Нашите офиси
     

Поглеждайки назад

През нашите очи 2015 изглежда така:

На 18 декември 2015 в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано преобразуване на ЗАД "ВИКТОРИЯ" чрез вливане в Дженерали Застраховане АД. С оглед на това, данните за балансовите позиции към 31/12/2015 отразяват и влетите активи и пасиви на ЗАД "Виктория" към датата на вливане, а за 2014 са само тези на Дженерали Застраховане АД. За целите на съпоставимост с пазара, данните за приходно-разходните позиции включват и премийния приход на ЗАД "ВИКТОРИЯ" за 2015 до датата на вливането.