД
гр. Ботевград,
072366028
0882003982
бул. „Патриарх Евтимий“ №31А
Завеждане на медицински разходи БУРГАС
гр. Бургас,
056833155 056833156
0895670755
бул. „Христо Ботев“ №97
Завеждане на медицински разходи БУРГАС
гр. Бургас,
029420663 029420664 029420628 029420629
0882003868
ул. „Проф. Я Якимов“ № 3 0882003870
Завеждане на медицински разходи ВАРНА
гр. Варна, 02/9420631
0892 200215
бул. „Трети март“ 02/9420632
№ 22Б 02/9420668
Завеждане на медицински разходи ВАРНА 2
гр. Варна,
029267443, 029267445
0882004089
ул.„Преслав“ № 37 A
Завеждане на медицински разходи ВЕЛИКО ТЪРНОВО
гр. Велико Търново,
062602034 062637920
0896691017
ул. „Христо Ботев“ № 32-34
Завеждане на медицински разходи ВЕЛИКО ТЪРНОВО
гр. Велико Търново,
029420634 029420633
0884770796
ул. „Поп Харитон“ № 2 0876733128
Завеждане на медицински разходи ВИДИН
гр.Видин,
094604270 094604271
0892200226
ул. „Найчо Цанов“ № 2 А
Завеждане на медицински разходи ВРАЦА
гр. Враца,
0882003615
ул. „Оборище „ № 10А
Завеждане на медицински разходи ВРАЦА
гр. Враца,
092660101
0896691060
ул. „Христо Ботев“
№ 14-партер
Завеждане на медицински разходи ВРАЦА
гр. Враца,
029420661 029420662
0882003837
ул. „Васил Кънчов“ № 76, автогара
Завеждане на медицински разходи ГАБРОВО
гр. Габрово, 066801508 0882003555
ул. „Опълченска“ № 13 066801507 0882003565
Завеждане на медицински разходи ГОРНА ОРЯХОВИЦА
гр. Горна Оряховица,
061823755
0886801100
ул. „Вичо Грънчаров“ № 2Д
Завеждане на медицински разходи ГЪЛЪБОВО
гр. Гълъбово,
041863869
0896691047
бул. „Република“ № 43А
Завеждане на медицински разходи ДИМИТРОВГРАД
гр. Димитровград, 039166327
0889583309
ул. „Цар Симеон“ бл.5,вх.В,№ 1 039164449
Завеждане на медицински разходи ДОБРИЧ
гр. Добрич,
058602897
0888805669
ул. „Хан Аспарух“ №18
Завеждане на медицински разходи ДОБРИЧ
гр. Добрич,
029420654 029420653
0892200225
бул. „Добричка епопея“ № 12
Завеждане на медицински разходи ДУПНИЦА
гр. Дупница,
070153065
0896691022
ул. „Солун“ №4
Завеждане на медицински разходи ЗЛАТОГРАД
гр. Златоград,
030712123
0882003560
ул. „Стефан Стамболов“ №3, ет.1
Завеждане на медицински разходи КАЗАНЛЪК
гр. Казанлък, 043164629
0882003540
ул. „Сан Стефано“ №2 043163087
Завеждане на медицински разходи КАЗАНЛЪК
гр. Казанлък,
043164573
0896691046
ул. „Розова долина“ №5
Завеждане на медицински разходи КАРЛОВО
гр. Карлово,
033592161
0884484220
ул. „Васил Левски“ № 6А
Завеждане на медицински разходи КАРНОБАТ
гр. Карнобат,
055922509
0882003553
ул. „Алекси Нейчев“ №18
Завеждане на медицински разходи КОЗЛОДУЙ
гр. Козлодуй,
097387010
0882003964
ул. „Търговска“ №1, ет. 2
Завеждане на медицински разходи КЪРДЖАЛИ
гр. Кърджали,
036167672
0882003538
ул. „Тутракан“ №10 0888296590
Завеждане на медицински разходи КЮСТЕНДИЛ
гр. Кюстендил,
078554125
0895670763
ул. „Демокрация“ №29,вх.Б,ет.1
Завеждане на медицински разходи ЛЕВСКИ
гр. Левски,
065082474
0898650501
ул. „Христо Ботев“ № 52 офис 8
Завеждане на медицински разходи ЛОВЕЧ
гр. Ловеч,
068600763
0892200236
ул. „Димитър Пъшков“ № 8
Завеждане на медицински разходи МОНТАНА
гр. Монтана,
096304075
0896691025
бул. „Трети март“ №51
Завеждане на медицински разходи НЕСЕБЪР
гр. Несебър,
055444243
0896691855
ул. „Плиска“ №3
Завеждане на медицински разходи ПАЗАРДЖИК
гр. Пазарджик, 034446967
0896691026
ул. „Завоя на Черна“ №5 034446966
ул. "Есперанто" №10 034443 290
0882 003 608
Завеждане на медицински разходи ПАНАГЮРИЩЕ
гр. Панагюрище
 
 
ул. "Г.Бенковски"№ 18
0882003606
 
Завеждане на медицински разходи ПЕРНИК
гр. Перник,
029350869
0896691027
ул. „Черешово топче“ №3
Завеждане на медицински разходи ПЕРНИК
кв. „Пригаров район“,
02/9420669
0889000769
ул. „Люлин“ № 7А, сграда СУАБ-СБА ЕООД
Завеждане на медицински разходи ПЕТРИЧ
гр. Петрич,
074561256
0896691066
бул. „Ал. Стамболийски“ №15
Завеждане на медицински разходи ПЕЩЕРА
гр. Пещера,
035064126
0882416195
ул. „Дойранска епопея“ №36
Завеждане на медицински разходи ПЛЕВЕН
гр. Плевен,
064807979 064806969
0896691024
ул. „Димитър Константинов“ № 27
Завеждане на медицински разходи ПЛЕВЕН
гр. Плевен,
02/9420624 02/9420623
0882003830
ж.к. „Дружба“ м. Чаира № 11
Франс Ауто Плевен
Завеждане на медицински разходи ПЛОВДИВ
гр. Пловдив,
032633326
0887666675
бул. „Цариградско шосе“ №6А 0882003650
Завеждане на медицински разходи ПЛОВДИВ
гр. Пловдив,
032967600
0896691028
ул. „Белград“ №12
Завеждане на медицински разходи ПЛОВДИВ
гр. Пловдив,
029420656 029420655 029267491
0882003959
ул. „Васил Левски“ № 151 0882003882
0882003883
Завеждане на медицински разходи ПЛОВДИВ - ПЪЛДИН
гр. Пловдив, 032621166 0887655707
ул. „Преслав“ №23 032638310 0882003600
Завеждане на медицински разходи ПОМОРИЕ
гр. Поморие,
059622267
0898643989
ул. „Княз Борис І“ № 91
Завеждане на медицински разходи ПРОВАДИЯ
гр. Провадия,
051846912
0882003552
ул. „Граф Игнатиев“ №1
Завеждане на медицински разходи ПЪРВОМАЙ
гр. Първомай,
033662031
0882003577
ул. „Христо Ботев“ №1
Завеждане на медицински разходи РАДНЕВО
гр. Раднево,
041782856
0896691045
ул. „Димитър Благоев“ №7 ет. 1
Завеждане на медицински разходи РАДОМИР
гр. Радомир,
077780372
0896691053
пл.„Свобода“ №16
Завеждане на медицински разходи РАЗГРАД
гр. Разград,
084661043
0882003573 0889314585
ул. „Марица“ №13
Завеждане на медицински разходи РАКОВСКИ
гр. Раковски, 0882003601
ул. „Никола Вапцаров“ №2А 0899022590
Завеждане на медицински разходи РУСЕ
гр. Русе,
082826818
0882003571
ул. „Стефан Караджа“ №10
Завеждане на медицински разходи РУСЕ
гр. Русе,
029420626 029420625
0882003911
ул. „Цар Освободител“ № 135
Завеждане на медицински разходи САМОКОВ
гр. Самоков,
072288555
0888379562
ул. „Баба Фота“ №16 0885838798
Завеждане на медицински разходи САНДАНСКИ
гр. Сандански,
074632701
0896691064
бул. „Свобода“ № 19
Завеждане на медицински разходи СВИЛЕНГРАД
гр. Свиленград ,
037972073
0882003537
бул. „България“ №56, офис 1 0899961318
Завеждане на медицински разходи СВИЛЕНГРАД гр. Свиленград, ул.„Г.Скрижовски“ №10 037972276 0896691043
Завеждане на медицински разходи СВИЩОВ
гр. Свищов,
063160726
0896691039
ул. “Д-р Г. Атанасович" № 2
Завеждане на медицински разходи СЕВЛИЕВО
гр. Севлиево,
067533130
0896691058
ул. Хаджи Стоян № 8
Завеждане на медицински разходи СИЛИСТРА
гр. Силистра,
086824049
0895670769
бул. „Македония“ № 81
Завеждане на медицински разходи СЛИВЕН
гр. Сливен, 044666406
0896691032
ул. „Г.С.Раковски“ № 13 044666405
Завеждане на медицински разходи СМОЛЯН
гр. Смолян,
030163308
0882004074
ул. „Хан Пресиян“ № 32
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София, 029420644 0898687549
бул. „Европа“ №169 029420641 0892200233
029420642 0893388431
029420648 0896691900
029420647
029420646
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София, 029420621
бул. „Ботевградско шосе“ № 239 в сградата на София Ауто 029420622
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София, 029420648 0896691900
кв. Бояна, ул. Лунна папрат № 3, сервиз Тандер 029420647
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София, 029267222
бул. „Княз Ал. Дондуков“ №68 *7222
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София,
029267272
0882003950
ул. „Стафан Караджа“ №12А
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София,
029582649
0898507117
ул. „Хенрик Ибсен“ № 15 /бившата улица"Сребърна“ срещу МОЛ Парадайс/
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София,
029946277
0884441577
ул. „Цар Иван Асен II“ №2
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София,
029808701 029868105 029868106
0898656815
ул. „Позитано“ №11А
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София,
029350873
0898777369
бул. „Шипченски проход“ № 21
Завеждане на медицински разходи СОФИЯ
гр. София, 029815448 0882003628
ул. „Аксаков“ №11 029815449 0877853185
Завеждане на медицински разходи СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора, 029420635
0879213392
ул. „Никола Петков“ № 20, ет.1 029420636
Завеждане на медицински разходи ТРОЯН
гр. Троян,
67063277
0879983400
ул. „Осъм“ №1
Завеждане на медицински разходи ТУТРАКАН
гр. Тутракан,
086661396
0896691049
ул. „Трансмариска“ №51А
Завеждане на медицински разходи ТЪРГОВИЩЕ
гр.Търговище,
060166765
0882003539
ул. „Братя Миладинови „ №21
Завеждане на медицински разходи ТЪРГОВИЩЕ
гр. Търговище,
060166011
0896691035
ул. „Трети март „ №59, обект № 1
Завеждане на медицински разходи ХАРМАНЛИ
гр. Харманли,
037382086
0896691043
ул. „Велико Търново „ №1
Завеждане на медицински разходи ХАСКОВО
гр. Хасково, 029420657
0882003808
ул.„Цар Калоян „ № 12-18 029420658
Завеждане на медицински разходи ЧЕРВЕН БРЯГ
гр. Червен бряг,
065992181
0882003602
ул. „Търговска“ №9
Завеждане на медицински разходи ШУМЕН
гр. Шумен, 054800813
0882003594
ул. „Добри Войников“ №14 054800812
Завеждане на медицински разходи ШУМЕН
гр. Шумен,
054892125 054892126
0896691041
ул. „Цар Иван Александър “ № 48, ет.1 и ет.2.
Завеждане на медицински разходи ШУМЕН
гр. Шумен, 0895422652
бул. „Велики Преслав „ № 9, офис 15 0896691029
Завеждане на медицински разходи ЯМБОЛ
гр. Ямбол, 046667890
0896691038
ул. „Кабиле „ № 36, вх. В, ет.1, ап.1 046667891