Нашите офиси
     

Поглеждайки напред

2016 година се очертава като изключително интересна за финансовия сектор в България и отчасти за целия Европейски съюз. Наред с оценката на качеството на активите в българската банкова система, застрахователния и пенсионноосигурителният сектор тук се изправят пред още по-големи предизвикателства.

От началото на 2016г. влезе в сила новият режим Платежоспособност II, с който съществено се увеличават изискванията за осъществяване на застрахователна дейност от застрахователните компании, базирани в Европа. Новата регулаторна рамка предвижда наличието на висока корпоративна култура на управление и нов, консервативен, подход към управление на рисковете, за да успеят те да отговорят на по-високите капиталови изисквания към тях.

Платежоспособност II ще позволи на регулаторите по-ефективен контрол върху дейността на поднадзорните им лица и ще повиши сигурността за потребителите на застрахователни продукти.

Същевременно, Комисията за Финансов Надзор, в качеството си на регулатор на застрахователния пазар предприе инициатива за преглед на балансите, изготвени в съответствие с Платежоспособност II, на застрахователните компании и застрахователните холдингови дружества. Прегледите ще се осъществят от независими консултантски компании, в съответствие с методология, разработена също от външен консултант. За референтна е избрана датата 30.06.2016, а приключването на проверката се очаква да стане през Октомври същата година.

2017 също ще бъде година, изпълнена с предизвикателства, вследствие на намерението на регулатора да проведе стрес тестове сред застрахователните компании. Това ще бъде и първата година, в която ще се изготвят и годишните отчети за надзорни цели, изготвени в съответствие с изискванията на новите регулации.

Благодарение на подкрепата на Група Дженерали, ние, Дженерали Застраховане АД, вярваме, че ще успеем да се справим с предстоящите трудности. В продължение на повече от две години ние непрекъснато полагаме усилия в тази посока, като се учим взаимно, подобряваме процеси и следим тенденциите в бизнеса, за да се адаптираме към новата среда и да продължим да бъдем предпочитаната за клиентите застрахователна компания.