Нашите офиси
     

Премиен приход

Разпределението на премийния приход за 2015 и 2014 година е представено по-долу:

*На 18 декември 2015 в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано преобразуване на ЗАД "ВИКТОРИЯ" чрез вливане в Дженерали Застраховане АД. С оглед на това, данните за балансовите позиции към 31/12/2015 отразяват и влетите активи и пасиви на ЗАД "Виктория" към датата на вливане. За целите на съпоставимост с пазара, данните за приходно-разходните позиции включват и премийния приход на ЗАД "ВИКТОРИЯ" за 2015 до датата на вливането.