Зелена карта

Обект на застраховане

Обект на застраховане по застраховка “Зелена карта” e отговорността на физически и юридически лица, които са собственици, държатели или ползватели на МПС и на упълномощените от тях водачи, за причинените от тях на трети лица неимуществени и/или имуществени вреди, свързани с притежаването и използването на МПС, които вреди са настъпили на територията на трети държави участващи в системата “Зелена карта”, които не са част от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и за които те отговарят, съгласно законодателството в страната на настъпването им.

Покрити рискове

Обект на застраховане по застраховка “Зелена карта” e отговорността на физически и юридически лица, които са собственици, държатели или ползватели на МПС и на упълномощените от тях водачи, за причинените от тях на трети лица неимуществени и/или имуществени вреди, свързани с притежаването и използването на МПС, които вреди са настъпили на територията на трети държави участващи в системата “Зелена карта”, които не са част от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и за които те отговарят, съгласно законодателството в страната на настъпването им.

Застрахователно обезщетение

При регулиране на възникнало застрахователно събитие местните Обработващи бюра се ръководят от условията и минималните лимити, приети със законодателен акт в страната на възникване на събитието.

С подписването на международната карта застрахованият упълномощава "Дженерали Застраховане" АД и Бюрата да се заемат със сключване на споразумения и съдебни процедури по отношение на възникнали искове по гражданско процесуалното законодателство на държавата, където е възникнало ПТП, както и да изплащат обезщетения за нанесени щети.

При настъпване на застрахователно събитие в чужбина с участието на клиент на "Дженерали Застраховане" АД по застраховка “Зелена карта”, застрахованият изисква копия от всички официални полицейски документи и от застрахователните полици на останалите участници. При получен иск за обезщетение на материални или нематериални вреди от страна на пострадало при събитието трето лице, местното представителство на компанията от Дженерали Груп, след уведомяване на "Дженерали Застраховане" АД, е упълномощено да представлява Компанията и да урежда щети от нейно име.

Застраховка “Зелена карта” не покрива глоби и всякакви други aдминистративни или наказателни санкции за неспазване на законодателството на посещаваните държави относно регулирането на движението по пътищата, както и не покрива гаранции, свързани с мерки за неотклонение и присъди по наказателни дела.

24-часов Асистанс Център

+ 359 2 92 67 222

assistance.claims.bg@generali.com

Call Center

0800 12 712

Безплатен телефон за 
абонати от цялата страна

0700 19 577

На цената на един
градски разговор

Регистратура

+ 359 2 94 20 700

Дженерали Закрила
Медико-дентален център