Нашите офиси
     

Финансови параметри

finance.jpg
Пазарен дял
Място на пазара
Общо активи в хил.лв
Брутен премиен приход и нетен паричен поток
Платежоспособност - коефициент

* На 18 декември 2015 в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано преобразуване на ЗАД "ВИКТОРИЯ" чрез вливане в Дженерали Застраховане АД. С оглед на това, данните за балансовите позиции към 31/12/2015 отразяват и влетите активи и пасиви на ЗАД Виктория към датата на вливане. За целите на съпоставимост с пазара, данните за приходно-разходните позиции включват и премийния приход на ЗАД "ВИКТОРИЯ" за 2015 до датата на вливането.